ఉమత్ మేలు కోసం సఖ్లైన్

ఉమత్ మేలు కోసం సఖ్లైన్

ఆది, 10/03/2021 - 16:06

దైవప్రవక్త(స.అ) తన తరువాత జరిగే విభేదాలలో ఉమ్మత్ శరణుకోరేందుకు మరియు సహాయం పోందేందుకు ఏదైనా విడిచి వేళ్ళారా? అన్న ప్రశ్నకు నిదర్శనలతో సఖ్లైన్ హదీస్ ద్వార సమాధానం.

ఉమత్ మేలు కోసం సఖ్లైన్

దైవప్రవక్త(స.అ) తన తరువాత జరిగే విభేదాలలో ఉమ్మత్ శరణుకోరేందుకు మరియు సహాయం పోందేందుకు ఏదైనా విడిచి వేళ్ళారా? అన్న ప్రశ్నకు నిదర్శనలతో సఖ్లైన్ హదీస్ ద్వార సమాధానం.

Subscribe to RSS - ఉమత్ మేలు కోసం సఖ్లైన్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 9