ముష్రిక్

ముష్రిక్

శని, 02/10/2024 - 08:05

బహుదైవారాధనలు చేసేవారు ముష్రిక్కులు వారు తౌహీద్ విశ్వాసాన్ని స్వీకరించనంత వరకు వారు ముష్రికులే అయి ఉంటారు.

ముష్రిక్

బహుదైవారాధనలు చేసేవారు ముష్రిక్కులు వారు తౌహీద్ విశ్వాసాన్ని స్వీకరించనంత వరకు వారు ముష్రికులే అయి ఉంటారు.

Subscribe to RSS - ముష్రిక్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 12