సయ్యద్ ఇబ్రాహీమ్ రయీసీ

సయ్యద్ ఇబ్రాహీమ్ రయీసీ

ఆది, 06/20/2021 - 14:25

హుజ్జతుల్ ఇస్లాం సయ్యద్ ఇబ్రాహీమ్ రయీసీ ఇరాన్ యొక్క 13వ అధ్యక్షుడి ఎన్నికలలో పాల్గొని 18 మిలియన్ల ఓట్లతో ఇరాన్ 13వ అధ్యక్షుడిగా ఎన్నుకోబడ్డారు.

సయ్యద్ ఇబ్రాహీమ్ రయీసీ

హుజ్జతుల్ ఇస్లాం సయ్యద్ ఇబ్రాహీమ్ రయీసీ ఇరాన్ యొక్క 13వ అధ్యక్షుడి ఎన్నికలలో పాల్గొని 18 మిలియన్ల ఓట్లతో ఇరాన్ 13వ అధ్యక్షుడిగా ఎన్నుకోబడ్డారు.

Subscribe to RSS - సయ్యద్ ఇబ్రాహీమ్ రయీసీ
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 21