దైవప్రవక్త

కోపము

మంగళ, 08/04/2020 - 15:25

కోపాన్ని దిగమ్రింగటానికి గల ప్రాముఖ్యతను తెలిపే దైవప్రవక్త[స.అ.వ] ల వారి ఒక సంఘటన.

కోపము

కోపాన్ని దిగమ్రింగటానికి గల ప్రాముఖ్యతను తెలిపే దైవప్రవక్త[స.అ.వ] ల వారి ఒక సంఘటన.

బహుమతి

మంగళ, 08/04/2020 - 13:42

ఎలాంటి బహుమతిని ఇంటికి తీసుకువెళ్ళాలి లేదా ముందు ఎవరికి ఇవ్వాలి? అనే దానిపై దైవప్రవక్త[స.అ.వ] ల వారి ఒక హదీసు ద్వారా వివరణ.

బహుమతి,దైవప్రవక్త,సంతోషపరచటం.

ఎలాంటి బహుమతిని ఇంటికి తీసుకువెళ్ళాలి లేదా ముందు ఎవరికి ఇవ్వాలి? అనే దానిపై దైవప్రవక్త[స.అ.వ] ల వారి ఒక హదీసు ద్వారా వివరణ.

అబద్ధం ప్రవక్తల దృష్టిలో

సోమ, 08/03/2020 - 13:17

అబద్ధం గురించి దైవప్రవక్తలైన హజ్రత్ ఈసా[అ.స] మరియు హజ్రత్ ముహమ్మద్[స.అ] వివరణ... 

అబద్ధం ప్రవక్తల దృష్టిలో

అబద్ధం గురించి దైవప్రవక్తలైన హజ్రత్ ఈసా[అ.స] మరియు హజ్రత్ ముహమ్మద్[స.అ] వివరణ... 

ఇమాం అలి[అ.స] ల వారికి దైవప్రవక్త[స.అ.వ] ల వారి ఆరు బోధనలు

ఆది, 07/05/2020 - 16:09

ఇమాం అలి[అ.స] ల వారికి దైవప్రవక్త[స.అ.వ] ల వారి ఆరు తాకీదులు.

ఇమాం అలి,దైవప్రవక్త,తాకీదు.

ఇమాం అలి[అ.స] ల వారికి దైవప్రవక్త[స.అ.వ] ల వారి ఆరు తాకీదులు.

ఒవైస్ గురించి దైవప్రవక్త[స.అ.వ] ల వారి ఉల్లేఖనం.

ఆది, 07/05/2020 - 15:51

దైవప్రవక్త[స.అ.వ] దృష్టిలో ఒవైస్ గొప్పతనన్ని వివరించే ఒక సంఘటన.

ఒవైస్,దైవప్రవక్త,ఒంటెల కాపరి.

దైవప్రవక్త[స.అ.వ] దృష్టిలో ఒవైస్ గొప్పతనన్ని వివరించే ఒక సంఘటన.

దైవప్రవక్త[స.అ] మౌనం యొక్క ఫలితాలు

శని, 07/04/2020 - 16:05

సత్యం తనవైపు ఉన్నా మౌనంగా ఉన్న దైవప్రవక్త[స.అ] మరియు ఆ మౌనం యొక్క ఫలితాలు...

దైవప్రవక్త[స.అ] మౌనం యొక్క ఫలితాలు

సత్యం తనవైపు ఉన్నా మౌనంగా ఉన్న దైవప్రవక్త[స.అ] మరియు ఆ మౌనం యొక్క ఫలితాలు...

జన్నతుల్ బఖీ సమాధులు

ఆది, 05/31/2020 - 14:37

జన్నతుల్ బఖీ స్మశానంలో ఎవరెవరి సమాధున్నాయి అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

జన్నతుల్ బఖీ సమాధులు

జన్నతుల్ బఖీ స్మశానంలో ఎవరెవరి సమాధున్నాయి అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

మృత్యువు కొరకు సన్నధ్ధమవ్వటం

మంగళ, 05/26/2020 - 18:29

మనిషి సమాధి అవ్వక ముందే అక్కడ పనికి వచ్చే పుణ్యకార్యాలను ముందుగా పంపుకుంటే మంచిది.

మృత్యువు,దైవప్రవక్త,సన్నద్ధం.

మనిషి సమాధి అవ్వక ముందే అక్కడ పనికి వచ్చే పుణ్యకార్యాలను ముందుగా పంపుకుంటే మంచిది.

అబూజర్ ప్రాయశ్చిత చర్య

గురు, 05/21/2020 - 14:14

జనాబె అబూజర్ తాను చేసిన తప్పుకు ప్రాయశ్చితంగా చేసిన అరుదైన చర్య..

అబూజర్ ప్రాయశ్చిత చర్య

జనాబె అబూజర్ తాను చేసిన తప్పుకు ప్రాయశ్చితంగా చేసిన అరుదైన చర్య..

అయ్యో ఉమర్ సున్నత్

మంగళ, 05/12/2020 - 11:40

ఇమామ్ అలీ[అ.స] చేతికి ఖిలాఫత్ పదవి దక్కిన తరువాత వారు అల్లాహ్ ఆదేశాలను మరియు దైవప్రవక్త[స.అ] సున్నత్ ను తీసుకొని రావలనుకున్నారు కాని...

అయ్యో ఉమర్ సున్నత్

ఇమామ్ అలీ[అ.స] చేతికి ఖిలాఫత్ పదవి దక్కిన తరువాత వారు అల్లాహ్ ఆదేశాలను మరియు దైవప్రవక్త[స.అ] సున్నత్ ను తీసుకొని రావలనుకున్నారు కాని...

పేజీలు

Subscribe to RSS - దైవప్రవక్త
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 4