పవిత్ర మాసూములు

ఇమామ్ కోసం త్యాగం

ఆది, 01/09/2022 - 12:05

హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా(స.అ) తన భర్త మరియు ఇమామ్ పట్ల ఎలా బాధ్యతగా ఉన్నారు అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

ఇమామ్ కోసం త్యాగం

హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా(స.అ) తన భర్త మరియు ఇమామ్ పట్ల ఎలా బాధ్యతగా ఉన్నారు అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

ఉమ్మొ అబీహా

మంగళ, 01/04/2022 - 16:05

హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా(స.అ) యొక్క బిరుదులలో ఒకటి “ఉమ్మొ అబీహా” అనగా “తన తండ్రి యొక్క తల్లి”. ఈ బిరుదు ఆమె యొక్క తన తండ్రి పట్ల ప్రేమా మరియు శ్రద్ధను చూసి దైవప్రవక్త(స.అ) స్వయంగా ఆమెను ఉమ్మొ అబీహా అని బిరుదునిచ్చారు...

ఉమ్మొ అబీహా

హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా(స.అ) యొక్క బిరుదులలో ఒకటి “ఉమ్మొ అబీహా” అనగా “తన తండ్రి యొక్క తల్లి”. ఈ బిరుదు ఆమె యొక్క తన తండ్రి పట్ల ప్రేమా మరియు శ్రద్ధను చూసి దైవప్రవక్త(స.అ) స్వయంగా ఆమెను ఉమ్మొ అబీహా అని బిరుదునిచ్చారు...

తండ్రి తరువాత ఫాతెమా జహ్రా(స.అ) సీరత్

సోమ, 01/03/2022 - 18:25

దైవప్రవక్త(స.అ) తరువాత హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా(స.అ) సీరత్ గురించి హదీస్ గ్రంథాలలో వివరించబడి ఉన్న కొన్ని అంశాలు....

తండ్రి తరువాత ఫాతెమా జహ్రా(స.అ) సీరత్

దైవప్రవక్త(స.అ) తరువాత హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా(స.అ) సీరత్ గురించి హదీస్ గ్రంథాలలో వివరించబడి ఉన్న కొన్ని అంశాలు....

హజ్రత్ ఫాతెమా(అ.స) ఉపదేశాలు

ఆది, 01/02/2022 - 19:31

హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా(స.అ) ద్వార ఉల్లేఖించిబడిన హదీసుల నుంచి కొన్ని ఉపదేశాల తెలుగు అనువాదం...

హజ్రత్ ఫాతెమా(అ.స) ఉపదేశాలు

హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా(స.అ) ద్వార ఉల్లేఖించిబడిన హదీసుల నుంచి కొన్ని ఉపదేశాల తెలుగు అనువాదం...

హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా(స.అ) ప్రతిష్టత 

శుక్ర, 12/31/2021 - 17:27

దైవప్రవక్త(స.అ) కుమార్తె అయిన హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా(స.అ) ప్రతిష్టతను నిదర్శిస్తున్న ఇతర పవిత్ర మాసూముల హదీసులు...

హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా(స.అ) ప్రతిష్టత 

దైవప్రవక్త(స.అ) కుమార్తె అయిన హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా(స.అ) ప్రతిష్టతను నిదర్శిస్తున్న ఇతర పవిత్ర మాసూముల హదీసులు...

హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా(స.అ) ప్రతిష్టత హదీసులలో

ఆది, 12/19/2021 - 15:09

దైవప్రవక్త(స.అ) కుమార్తె అయిన హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా(స.అ) ప్రతిష్టతను నిదర్శిస్తున్న ఇతర పవిత్ర మాసూముల హదీసులు...

హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా(స.అ) ప్రతిష్టత హదీసులలో

దైవప్రవక్త(స.అ) కుమార్తె అయిన హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా(స.అ) ప్రతిష్టతను నిదర్శిస్తున్న ఇతర పవిత్ర మాసూముల హదీసులు...

భర్త పట్ల హజ్రత్ ఫాతెమా(స.అ) ప్రవర్తన

శని, 12/18/2021 - 19:32

హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా(స.అ) ఉత్తమ జీవిత భాగస్వామి అని నిదర్శిస్తూ చాలా రివాయతులు ఉన్నాయి, వాటి నుంచి కొన్నింటి వివరణ...

భర్త పట్ల హజ్రత్ ఫాతెమా(స.అ) ప్రవర్తన

హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా(స.అ) ఉత్తమ జీవిత భాగస్వామి అని నిదర్శిస్తూ చాలా రివాయతులు ఉన్నాయి, వాటి నుంచి కొన్నింటి వివరణ...

హజ్రత్ ఫాతెమా(స.అ) పద్ధతులు

శుక్ర, 12/17/2021 - 18:44

హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా(స.అ) ఉత్తమ గృహిణి అని నిదర్శిస్తూ చాలా రివాయతులు ఉన్నాయి, వాటి నుంచి కొన్ని రివాయతుల వివరణ...

హజ్రత్ ఫాతెమా(స.అ) పద్ధతులు

హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా(స.అ) ఉత్తమ గృహిణి అని నిదర్శిస్తూ చాలా రివాయతులు ఉన్నాయి, వాటి నుంచి కొన్ని రివాయతుల వివరణ...

హిజ్రత్ తరువాత సంభవించిన కొన్ని ముఖ్య సంఘటనలు

బుధ, 11/17/2021 - 16:49

దైవప్రవక్త(స.అ) మక్కా నుండి మదీనహ్ కు హిజ్రత్ చేసిన తరువాత సంభవించిన కొన్ని ముఖ్య సంఘటనల సంక్షిప్త వివరణ...

హిజ్రత్ తరువాత సంభవించిన కొన్ని ముఖ్య సంఘటనలు

దైవప్రవక్త(స.అ) మక్కా నుండి మదీనహ్ కు హిజ్రత్ చేసిన తరువాత సంభవించిన కొన్ని ముఖ్య సంఘటనల సంక్షిప్త వివరణ...

షబే హిజ్రత్

మంగళ, 11/16/2021 - 13:11

షబే హిజ్రత్ లో ఏమి జరిగింది?, దైవప్రవక్తకు ఎందుకు మక్కా విడిచి మదీనహ్ కు వెళ్ళవల్సి వచ్చింది? అన్న విషయాల పై సంక్షిప్త వివరణ...

షబే హిజ్రత్

షబే హిజ్రత్ లో ఏమి జరిగింది?, దైవప్రవక్తకు ఎందుకు మక్కా విడిచి మదీనహ్ కు వెళ్ళవల్సి వచ్చింది? అన్న విషయాల పై సంక్షిప్త వివరణ...

పేజీలు

Subscribe to RSS - పవిత్ర మాసూములు
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 12