మన్సూరె దవానెఖీ

మన్సూరె దవానెఖీ

శని, 06/24/2023 - 17:04

అబ్బాసీ ఖలీఫాలలో రెండవ ఖలీఫా అయిన మన్సూరె దవానఖీ యొక్క జీవిత చరిత్ర సంక్షిప్తంగా...

మన్సూరె దవానెఖీ

అబ్బాసీ ఖలీఫాలలో రెండవ ఖలీఫా అయిన మన్సూరె దవానఖీ యొక్క జీవిత చరిత్ర సంక్షిప్తంగా...

Subscribe to RSS - మన్సూరె దవానెఖీ
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 16