మూల విశ్వాసాలు

ఇమాముల సంఖ్య

మంగళ, 10/12/2021 - 15:54

షియా ముస్లిముల విశ్వాసం ప్రకారం దైవప్రవక్త(స.అ) తరువాత ఎటువంటి హెచ్చు తగ్గులు లేకుండా ఇమాముల సంఖ్య 12 మరియు కేవలం పన్నెండు మాత్రమే అన్న విషయం పై హదీస్ నిదర్శనం...

ఇమాముల సంఖ్య

షియా ముస్లిముల విశ్వాసం ప్రకారం దైవప్రవక్త(స.అ) తరువాత ఎటువంటి హెచ్చు తగ్గులు లేకుండా ఇమాముల సంఖ్య 12 మరియు కేవలం పన్నెండు మాత్రమే అన్న విషయం పై హదీస్ నిదర్శనం...

ఇమాముల జ్ఞానం

సోమ, 10/11/2021 - 15:48

ఎవ్వరికి ప్రసాదించని జ్ఞానాన్ని అల్లాహ్, ఇమాములకు ప్రసాదించాడు. ఇమామ్ తన కాలంలో అందరి కన్న ఎక్కువ తెలిసినవారు అయ్యి ఉంటాడు. ఇమామ్‌ను ప్రశ్నించడం మరియు అతను దానికి జవాబు ఇవ్వక పోవడం అన్నది అసాధ్యమైన విషయం!” అన్న షియా ముస్లిముల నమ్మకం పై ఖుర్ఆన్ యొక్క నిదర్శనాలు...

ఇమాముల జ్ఞానం

ఎవ్వరికి ప్రసాదించని జ్ఞానాన్ని అల్లాహ్, ఇమాములకు ప్రసాదించాడు. ఇమామ్ తన కాలంలో అందరి కన్న ఎక్కువ తెలిసినవారు అయ్యి ఉంటాడు. ఇమామ్‌ను ప్రశ్నించడం మరియు అతను దానికి జవాబు ఇవ్వక పోవడం అన్నది అసాధ్యమైన విషయం!” అన్న షియా ముస్లిముల నమ్మకం పై ఖుర్ఆన్ యొక్క నిదర్శనాలు...

అహ్లెబైత్(అ.స) పవిత్రులు హదీస్ దృష్టిలో

ఆది, 10/10/2021 - 17:19

దైవప్రవక్త(స.అ) తన అహ్లెబైత్(అ.స)ల పవిత్రలను మరియు వారి నుంచి ఎటువంటి తప్పు జరగదు అని నిదర్శిస్తూ ఉల్లేఖించిన కొన్ని హదీసుల సంక్షిప్త వివరణ...

అహ్లెబైత్(అ.స) పవిత్రులు హదీస్ దృష్టిలో

దైవప్రవక్త(స.అ) తన అహ్లెబైత్(అ.స)ల పవిత్రలను మరియు వారి నుంచి ఎటువంటి తప్పు జరగదు అని నిదర్శిస్తూ ఉల్లేఖించిన కొన్ని హదీసుల సంక్షిప్త వివరణ...

అహ్లెబైత్(అ.స) పవిత్రులు ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో

శని, 10/09/2021 - 16:48

దైవప్రవక్త(స.అ) అహ్లె బైత్(అ.స)లు పవిత్రలు మరియు వారి నుంచి ఎటువంటి తప్పు జరగదు అని నిదర్శిస్తున్న ఖుర్ఆన్ ఆయతుల నుంచి కొన్నీంటి వివరణ...

అహ్లెబైత్(అ.స) పవిత్రులు

దైవప్రవక్త(స.అ) అహ్లె బైత్(అ.స)లు పవిత్రలు మరియు వారి నుంచి ఎటువంటి తప్పు జరగదు అని నిదర్శిస్తున్న ఖుర్ఆన్ ఆయతుల నుంచి కొన్నీంటి వివరణ...

కితాబల్లాహి వ సున్నతీ పరిశోధన - 1

సోమ, 10/04/2021 - 18:47

అంతిమ దైవప్రవక్త(స.అ) తమ చివరి క్షణాలలో ఉల్లేఖించిన సఖ్లైన్ హదీస్ లో “కితాబల్లాహి వ ఇత్రతీ” కాదు “కితాబల్లాహి వ సున్నతీ” అని వాదించేవారి కోసం “కితాబల్లాహి వ సున్నతీ” కాదు “కితాబల్లాహి వ ఇత్రతీ”  వివరిస్తూ కొన్ని సాక్ష్యాల వివరణ... 

