పవిత్ర మాసూములు

ఉత్తమ వివాహం

శుక్ర, 07/01/2022 - 05:25

హజ్రత్ అలీ(అ.స) మరియు హజ్రత్ ఫాతెమా(స.అ) వివాహ సంఘటన ద్వార మనం నేర్చుకోవలసిన కొన్ని అంశాలు...

ఉత్తమ వివాహం

హజ్రత్ అలీ(అ.స) మరియు హజ్రత్ ఫాతెమా(స.అ) వివాహ సంఘటన ద్వార మనం నేర్చుకోవలసిన కొన్ని అంశాలు...

ఇమామ్ ముహమ్మద్ తఖీ(అ.స) మరణానికి కారణం

గురు, 06/30/2022 - 15:19

ఇమామ్ ముహమ్మద్ తఖీ(అ.స) మరణానికి కారణం ఏమిటి అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

ఇమామ్ ముహమ్మద్ తఖీ(అ.స) మరణానికి కారణం

ఇమామ్ ముహమ్మద్ తఖీ(అ.స) మరణానికి కారణం ఏమిటి అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

ఇమామ్ రిజా(అ.స) ఉల్లేఖనలు

శని, 06/11/2022 - 17:22

వివిధ అంశాలను మరియు ప్రత్యేకతలను వివరిస్తున్న ఇమామ్ రిజా(అ.స) యొక్క కొన్ని హదీసుల తెలుగు అనువాదం... 

ఇమామ్ రిజా(అ.స) ఉల్లేఖనలు

వివిధ అంశాలను మరియు ప్రత్యేకతలను వివరిస్తున్న ఇమామ్ రిజా(అ.స) యొక్క కొన్ని హదీసుల తెలుగు అనువాదం... 

తైరె మష్వీ హదీస్

శుక్ర, 04/22/2022 - 07:30

అహ్లె సున్నత్ హదీస్ గ్రంథాలలో “తైరె మష్వీ” హదీస్ ప్రస్తావనం ఉందా అన్న విషయం పై సంక్షిప్త పరిశోధన...

తైరె మష్వీ హదీస్

అహ్లె సున్నత్ హదీస్ గ్రంథాలలో “తైరె మష్వీ” హదీస్ ప్రస్తావనం ఉందా అన్న విషయం పై సంక్షిప్త పరిశోధన...

అమీరుల్ మొమినీన్(అ.స) ప్రతిష్టతలు

గురు, 04/21/2022 - 23:40

అమీరుల్ మొమినీన్(అ.స) ప్రతిష్టతలను ముఆవీయ ఒప్పుకొన్నాడు అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

అమీరుల్ మొమినీన్(అ.స) ప్రతిష్టతలు

అమీరుల్ మొమినీన్(అ.స) ప్రతిష్టతలను ముఆవీయ ఒప్పుకొన్నాడు అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

మదీనహ్ నుంచి కర్బలా వరకు-1

మంగళ, 03/01/2022 - 16:58

ఇమామ్ హుసైన్ యొక్క తిరుగుబాటుకు కారణం ఏమిటి మరియు మదీనహ్ నుంచి కర్బలా వరకు ఎదురుకున్న సమస్యలు మరియు సంఘటనల వివరణ సంక్షిప్తంగా...

మదీనహ్ నుంచి కర్బలా వరకు-1

ఇమామ్ హుసైన్ యొక్క తిరుగుబాటుకు కారణం ఏమిటి మరియు మదీనహ్ నుంచి కర్బలా వరకు ఎదురుకున్న సమస్యలు మరియు సంఘటనల వివరణ సంక్షిప్తంగా...

దైవప్రవక్త(స.అ) ప్రవర్తన ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో

మంగళ, 03/01/2022 - 14:31

ఇస్లాం అభివృద్ధి చెందడానికి గల ముఖ్య కారణాలలో ఒకటి దైవప్రవక్త(స.అ) యొక్క సద్గుణాలు, సత్ప్రవర్తనా మరియు మంచి మాటతీరు...

దైవప్రవక్త(స.అ) ప్రవర్తన ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో

ఇస్లాం అభివృద్ధి చెందడానికి గల ముఖ్య కారణాలలో ఒకటి దైవప్రవక్త(స.అ) యొక్క సద్గుణాలు, సత్ప్రవర్తనా మరియు మంచి మాటతీరు...

ఇమామ్ అలీ(అ.స) అబూబక్ర్ కాలంలో

శని, 02/19/2022 - 17:45

యూధుడు, ఇస్లాం ను స్వీకరించి ఇలా అన్నాడు: నువ్వే దైవప్రవక్త(స.అ) యొక్క ఉత్తరాధికారానికి అర్హుడవు, వేరే వారు కాదు”

ఇమామ్ అలీ(అ.స) అబూబక్ర్ కాలంలో

యూధుడు, ఇస్లాం ను స్వీకరించి ఇలా అన్నాడు: నువ్వే దైవప్రవక్త(స.అ) యొక్క ఉత్తరాధికారానికి అర్హుడవు, వేరే వారు కాదు”

సమానత్వం

బుధ, 02/16/2022 - 17:42

ప్రజల జీవితాలు బాగుండాలంటే నాయకుడు న్యాయధర్మాలను పాటించేవాడై ఉండాలి. ఎవడు పడితే వాడు అధికారం పై వచ్చి పాలిస్తానంటే ఇలానే ఉంటుంది...

సమానత్వం

ప్రజల జీవితాలు బాగుండాలంటే నాయకుడు న్యాయధర్మాలను పాటించేవాడై ఉండాలి. ఎవడు పడితే వాడు అధికారం పై వచ్చి పాలిస్తానంటే ఇలానే ఉంటుంది...

ఇమామ్ కోసం త్యాగం

ఆది, 01/09/2022 - 12:05

హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా(స.అ) తన భర్త మరియు ఇమామ్ పట్ల ఎలా బాధ్యతగా ఉన్నారు అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

ఇమామ్ కోసం త్యాగం

హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా(స.అ) తన భర్త మరియు ఇమామ్ పట్ల ఎలా బాధ్యతగా ఉన్నారు అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

పేజీలు

Subscribe to RSS - పవిత్ర మాసూములు
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 19