ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నత్

ఇమామ్ పట్ల జ్ఞానం పై అహ్మద్ ఇబ్నె ఉమర్ ఉల్లేఖనం

బుధ, 07/22/2020 - 13:51

తమ కాలం యొక్క ఇమామ్ పట్ల జ్ఞానం కలిగి ఉండాలని వివరిస్తున్న అహ్మద్ ఇబ్నె ఉమర్ ఉల్లేఖించిన హదీస్.

ఇమామ్ పట్ల జ్ఞానం పై అహ్మద్ ఇబ్నె ఉమర్ ఉల్లేఖనం

తమ కాలం యొక్క ఇమామ్ పట్ల జ్ఞానం కలిగి ఉండాలని వివరిస్తున్న అహ్మద్ ఇబ్నె ఉమర్ ఉల్లేఖించిన హదీస్.

ఉలుల్ అమ్ర్ అనగా...

బుధ, 07/15/2020 - 18:47

ఉలుల్ అమ్ర్ అనగా అబ్బాసీ మరియు అమవీ అధికారులు అని తప్పుడు హదీసులు నిదర్శనం...

ఉలుల్ అమ్ర్అనగా...

ఉలుల్ అమ్ర్ అనగా అబ్బాసీ మరియు అమవీ అధికారులు అని తప్పుడు హదీసులు నిదర్శనం...

సహనం చూపే వారి తోడు

ఆది, 07/05/2020 - 12:20

ఒక చిన్నవర్గం, ఒక పెద్దవర్గాన్ని అల్లాహ్ అజ్ఞతో జయించటం ఎన్నోసార్లు జరిగింది...

సహనం చూపే వారి తోడు

ఒక చిన్నవర్గం, ఒక పెద్దవర్గాన్ని అల్లాహ్ అజ్ఞతో జయించటం ఎన్నోసార్లు జరిగింది...

అసత్యం

శుక్ర, 07/03/2020 - 10:03

ప్రజలను మార్గభ్రష్టులు చేసేందుకు మరియు మోసగించడానికై అసత్యం, సత్యం ముసుగును వేసుకుంటుంది...

అసత్యం

ప్రజలను మార్గభ్రష్టులు చేసేందుకు మరియు మోసగించడానికై అసత్యం, సత్యం ముసుగును వేసుకుంటుంది...

అల్లాహ్ సూచనలను పాటించిన ప్రవక్త

శుక్ర, 07/03/2020 - 09:52

అల్లాహ్ సూచనలను పాటించి యదార్థం తెలిసి కూడా మౌనంగా ఉన్న ప్రవక్త యాఖూబ్(అ.స) గురించి ఖుర్ఆన్ వివరణ...

అల్లాహ్ సూచనలను పాటించిన ప్రవక్త

అల్లాహ్ సూచనలను పాటించి యదార్థం తెలిసి కూడా మౌనంగా ఉన్న ప్రవక్త యాఖూబ్(అ.స) గురించి ఖుర్ఆన్ వివరణ...

సత్య రక్షణ

శుక్ర, 07/03/2020 - 09:38

సత్య రక్షణ కోసం మౌనంగా ఉండటం అవసరం దీనికి దైవప్రవక్త[స.అ] మరియు వారి ఉత్తరాధికారుల చరిత్రయే నిదర్శనం...

సత్య రక్షణ

సత్య రక్షణ కోసం మౌనంగా ఉండటం అవసరం దీనికి దైవప్రవక్త[స.అ] మరియు వారి ఉత్తరాధికారుల చరిత్రయే నిదర్శనం...

అల్లాహ్ మార్గం నుండి తొలగింపు

గురు, 07/02/2020 - 19:27

భూమిపై నివసించే మానవులలో చాలా మంది చెప్పిన విధంగా నీవు నడిస్తే, వారు నిన్ను అల్లాహ్ మార్గం నుండి తొలగిస్తారు

అల్లాహ్ మార్గం నుండి తొలగింపు

భూమిపై నివసించే మానవులలో చాలా మంది చెప్పిన విధంగా నీవు నడిస్తే, వారు నిన్ను అల్లాహ్ మార్గం నుండి తొలగిస్తారు

బద్ధవిరోధి

గురు, 07/02/2020 - 19:15

బద్ధవిరోధి ఎవరు మరియు అతడు ఏమి చేస్తాడు అన్న విషయాన్ని సూచించే ఆయత్...

బద్ధవిరోధి

బద్ధవిరోధి ఎవరు మరియు అతడు ఏమి చేస్తాడు అన్న విషయాన్ని సూచించే ఆయత్...

అల్లాహ్ ముందు అహంకారం పనికిరాదు

ఆది, 05/17/2020 - 07:58

అల్లాహ్ ముందు అహంకారం పనికి రాదు అని వివరిస్తున్న ఖుర్ఆన్ యొక్క ఆయత్...

అల్లాహ్ ముందు అహంకారం పనికిరాదు

అల్లాహ్ ముందు అహంకారం పనికి రాదు అని వివరిస్తున్న ఖుర్ఆన్ యొక్క ఆయత్...

ఇహపరలోకాల పంటలు

శుక్ర, 05/08/2020 - 12:48

పరలోకానికి ఆశించేవాడు మరియు ఇహలోకానికి ఆశించేవాడి గురించి ఖుర్ఆన్ ఎమని చేబుతుంది, మరి దేన్ని ఆశించడం మేలు అన్న అంశాల పై సంక్షిప్త వివరణ...

ఇహపరలోకాల పంటలు

పరలోకానికి ఆశించేవాడు మరియు ఇహలోకానికి ఆశించేవాడి గురించి ఖుర్ఆన్ ఎమని చేబుతుంది, మరి దేన్ని ఆశించడం మేలు అన్న అంశాల పై సంక్షిప్త వివరణ...

పేజీలు

Subscribe to RSS - ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నత్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 2