జైద్

ఉసామా సైన్యం సంఘటన

ఆది, 10/06/2019 - 14:42

రోమ్(rome)తో యుధ్ధానికి ఒక సైన్యాన్ని సిధ్ధం చేసి ఆ సైన్యానికి ఉసామా బిన్ జైద్ ను నాయకుడిగా నియమించారు...

ఉసామా సైన్యం సంఘటన

రోమ్(rome)తో యుధ్ధానికి ఒక సైన్యాన్ని సిధ్ధం చేసి ఆ సైన్యానికి ఉసామా బిన్ జైద్ ను నాయకుడిగా నియమించారు...

Subscribe to RSS - జైద్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 14