పవిత్ర మాసూములు

ఇమామ్ మహ్దీ ముంతజర్(అ.స)

సోమ, 03/06/2023 - 17:56

ఇమామ్ మహ్దీ ముంతజర్(అ.స) ఎవరు, వారు అదృశ్యం అవ్వడానికి కారణాలేమిటి అన్న విషయాల పై సంక్షిప్త సూచన...

ఇమామ్ మహ్దీ ముంతజర్(అ.స)

ఇమామ్ మహ్దీ ముంతజర్(అ.స) ఎవరు, వారు అదృశ్యం అవ్వడానికి కారణాలేమిటి అన్న విషయాల పై సంక్షిప్త సూచన...

ఇమామ్ మహ్దీ(అ.స) అహ్లె సున్నత్ గ్రంధాలలో

శని, 03/04/2023 - 16:48

ఇమామ్ మహ్దీ(అ.స) యొక్క పేరు, వారి వంశం మరియు వారి నాయకత్వం గురించి అహ్లె సున్నత్ గ్రంధాలలో....

ఇమామ్ మహ్దీ(అ.స) అహ్లె సున్నత్ గ్రంధాలలో

ఇమామ్ మహ్దీ(అ.స) యొక్క పేరు, వారి వంశం మరియు వారి నాయకత్వం గురించి అహ్లె సున్నత్ గ్రంధాలలో....

ఇమామ్(అ.స) అదృశ్యకాలం

శని, 03/04/2023 - 16:12

ఇమామ్(అ.స) అదృశ్యకాలం యొక్క రకాలు మరియు ఆ కాలంలో వారి ప్రతినిధులు మరియు వారి ప్రత్యక్షమైన తరువాత వారి సహచరుల లక్షణాల వివరణ సంక్షిప్తంగా... 

ఇమామ్(అ.స) అదృశ్యకాలం

ఇమామ్(అ.స) అదృశ్యకాలం యొక్క రకాలు మరియు ఆ కాలంలో వారి ప్రతినిధులు మరియు వారి ప్రత్యక్షమైన తరువాత వారి సహచరుల లక్షణాల వివరణ సంక్షిప్తంగా... 

ఇమామ్ జైనుల్ ఆబెదీన్(అ.స)

శని, 02/25/2023 - 17:37

ప్రజల సన్మార్గం కోసం అల్లాహ్ తరపు నుండి నిశ్చయించబడ్డ దైవప్రవక్త(స.అ) నాలుగొవ ఉత్తరాధికారీ, దైవారాధకుల అలంకణా, కర్బలా వీరుల లక్ష్యం అంతం కాకుండా అన్ని విధాలుగా ప్రయత్నం చేసినవారూ, అతి దుర్మార్గుల సభలో కూడా కర్బలా లక్ష్యాన్ని వివరిస్తూ ఉపన్యాసం ఇచ్చిన మహావీరుడూ, ఇస్లాం రక్షణ కోసం ఎటువంటి కష్టం వచ్చినా వెనుకడుగు వేయకుండా ముందుకు దూసుకొనిపోయేవారూ, కత్తుల ప్రమేయం లేకుండా కేవలం దుఆలతో శత్రువుల ప్రయత్నాలను విఫలం చేసినవారూ, తరువాతి కాలంలో ఇస్లామీయ విశ్వవిధ్యాలయాలు స్థాపించే విధంగా సమాజాన్ని తీర్చిదిద్దిన మాహా మూర్తి అయిన హజ్రత్ జైనుల్ ఆబెదీన్(అ.స) జన్మదిన సందర్భంగా మీ అందరికి శుభాకాంక్షలు.

ఇమామ్ జైనుల్ ఆబెదీన్(అ.స)

ప్రజల సన్మార్గం కోసం అల్లాహ్ తరపు నుండి నిశ్చయించబడ్డ దైవప్రవక్త(స.అ) నాలుగొవ ఉత్తరాధికారీ, దైవారాధకుల అలంకణా, కర్బలా వీరుల లక్ష్యం అంతం కాకుండా అన్ని విధాలుగా ప్రయత్నం చేసినవారూ, అతి దుర్మార్గుల సభలో కూడా కర్బలా లక్ష్యాన్ని వివరిస్తూ ఉపన్యాసం ఇచ్చిన మహావీరుడూ, ఇస్లాం రక్షణ కోసం ఎటువంటి కష్టం వచ్చినా వెనుకడుగు వేయకుండా ముందుకు దూసుకొనిపోయేవారూ, కత్తుల ప్రమేయం లేకుండా కేవలం దుఆలతో శత్రువుల ప్రయత్నాలను విఫలం చేసినవారూ, తరువాతి కాలంలో ఇస్లామీయ విశ్వవిధ్యాలయాలు స్థాపించే విధంగా సమాజాన్ని తీర్చిదిద్దిన మాహా మూర్తి అయిన హజ్రత్ జైనుల్ ఆబెదీన్(అ.స) జన్మదిన సందర్భంగా మీ అందరికి శుభాకాంక్షలు.

