మూల విశ్వాసాలు

ఖిలాఫత్

శుక్ర, 06/18/2021 - 15:25

“దైవప్రవక్త‎(స.అ) తన మరణానికి ముందు ఏ ఒక్కరిని ఖిలాఫత్ పదవి కోసం నిశ్చయించలేదు” అనే విశ్వాసం పై సంక్షిప్త వివరణ...

ఖిలాఫత్

“దైవప్రవక్త‎(స.అ) తన మరణానికి ముందు ఏ ఒక్కరిని ఖిలాఫత్ పదవి కోసం నిశ్చయించలేదు” అనే విశ్వాసం పై సంక్షిప్త వివరణ...

ఇమామత్ దైవప్రవక్త‎(స.అ) సున్నతులలో

గురు, 06/17/2021 - 14:24

ఇమామత్ మరియు విలాయత్ ను సూచిస్తున్న దైవప్రవక్త(స.అ) యొక్క కొన్ని రివాయతుల వివరణ...

ఇమామత్ దైవప్రవక్త‎(స.అ) సున్నతులలో

ఇమామత్ మరియు విలాయత్ ను సూచిస్తున్న దైవప్రవక్త(స.అ) యొక్క కొన్ని రివాయతుల వివరణ...

ఇమామత్ ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో

బుధ, 06/16/2021 - 18:26

ఇమామత్ మరియు విలాయత్ ను సూచిస్తున్న ఖుర్ఆన్ యొక్క కొన్ని ఆయతులు వివరణ...

ఇమామత్ ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో

ఇమామత్ మరియు విలాయత్ ను సూచిస్తున్న ఖుర్ఆన్ యొక్క కొన్ని ఆయతులు వివరణ...

ఇమామత్

మంగళ, 06/15/2021 - 15:29

ఇమామత్ యొక్క అర్థం. దాని పట్ల షియా మరియు అహ్లె సున్నత్ వర్గాల విశ్వాసం పై సంక్షిప్త వివరణ..

ఇమామత్

ఇమామత్ యొక్క అర్థం. దాని పట్ల షియా మరియు అహ్లె సున్నత్ వర్గాల విశ్వాసం పై సంక్షిప్త వివరణ..

దైవప్రవక్త(అ.స)ల పవిత్రత

సోమ, 06/14/2021 - 17:57

దైవప్రవక్త(అ.స)ల పవిత్రత షియా వర్గం వారి విశ్వాసం ప్రకారం..

దైవప్రవక్త(అ.స)ల పవిత్రత

దైవప్రవక్త(అ.స)ల పవిత్రత షియా వర్గం వారి విశ్వాసం ప్రకారం..

నుబువ్వత్ (దైవదౌత్యం)

ఆది, 06/13/2021 - 18:30

ప్రవక్తల నుబువ్వత్ (దైవదౌత్యం) విశ్వాసం పట్ల షియా మరియు అహ్లెసున్నత్ వర్గాల మధ్య కొన్ని అంశాలలో అభిప్రాయబేధం కలిగివున్నారు...

నుబువ్వత్ (దైవదౌత్యం), దైవప్రవక్త పవిత్ర, మూసూమ్

ప్రవక్తల నుబువ్వత్ (దైవదౌత్యం) విశ్వాసం పట్ల షియా మరియు అహ్లెసున్నత్ వర్గాల మధ్య కొన్ని అంశాలలో అభిప్రాయబేధం కలిగివున్నారు...

తీజానీ సంభాషణం ఒక వహాబీతో

శని, 06/12/2021 - 14:41

అల్లాహ్ మనవల్లే శరీరభాగాలు కలిగివున్నడు అని నమ్మే ఒక వహాబీ ఆలిమ్ తో జరిగిన సంభాషణం..

తీజానీ సంభాషణం ఒక వహాబీతో

అల్లాహ్ మనవల్లే శరీరభాగాలు కలిగివున్నడు అని నమ్మే ఒక వహాబీ ఆలిమ్ తో జరిగిన సంభాషణం..

రూయతె ఖుదా

శుక్ర, 06/11/2021 - 09:26

“రూయతే బారి”(అనగా అల్లాహ్, మన కంటికి కనబడతాడు) అనే అంశం పై ఇరువర్గాల వారి నిదర్శనలు...

రూయతె ఖుదా

“రూయతే బారి”(అనగా అల్లాహ్, మన కంటికి కనబడతాడు) అనే అంశం పై ఇరువర్గాల వారి నిదర్శనలు...

ఖిలాఫత్ నిర్ధారణ

సోమ, 08/10/2020 - 07:21

ఖిలాఫత్ నిర్ధారణ హక్కు కేవలం అల్లాహ్ కు మాత్రమే ఉంది అని వివరిస్తున్న కొన్ని ఆయతుల నిదర్శనం..

ఖిలాఫత్ నిర్ధారణ

ఖిలాఫత్ నిర్ధారణ హక్కు కేవలం అల్లాహ్ కు మాత్రమే ఉంది అని వివరిస్తున్న కొన్ని ఆయతుల నిదర్శనం..

ఇమామ్ పట్ల జ్ఞానం

బుధ, 07/22/2020 - 14:16

తన కాలం యొక్క ఇమామ్ గురించి తెలుసుకోవడం అవసరం అని ప్రముఖ ఇస్లామీయ హదీస్ గ్రంథాలలో లిఖించబడి ఉంది...

ఇమామ్ పట్ల జ్ఞానం

తన కాలం యొక్క ఇమామ్ గురించి తెలుసుకోవడం అవసరం అని ప్రముఖ ఇస్లామీయ హదీస్ గ్రంథాలలో లిఖించబడి ఉంది...

పేజీలు

Subscribe to RSS - మూల విశ్వాసాలు
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 9