ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నత్

అల్లాహ్ ను ఆరాధించండి

శని, 02/24/2024 - 16:11

 ప్రజలారా! నా ధర్మం పట్ల మీకు సందేహం ఉంటే (వినండి), అల్లాహ్ ను వదిలిపెట్టి మీరు పూజించే వారిని నేను పూజించను.

అల్లాహ్ ను ఆరాధించండి

 ప్రజలారా! నా ధర్మం పట్ల మీకు సందేహం ఉంటే (వినండి), అల్లాహ్ ను వదిలిపెట్టి మీరు పూజించే వారిని నేను పూజించను.

పాపముల నుండి సురక్షితం

శని, 02/24/2024 - 16:07

మీరు(పాపాల నుండి) సురక్షితంగా ఉండాలంటే ఏమి చేయాలి అన్న విషయం పై ఖుర్ఆన్ ఆదేశం... 

పాపముల నుండి సురక్షితం

మీరు(పాపాల నుండి) సురక్షితంగా ఉండాలంటే ఏమి చేయాలి అన్న విషయం పై ఖుర్ఆన్ ఆదేశం... 

కపటవర్తనులతో జాగ్రత్తగా ఉండండి

శని, 02/24/2024 - 15:44

కపటవర్తనులతో జాగ్రత్తగా ఉండండి అని ఖుర్ఆన్ ఆదేశిస్తుంది...

కపటవర్తనులతో జాగ్రత్తగా ఉండండి

కపటవర్తనులతో జాగ్రత్తగా ఉండండి అని ఖుర్ఆన్ ఆదేశిస్తుంది...

మునాఫిఖీనుల రోగం

శని, 02/24/2024 - 15:40

మునాఫిఖీనుల రోగం మన హృదయాలలో రాకుండా చూసుకోవడం చాలా అవసరం!...

మునాఫిఖీనుల రోగం

మునాఫిఖీనుల రోగం మన హృదయాలలో రాకుండా చూసుకోవడం చాలా అవసరం!...

కపటవర్తనుల లక్షణం

శని, 02/24/2024 - 15:36

కపటవర్తనుల లక్షణం ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో...

కపటవర్తనుల లక్షణం

కపటవర్తనుల లక్షణం ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో...

ఓర్పు మరియు నమాజ్

గురు, 02/22/2024 - 09:44

మీరు ఓర్పు ద్వారా, నమాజు ద్వారా సహాయం అర్థించండి. నిశ్చయంగా ఇది కష్టమైన పనే...

ఓర్పు మరియు నమాజ్

మీరు ఓర్పు ద్వారా, నమాజు ద్వారా సహాయం అర్థించండి. నిశ్చయంగా ఇది కష్టమైన పనే...

గ్రంథపారాయణం

గురు, 02/22/2024 - 09:39

ప్రజలకైతే మీరు మంచిని గురించి ఆదేశిస్తారు, కాని మీ స్వయాన్ని మరచిపోతారే?!...

గ్రంథపారాయణం

ప్రజలకైతే మీరు మంచిని గురించి ఆదేశిస్తారు, కాని మీ స్వయాన్ని మరచిపోతారే?!...

ఖుర్ఆన్ తిరస్కారులు

గురు, 02/22/2024 - 09:17

ఖుర్ఆన్ పట్ల అందరికంటే ముందు మీరే తిరస్కారులు కాకండి.

ఖుర్ఆన్ తిరస్కారులు

ఖుర్ఆన్ పట్ల అందరికంటే ముందు మీరే తిరస్కారులు కాకండి.

ఖుర్ఆన్ పట్ల విశ్వాసం

బుధ, 02/21/2024 - 16:37

మీ వద్దనున్న గ్రంథాలకు ధృవీకరణగా నేను అవతరింపజేసిన ఆ గ్రంథాన్ని (ఖుర్ఆన్ ను) విశ్వసించండి.

ఖుర్ఆన్ పట్ల విశ్వాసం

మీ వద్దనున్న గ్రంథాలకు ధృవీకరణగా నేను అవతరింపజేసిన ఆ గ్రంథాన్ని (ఖుర్ఆన్ ను) విశ్వసించండి.

పేజీలు

Subscribe to RSS - ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నత్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 45