పవిత్ర మాసూములు

రజ్అత్

గురు, 11/10/2022 - 10:03

రజ్అత్ అనగా ప్రళయం కన్న ముందు మరల బ్రతికించబడడం... 

రజ్అత్

రజ్అత్ అనగా ప్రళయం కన్న ముందు మరల బ్రతికించబడడం... 

దైవప్రవక్త(స.అ) జన్మదినం

మంగళ, 11/08/2022 - 04:50

దైవప్రవక్త(స.అ) జన్మదినం సందర్భముగా వేడుకలు జరుపోకోవచ్చా అన్న ప్రశ్నకు అహ్లె సున్నత్ ప్రముఖుల మాటల్లో సమాధానం...

దైవప్రవక్త(స.అ) జన్మదినం

దైవప్రవక్త(స.అ) జన్మదినం సందర్భముగా వేడుకలు జరుపోకోవచ్చా అన్న ప్రశ్నకు అహ్లె సున్నత్ ప్రముఖుల మాటల్లో సమాధానం...

విలాయత్ ఆయతుల వ్యాఖ్యానం

మంగళ, 11/01/2022 - 05:10

హజ్రత్ అలీ(అ.స) విలాయత్ ను ఉద్దేశించబడి అవతరించిన ఆయతుల గురించి అహ్లె సున్నత్ ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యాన గ్రంథాలలో...

విలాయత్ ఆయతుల వ్యాఖ్యానం

హజ్రత్ అలీ(అ.స) విలాయత్ ను ఉద్దేశించబడి అవతరించిన ఆయతుల గురించి అహ్లె సున్నత్ ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యాన గ్రంథాలలో...

హజ్రత్ అలీ(అ.స) ఖిలాఫత్ ను నిరాకరించిన సహాబీయులు

మంగళ, 11/01/2022 - 03:50

హజ్రత్ అలీ(అ.స) ఖిలాఫత్ ను నిరాకరించిన సహాబీయులు ఎవరు మరియు అహ్లె సున్నత్ ఉలమాలు దీని గురించి ఏమంటున్నారు అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

హజ్రత్ అలీ(అ.స) ఖిలాఫత్ ను నిరాకరించిన సహాబీయులు

హజ్రత్ అలీ(అ.స) ఖిలాఫత్ ను నిరాకరించిన సహాబీయులు ఎవరు మరియు అహ్లె సున్నత్ ఉలమాలు దీని గురించి ఏమంటున్నారు అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

హజ్రత్ అలీ(అ.స) ప్రతిష్టత అహ్లె సున్నత్ గ్రంథాలలో

సోమ, 10/17/2022 - 17:50

ప్రముఖ అహ్లె సున్నత్ ముహద్దిసీన్ మరియు ఉలమాలు హజ్రత్ అలీ(అ.స) ప్రతిష్టతను వివరిస్తూ ఉల్లేఖించిన హదీసులు...

హజ్రత్ అలీ(అ.స) ప్రతిష్టత అహ్లె సున్నత్ గ్రంథాలలో

ప్రముఖ అహ్లె సున్నత్ ముహద్దిసీన్ మరియు ఉలమాలు హజ్రత్ అలీ(అ.స) ప్రతిష్టతను వివరిస్తూ ఉల్లేఖించిన హదీసులు...

ఇమామ్ హుసైన్(అ.స) పట్ల ప్రేమ

శుక్ర, 09/09/2022 - 16:13

అల్లాహ్ ఒకరికి మేలు చేయాలనుకున్నప్పుడు ఏమి చేస్తాడు అన్న విషయం గురించి ఇమామ్ జాఫరె సాదిఖ్(అ.స) యొక్క హదీస్...

నాకు ఇమామ్ హుసైన్(అ.స) అంటే ఇష్టం

అల్లాహ్ ఒకరికి మేలు చేయాలనుకున్నప్పుడు ఏమి చేస్తాడు అన్న విషయం గురించి ఇమామ్ జాఫరె సాదిఖ్(అ.స) యొక్క హదీస్...

మిస్బాహుల్ హుదా

మంగళ, 09/06/2022 - 17:58

అర్బయీన్ పాదయాత్ర యొక్క ప్రాముఖ్యత మరియు హుసైన్ మిస్బాహుల్ హుదా అన్న విషయాల పై సంక్షిప్త వివరణ...

మిస్బాహుల్ హుదా

అర్బయీన్ పాదయాత్ర యొక్క ప్రాముఖ్యత మరియు హుసైన్ మిస్బాహుల్ హుదా అన్న విషయాల పై సంక్షిప్త వివరణ...

ఇమామ్ హుసైన్(అ.స)

బుధ, 08/31/2022 - 17:45

దైవప్రవక్త(స.అ) ఉత్తరాధికారి అయిన హజ్రత్ హుసైన్ ఇబ్నె అలీ(అ.స) యొక్క జీవిత చరిత్ర 

ఇమామ్ హుసైన్(అ.స)

దైవప్రవక్త(స.అ) ఉత్తరాధికారి అయిన హజ్రత్ హుసైన్ ఇబ్నె అలీ(అ.స) యొక్క జీవిత చరిత్ర 

సహీఫయే సజ్జాదియహ్

సోమ, 08/22/2022 - 15:53

ఇమామ్ హుసైన్ ఇబ్నె అలీ[అ.స] యొక్క కుమారుడు అయిన ఇమామ్ సజ్జాద్[అ.స] యొక్క ప్రార్ధనలతో కూడిన గ్రంథమే “సహీఫయే సంజ్జాదియహ్” గ్రంథం గురించి సంక్షిప్త వివరణ...

సహీఫయె సజ్జాదియహ్

ఇమామ్ హుసైన్ ఇబ్నె అలీ[అ.స] యొక్క కుమారుడు అయిన ఇమామ్ సజ్జాద్[అ.స] యొక్క ప్రార్ధనలతో కూడిన గ్రంథమే “సహీఫయే సంజ్జాదియహ్” గ్రంథం గురించి సంక్షిప్త వివరణ...

ఇమామ్ సజ్జాద్(అ.స) అహ్లె సున్నత్ ఉలమాల దృష్టిలో

ఆది, 08/21/2022 - 16:40

దైవప్రవక్త(స.అ) యొక్క నాలుగోవ ఉత్తరాధికారి అయిన ఇమామ్ సజ్జాద్(అ.స) గురించి అహ్లె సున్నత్ ప్రముఖ ఉలమాల అభిప్రాయాలు...

ఇమామ్ సజ్జాద్(అ.స) అహ్లె సున్నత్ ఉలమాల దృష్టిలో

దైవప్రవక్త(స.అ) యొక్క నాలుగోవ ఉత్తరాధికారి అయిన ఇమామ్ సజ్జాద్(అ.స) గురించి అహ్లె సున్నత్ ప్రముఖ ఉలమాల అభిప్రాయాలు...

పేజీలు

Subscribe to RSS - పవిత్ర మాసూములు
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 5