పవిత్ర మాసూములు

హజ్రత్ జహ్రా[స.అ] గొప్పతనం

శని, 01/23/2021 - 14:04

హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా[స.అ] త్యాగం మరియు గొప్పతనం ను వివరించే ఒక సంఘటన

హజ్రత్ జహ్రా[స.అ] గొప్పతనం

హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా[స.అ] త్యాగం మరియు గొప్పతనం ను వివరించే ఒక సంఘటన

విశ్వం పై విశ్వాసుల అధికారం

ఆది, 07/05/2020 - 12:59

విశ్వం పై విశ్వాసుల అధికారం స్థాపించబడాలంటే ఏదీ ఆలోచించకుండా చేతులు ముడుచుకొని కూర్చోకూడదు...

విశ్వం పై విశ్వాసుల అధికారం

విశ్వం పై విశ్వాసుల అధికారం స్థాపించబడాలంటే ఏదీ ఆలోచించకుండా చేతులు ముడుచుకొని కూర్చోకూడదు...

సత్య సహచరులే ప్రత్యేక్షానికి కారణం

ఆది, 07/05/2020 - 12:02

అసత్యవాదుల మరియు వారి అనుచరుల వల్ల పవిత్ర ఇమాములందరూ[అ.స] మౌనంగా ఉండి ఇస్లాం మరియు ముస్లిముల రక్షణ కోసం తమ ప్రాణాలను త్యాగం చేశారు...

సత్య సహచరులే ప్రత్యేక్షానికి కారణం

అసత్యవాదుల మరియు వారి అనుచరుల వల్ల పవిత్ర ఇమాములందరూ[అ.స] మౌనంగా ఉండి ఇస్లాం మరియు ముస్లిముల రక్షణ కోసం తమ ప్రాణాలను త్యాగం చేశారు...

ఇమాం రిజా[అ.స] ల వారి సువర్ణసూక్తులు

శని, 07/04/2020 - 17:09

ఇమాం రిజా[అ.స] ల వారి కొన్ని సువర్ణ సూక్తులు.

ఇమాం రిజా,సూక్తులు,విశ్వాసము.

ఇమాం రిజా[అ.స] ల వారి కొన్ని సువర్ణ సూక్తులు.

దైవప్రవక్త[స.అ] మౌనం యొక్క ఫలితాలు

శని, 07/04/2020 - 16:05

సత్యం తనవైపు ఉన్నా మౌనంగా ఉన్న దైవప్రవక్త[స.అ] మరియు ఆ మౌనం యొక్క ఫలితాలు...

దైవప్రవక్త[స.అ] మౌనం యొక్క ఫలితాలు

సత్యం తనవైపు ఉన్నా మౌనంగా ఉన్న దైవప్రవక్త[స.అ] మరియు ఆ మౌనం యొక్క ఫలితాలు...

మమూన్ యొక్క ఖిలాఫత్ ప్రతిపాదనకు కారణం

గురు, 07/02/2020 - 18:19

అయతుల్లాహ్ ముహమ్మద్ హుసైన్ తబాతబాయీ ల వారి ప్రకారం మామూన్ దైవప్రవక్త[స.అ.వ] ల వారిని సంతానాన్ని తన ఖిలాఫత్ లో జోక్యం చేసుకోకుండా నియంత్రించటానికి మరియు షీయా ముస్లిముల తిరుగుబాట్లను నిరోధించటానికి ఈ విధంగా చేసాడని చెప్పవచ్చు

ఇమాం రిజా,ప్రతిపాదన,ఖిలాఫత్.

అయతుల్లాహ్ ముహమ్మద్ హుసైన్ తబాతబాయీ ల వారి ప్రకారం మామూన్ దైవప్రవక్త[స.అ.వ] ల వారిని సంతానాన్ని తన ఖిలాఫత్ లో జోక్యం చేసుకోకుండా నియంత్రించటానికి మరియు షీయా ముస్లిముల తిరుగుబాట్లను నిరోధించటానికి ఈ విధంగా చేసాడని చెప్పవచ్చు

ఇమాం రిజా[అ.స] మరియు మామూన్

బుధ, 07/01/2020 - 19:02

మమూన్ యొక్క ఖిలాఫత్ లో ఇమాం ల వారు ఎన్నో ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కోవటం జరిగింది.మామూన్ ఇమాం రిజా[అ.స] ల వారిని ఎన్నో సార్లు హేళన చేయటానికి మరియు వారిని ప్రజల ముందు అవమానపరచటానికి ప్రయత్నించటం జరిగింది.కానీ ఈ మామూన్ యొక్క ద్వంద్వ వైఖరి ప్రజల దృష్టిలో ఇమాం ల వారి వ్యక్తిత్వాన్ని మరియు వారి గౌరవాన్ని ఏ మాత్రం తగ్గించలేక పోయింది.

ఇమాం రిజా,మామూన్,ఖిలాఫత్.

మమూన్ యొక్క ఖిలాఫత్ లో ఇమాం ల వారు ఎన్నో ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కోవటం జరిగింది.మామూన్ ఇమాం రిజా[అ.స] ల వారిని ఎన్నో సార్లు హేళన చేయటానికి మరియు వారిని ప్రజల ముందు అవమానపరచటానికి ప్రయత్నించటం జరిగింది.కానీ ఈ మామూన్ యొక్క ద్వంద్వ వైఖరి ప్రజల దృష్టిలో ఇమాం ల వారి వ్యక్తిత్వాన్ని మరియు వారి గౌరవాన్ని ఏ మాత్రం తగ్గించలేక పోయింది.

ఇమామత్ ఆకాసపు ఎనిమిదవ కిరణం

బుధ, 07/01/2020 - 18:50

దైవప్రవక్త[స.అ.వ] ల వారి ఎనిమిదవ ఉత్తరాధికారియైన ఇమాం రిజా[అ.స] ల వారి గురించి సంక్షిప్తముగా.

ఇమాం రిజా,ఉత్తరాధికారి,సద్గుణాలు.

దైవప్రవక్త[స.అ.వ] ల వారి ఎనిమిదవ ఉత్తరాధికారియైన ఇమాం రిజా[అ.స] ల వారి గురించి సంక్షిప్తముగా.

ఇమాం అలి[అ.స] వారి ఇంటి యొక్క సామాగ్రి.

మంగళ, 05/26/2020 - 18:40

ఇమాం అలి[అ.స] ల వారి సాదా సీదా జీవితాన్ని వివరించే ఒక సంఘటన.

ఇమాం అలి,సామగ్రి,నివాసం.

ఇమాం అలి[అ.స] ల వారి సాదా సీదా జీవితాన్ని వివరించే ఒక సంఘటన.

ఇబ్నె ముల్జిం పట్ల దయ చూపండి

శని, 05/16/2020 - 15:20

తన జీవితపు ఆఖరి క్షణాలలో తన కుమారుడైన ఇమాం హసన్[అ.స] ల వారితో ఇమాం అలి[అ.స] ల వారి కొన్ని తాకీదులు. 

ఇమాం అలి,ఇబ్నె ముల్జిం,దయ చూపడం.

తన జీవితపు ఆఖరి క్షణాలలో తన కుమారుడైన ఇమాం హసన్[అ.స] ల వారితో ఇమాం అలి[అ.స] ల వారి కొన్ని తాకీదులు. 

పేజీలు

Subscribe to RSS - పవిత్ర మాసూములు
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 7