గదీర్ హదీస్

గదీర్ హదీస్

మంగళ, 06/29/2021 - 13:37

గదీర్ హదీస్ ను షియా వర్గం వారు సృష్టించారు అని నిందిస్తారు, అది నిజమా లేదా అహ్లె సున్నత్ గ్రంథాలలో ఆ హదీస్ ఉల్లేఖించబడి ఉందా...

గదీర్ హదీస్

గదీర్ హదీస్ ను షియా వర్గం వారు సృష్టించారు అని నిందిస్తారు, అది నిజమా లేదా అహ్లె సున్నత్ గ్రంథాలలో ఆ హదీస్ ఉల్లేఖించబడి ఉందా...

Subscribe to RSS - గదీర్ హదీస్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 20