మితిమీరిన

ఇస్రాఫ్

ఆది, 05/15/2022 - 15:12

ఇస్రాఫ్ అనగా ఏ విషయంలోనైనా సరే మితిమీరి ప్రవర్తించడం. ఉదా.. అన్నం పూర్తిగా తినకుండా పారేయడం, త్రాగిన తరువాత మిగిలిపోయిన నీళ్లను పారేయడం వంటివి... 

ఇస్రాఫ్

ఇస్రాఫ్ అనగా ఏ విషయంలోనైనా సరే మితిమీరి ప్రవర్తించడం. ఉదా.. అన్నం పూర్తిగా తినకుండా పారేయడం, త్రాగిన తరువాత మిగిలిపోయిన నీళ్లను పారేయడం వంటివి... 

మితిమీరే వారి యొక్క నాలుగు లక్షణాలు

ఆది, 08/04/2019 - 19:17

మితిమీరే వ్యక్తి ఎప్పటికి అల్లాహ్ మరియు అతని ప్రవక్త[స.అ.వ] ల వారి ప్రేమకు అర్హుడు కాలేడు.

మితిమీరే వారి యొక్క నాలుగు లక్షణాలు

మితిమీరే వ్యక్తి ఎప్పటికి అల్లాహ్ మరియు అతని ప్రవక్త[స.అ.వ] ల వారి ప్రేమకు అర్హుడు కాలేడు.

Subscribe to RSS - మితిమీరిన
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 15