తప్పుడు

తప్పుడు సాక్ష్యమిచ్చిన సహాబీయులు

ఆది, 11/24/2019 - 15:42

తప్పుడు సాక్ష్యమివ్వడం అతి పెద్దతప్పు, అది దైవప్రవక్త[స.అ] పట్ల అవిధేయత...

తప్పుడు సాక్ష్యమిచ్చిన సహాబీయులు

తప్పుడు సాక్ష్యమివ్వడం అతి పెద్దతప్పు, అది దైవప్రవక్త[స.అ] పట్ల అవిధేయత...

ఇస్లాంలో మొదటి తప్పుడు సాక్ష్యం

ఆది, 11/24/2019 - 15:31

ఇస్లాంలో మొదటి తప్పుడు సాక్ష్యం ఇచ్చినవారెవరు అన్న విషయం పై చరిత్రకారుల నిదర్శనం...

ఇస్లాంలో మొదటి తప్పుడు సాక్ష్యం

ఇస్లాంలో మొదటి తప్పుడు సాక్ష్యం ఇచ్చినవారెవరు అన్న విషయం పై చరిత్రకారుల నిదర్శనం...

Subscribe to RSS - తప్పుడు
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 8