ఇమామ్ జైనుల్ ఆబెదీన్(అ.స) లక్షణాలు

శని, 02/25/2023 - 12:57

దైవప్రవక్త(స.అ) యొక్క 4వ ఉత్తరాధికారి అయిన హజ్రత్ జైనుల్ ఆబెదీన్(అ.స) యొక్క లక్షణాల గురించి సంక్షిప్త వివరణ...

ఇమామ్ జైనుల్ ఆబెదీన్(అ.స) లక్షణాలు

దైవప్రవక్త(స.అ) యొక్క 4వ ఉత్తరాధికారి అయిన హజ్రత్ జైనుల్ ఆబెదీన్(అ.స) యొక్క లక్షణాల గురించి సంక్షిప్త వివరణ...

హుసైన్ (అ.స) ఎవరు?

మంగళ, 02/21/2023 - 17:51

కర్బలా మైదానం(భూమి) లో ఇమామ్ హుసైన్ (అ.స) తమ ఆత్మను బలిచ్చి మనకు ఆత్మగౌరవం, శాంతి ప్రియం మరియు చివరి శ్వాస వరకు సిధ్ధాంతాల పై ఓర్పు, సహనం మరియు ధైర్యం తో నిలబడాలని ఉపదేశించారు.

హుసైన్ (అ.స) ఎవరు?

కర్బలా మైదానం(భూమి) లో ఇమామ్ హుసైన్ (అ.స) తమ ఆత్మను బలిచ్చి మనకు ఆత్మగౌరవం, శాంతి ప్రియం మరియు చివరి శ్వాస వరకు సిధ్ధాంతాల పై ఓర్పు, సహనం మరియు ధైర్యం తో నిలబడాలని ఉపదేశించారు.

ఇమామ్ హుసైన్(అ.స) ప్రయాణం

ఆది, 02/19/2023 - 19:36

ఇమామ్ హుసైన్(అ.స) మదీనహ్ నుండి మక్కాకు మరియు మక్కా నుండి కర్బలా కు వెళ్లేటప్పుడు చదివిన ఆయతులు...

ఇమామ్ హుసైన్(అ.స) ప్రయాణం

ఇమామ్ హుసైన్(అ.స) మదీనహ్ నుండి మక్కాకు మరియు మక్కా నుండి కర్బలా కు వెళ్లేటప్పుడు చదివిన ఆయతులు...

ఇమామ్ కాజిమ్(అ.స) యొక్క సద్గుణాలు

సోమ, 02/13/2023 - 15:51

ఇమామ్ మూసా కాజిమ్(అ.స) యొక్క సద్గుణాలు, వారి గొప్పతనం మరియు ఇమామత్ ను వివరిస్తున్న కొన్ని సంఘటనలు...

ఇమామ్ కాజిమ్ యొక్క సద్గుణాలు

ఇమామ్ మూసా కాజిమ్(అ.స) యొక్క సద్గుణాలు, వారి గొప్పతనం మరియు ఇమామత్ ను వివరిస్తున్న కొన్ని సంఘటనలు...

ఇమామ్ ముసా కాజిమ్(అ.స)

ఆది, 02/12/2023 - 15:20

దైపప్రవక్త(స.అ) యొక్క 7వ ఉత్తరాధికారి అయిన హజ్రత్ మూసా కాజిమ్(అ.స) యొక్క జీవిత చరిత్ర సంక్షిప్తంగా...

ఇమామ్ ముసా కాజిమ్(అ.స)

దైపప్రవక్త(స.అ) యొక్క 7వ ఉత్తరాధికారి అయిన హజ్రత్ మూసా కాజిమ్(అ.స) యొక్క జీవిత చరిత్ర సంక్షిప్తంగా...

గొప్ప ప్రత్యేకత

మంగళ, 02/07/2023 - 15:19

హజ్రత్ అబూతాలిబ్ యొక్క కుమారుడు హజ్రత్ అలీ(అ.స) కాబా లో జన్మించారు అన్న విషయం పై కొన్ని నిదర్శనలు...

గొప్ప ప్రత్యేకత

హజ్రత్ అబూతాలిబ్ యొక్క కుమారుడు హజ్రత్ అలీ(అ.స) కాబా లో జన్మించారు అన్న విషయం పై కొన్ని నిదర్శనలు...

పేజీలు

Subscribe to RSS - పవిత్ర మాసూములు
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 3