కితాబల్లాహి వ సున్నతీ పరిశోధన

అంతిమ దైవప్రవక్త(స.అ) తమ చివరి క్షణాలలో ఉల్లేఖించిన సఖ్లైన్ హదీస్ లో “కితాబల్లాహి వ ఇత్రతీ” కాదు “కితాబల్లాహి వ సున్నతీ” అని వాదించేవారి కోసం “కితాబల్లాహి వ సున్నతీ” కాదు “కితాబల్లాహి వ ఇత్రతీ”  వివరిస్తూ కొన్ని సాక్ష్యాల వివరణ... 

హజ్రత్ అలీ(అ.స) విలాయత్ నిరాకరణ ఫలితం

శుక్ర, 10/01/2021 - 09:56

గదీర్ సంఘటన ను నిరాకరించిన వారు మరియు సాక్ష్యం ఇవ్వమని అడిగినా సరే ఏదో సాకుతో ఇవ్వనటువంటి వారి గురించి మరియు వారు గురి అయిన రోగం గురించి సంక్షిప్త వివరణ...

హజ్రత్ అలీ(అ.స) విలాయత్ నిరాకరణ ఫలితం

గదీర్ సంఘటన ను నిరాకరించిన వారు మరియు సాక్ష్యం ఇవ్వమని అడిగినా సరే ఏదో సాకుతో ఇవ్వనటువంటి వారి గురించి మరియు వారు గురి అయిన రోగం గురించి సంక్షిప్త వివరణ...

హజ్రత్ అలీ(అ.స) విలాయత్ పై సాక్ష్యం

గురు, 09/30/2021 - 15:22

హజ్రత్ అలీ(అ.స) యొక్క విలాయత్‌ను నిరాకరించి అల్లాహ్ శిక్షకు అర్హుడైన హారిస్ ఇబ్నె నోమాన్ సంఘటన నిదర్శనం...

హజ్రత్ అలీ(అ.స) విలాయత్ పై సాక్ష్యం

హజ్రత్ అలీ(అ.స) యొక్క విలాయత్‌ను నిరాకరించి అల్లాహ్ శిక్షకు అర్హుడైన హారిస్ ఇబ్నె నోమాన్ సంఘటన నిదర్శనం...

హజ్రత్ అలీ(అ.స) యే నాయకత్వానికి అర్హులు

సోమ, 09/20/2021 - 15:52

హజ్రత్ అలీ(అ.స) యే దైవప్రవక్త(స.అ) తరువాత నాయకత్వం మరియు ఖిలాఫత్ కు అర్హులు అని నిదర్శించే ఖుర్ఆన్ ఆయతులు మరియు దైవప్రవక్త(స.అ) హదీసుల వివరణ...

హజ్రత్ అలీ(అ.స) యే నాయకత్వానికి అర్హులు

హజ్రత్ అలీ(అ.స) యే దైవప్రవక్త(స.అ) తరువాత నాయకత్వం మరియు ఖిలాఫత్ కు అర్హులు అని నిదర్శించే ఖుర్ఆన్ ఆయతులు మరియు దైవప్రవక్త(స.అ) హదీసుల వివరణ...

బర్‌జఖ్

బుధ, 09/08/2021 - 15:49

బర్‌జఖ్ యొక్క అర్ధం మరియు దాని గురించి ఖుర్ఆన్ ఆయతుల వివరణ...

బర్‌జఖ్

బర్‌జఖ్ యొక్క అర్ధం మరియు దాని గురించి ఖుర్ఆన్ ఆయతుల వివరణ...

మానవ స్వభావం

సోమ, 07/05/2021 - 14:37

సృష్టికర్త పట్ల విశ్వాసం మానవ స్వభావంలో ఉంది అన్ని విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

మానవ స్వభావం

సృష్టికర్త పట్ల విశ్వాసం మానవ స్వభావంలో ఉంది అన్ని విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

పేజీలు

Subscribe to RSS - మూల విశ్వాసాలు
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 16