కోపం

ఆగ్రహాన్ని జయించడం ఎలా?

సోమ, 02/08/2021 - 16:28

ఆగ్రహాన్ని జయించడం ఎలా అన్న విషయంపై ఖుర్ఆన్ మరియు హదీస్ సమాధానం...

ఆగ్రహాన్ని జయించడం ఎలా?

ఆగ్రహాన్ని జయించడం ఎలా అన్న విషయంపై ఖుర్ఆన్ మరియు హదీస్ సమాధానం...

ఇతరులను మన్నించటం

గురు, 10/03/2019 - 16:28

ఇతరులను మన్నించే విధానాన్ని తెలిపే ఇమాం సజ్జద్[అ.స] ల వారి ఒక సంఘటన.

ఇమాం సజ్జాద్,కోపం,మన్నించటం.

ఇతరులను మన్నించే విధానాన్ని తెలిపే ఇమాం సజ్జద్[అ.స] ల వారి ఒక సంఘటన.

ఇతరులను మన్నించటం

గురు, 10/03/2019 - 16:26

ఇతరులను మన్నించే విధానాన్ని తెలిపే ఇమాం సజ్జద్[అ.స] ల వారి ఒక సంఘటన.

ఇమాం సజ్జాద్,కోపం,మన్నించటం.

ఇతరులను మన్నించే విధానాన్ని తెలిపే ఇమాం సజ్జద్[అ.స] ల వారి ఒక సంఘటన.

Subscribe to RSS - కోపం
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 5