కపటవర్తనులు

అల్లాహ్ జ్యోతి

శుక్ర, 05/08/2020 - 12:18

వారు అల్లాహ్ జ్యోతిని తమ నోళ్ళతో ఊది ఆర్పివేయదలుస్తున్నారు. అయితే అల్లాహ్ మాత్రం తన జ్యోతిని పరిపూర్ణంగావిస్తాడు...

అల్లాహ్ జ్యోతి

వారు అల్లాహ్ జ్యోతిని తమ నోళ్ళతో ఊది ఆర్పివేయదలుస్తున్నారు. అయితే అల్లాహ్ మాత్రం తన జ్యోతిని పరిపూర్ణంగావిస్తాడు...

దైవప్రవక్త[స.అ]కు మించిన జ్ఞానులు

ఆది, 10/13/2019 - 05:49

తమను దైవప్రవక్త[స.అ]కు మించిన జ్ఞానులు అని భావించే వారిని మీరు విశ్వాసులుగా నమ్ముతారా...!

దైవప్రవక్త[స.అ]కు మించిన జ్ఞానులు

తమను దైవప్రవక్త[స.అ]కు మించిన జ్ఞానులు అని భావించే వారిని మీరు విశ్వాసులుగా నమ్ముతారా...!

అవిశ్వాసులు లేక కపటవర్తనులు

ఆది, 10/13/2019 - 05:29

ఎలాంటి సహాబీయులు అవిశ్వాసులు లేక కపటవర్తనులు అయి ఉంటారు? అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

అవిశ్వాసులు లేక కపటవర్తనులు

ఎలాంటి సహాబీయులు అవిశ్వాసులు లేక కపటవర్తనులు అయి ఉంటారు? అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

కపట సహాబీయులు

సోమ, 09/30/2019 - 16:07

సహాబీయులు మూడు రకాలు వాటిలో కొందరు మంచి వారైతే మరి కొందరు కపటవర్తనులు మరి కొందరు అమాయకులు...

కపట సహాబీయులు

సహాబీయులు మూడు రకాలు వాటిలో కొందరు మంచి వారైతే మరి కొందరు కపటవర్తనులు మరి కొందరు అమాయకులు...

Subscribe to RSS - కపటవర్తనులు
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 4