మేరాజ్.

నమాజు ఎప్పుడు విధిగా చేయబడింది?

మంగళ, 12/10/2019 - 17:57

నమాజు ఎప్పుడు విధిగా చెయబడింది అన్న ప్రశ్నకు చరిత్రానుసారంగా జవాబును వివరించటం జరిగింది.

నమాజు,దైవప్రవక్త,మేరాజ్.

నమాజు ఎప్పుడు విధిగా చెయబడింది అన్న ప్రశ్నకు చరిత్రానుసారంగా జవాబును వివరించటం జరిగింది.

Subscribe to RSS - మేరాజ్.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 18