పవిత్ర మాసూములు

ఇమామ్ హాదీ(అ.స) విజ్ఞాన సేవలు

ఆది, 09/12/2021 - 11:43

ఇమామ్ హాదీ(అ.స) విజ్ఞాన సేవలు మరియు వారి శిష్యుల గురించి సంక్షిప్తంగా... 

ఇమామ్ హాదీ(అ.స) విజ్ఞాన సేవలు

ఇమామ్ హాదీ(అ.స) విజ్ఞాన సేవలు మరియు వారి శిష్యుల గురించి సంక్షిప్తంగా... 

హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్‌రా(స.అ) జీవిత చరిత్ర

శని, 09/04/2021 - 18:58

దైవప్రవక్త(స.అ) కుమార్తె హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్‌రా(స.అ) జీవిత చరిత్ర సంక్షిప్తంగా...

హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్‌రా(స.అ) జీవిత చరిత్ర

దైవప్రవక్త(స.అ) కుమార్తె హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్‌రా(స.అ) జీవిత చరిత్ర సంక్షిప్తంగా...

ఇమామ్ జవాద్(అ.స) విజ్ఞాన సేవలు

శని, 09/04/2021 - 17:39

ఇమామ్ ముహమ్మద్ తఖీ(అ.స) యొక్క విజ్ఞాన సేవల గురించి సంక్షిప్త వివరణ...

ఇమామ్ జవాద్(అ.స) విజ్ఞాన సేవలు

ఇమామ్ ముహమ్మద్ తఖీ(అ.స) యొక్క విజ్ఞాన సేవల గురించి సంక్షిప్త వివరణ...

ఇమామ్ మహ్దీ(అ.స)

శుక్ర, 08/27/2021 - 06:27

ఇమామ్ మహ్దీ(అ.స) యొక్క గైబతె సుగ్రా మరియు కుబ్రా గురించి సంక్షిప్త వివరణ...

ఇమామ్ మహ్దీ(అ.స)

ఇమామ్ మహ్దీ(అ.స) యొక్క గైబతె సుగ్రా మరియు కుబ్రా గురించి సంక్షిప్త వివరణ...

ఇమామ్ హసన్ అస్కరీ(అ.స)

శుక్ర, 08/27/2021 - 06:13

ఇమామ్ హసన్ అస్కరీ(అ.స) కాలం యొక్క అధికారులు మరియు రాజకీయ పరిస్థితుల గురించి సంక్షిప్తంగా...

ఇమామ్ హసన్ అస్కరీ(అ.స)

ఇమామ్ హసన్ అస్కరీ(అ.స) కాలం యొక్క అధికారులు మరియు రాజకీయ పరిస్థితుల గురించి సంక్షిప్తంగా...

ఇమామ్ అలీ నఖీ(అ.స)

శుక్ర, 08/27/2021 - 05:42

ఇమామ్ అలీ నఖీ(అ.స) కాలంలో అధికారుల మరియు రాజకీయ పరిస్థితుల గురించి సంక్షిప్తంగా...

ఇమామ్ అలీ నఖీ(అ.స)

ఇమామ్ అలీ నఖీ(అ.స) కాలంలో అధికారుల మరియు రాజకీయ పరిస్థితుల గురించి సంక్షిప్తంగా...

ఇమామ్ ముహమ్మద్ తఖీ(అ.స)

శుక్ర, 08/27/2021 - 05:06

ఇమామ్ ముహమ్మద్ తఖీ(అ.స) కాలం యొక్క సామాజిక మరియు రాజకీయ పరిస్థితుల గురించి సంక్షిప్త వివరణ...

ఇమామ్ ముహమ్మద్ తఖీ(అ.స)

ఇమామ్ ముహమ్మద్ తఖీ(అ.స) కాలం యొక్క సామాజిక మరియు రాజకీయ పరిస్థితుల గురించి సంక్షిప్త వివరణ...

ఇమామ్ రిజా(అ.స) విజ్ఞాన సభలు

శుక్ర, 08/27/2021 - 04:48

ఇమామ్ అలీ రిజా(అ.స) తన కాలంలో ఇతర వర్గాల వారితో జరిపిన విజ్ఞాన సభల గురించి సంక్షిప్త వివరణ...

ఇమామ్ రిజా(అ.స) విజ్ఞాన సభలు

ఇమామ్ అలీ రిజా(అ.స) తన కాలంలో ఇతర వర్గాల వారితో జరిపిన విజ్ఞాన సభల గురించి సంక్షిప్త వివరణ...

మామూన్ కాలంలో ఇమామ్ రిజా(అ.స)

శుక్ర, 08/27/2021 - 04:21

హారూన్ అల్ రషీద్ మరణించిన తరువాత ఐదు సంవత్సరాలు అమీన్ అధికారం పై ఉన్నాడు ఆ తరువాత మామూన్  అధికారంలోకి వచ్చాడు, ఆ కాలంలో జరిగిన కొన్ని అంశాలు... 

మామూన్ కాలంలో ఇమామ్ రిజా(అ.స)

హారూన్ అల్ రషీద్ మరణించిన తరువాత ఐదు సంవత్సరాలు అమీన్ అధికారం పై ఉన్నాడు ఆ తరువాత మామూన్  అధికారంలోకి వచ్చాడు, ఆ కాలంలో జరిగిన కొన్ని అంశాలు... 

ఇమామ్ అలీ రిజా(అ.స)

మంగళ, 08/24/2021 - 17:09

ఇమామ్ అలీ రిజా(అ.స) మరియు వారి కాలపు అధికారులైన అమీన్ మరియు మామూన్ల గురించి సంక్షిప్త వివరణ...

ఇమామ్ అలీ రిజా(అ.స)

ఇమామ్ అలీ రిజా(అ.స) మరియు వారి కాలపు అధికారులైన అమీన్ మరియు మామూన్ల గురించి సంక్షిప్త వివరణ...

పేజీలు

Subscribe to RSS - పవిత్ర మాసూములు
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 20