అల్లాహ్ ఇష్టం

అల్లాహ్ ఇష్టపడతాడు

ఆది, 07/23/2023 - 07:22

అల్లాహ్ యొక్క ఇష్టానికి అర్హులవ్వడానికి దైవప్రవక్త(స.అ) చూపించిన మంచి మార్గం...

అల్లాహ్ ఇష్టపడతాడు

అల్లాహ్ యొక్క ఇష్టానికి అర్హులవ్వడానికి దైవప్రవక్త(స.అ) చూపించిన మంచి మార్గం...

Subscribe to RSS - అల్లాహ్ ఇష్టం
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 18