నీమయె షాబాన్

షాబాన్ నెలలో జరిగిన సంఘటనలు

శుక్ర, 02/09/2024 - 15:27

ఇస్లామీయ క్యాలెండర్ ప్రకారం 8వ నెల అయిన షాబాన్ మాసంలో జరిగిన సంఘనల వివరణ...

షాబాన్ నెలలో జరిగిన సంఘటనలు

ఇస్లామీయ క్యాలెండర్ ప్రకారం 8వ నెల అయిన షాబాన్ మాసంలో జరిగిన సంఘనల వివరణ...

నీమయె షాబాన్

ఆది, 03/05/2023 - 17:43

షాబాన్ మాసం 14వ తారీఖు రాత్రి యొక్క ప్రాముఖ్యత మరియు ఆ రాత్రి చేయవలసిన కొన్ని ప్రత్యేక ఆమాల్ వివరణ...

నీమయె షాబాన్

షాబాన్ మాసం 14వ తారీఖు రాత్రి యొక్క ప్రాముఖ్యత మరియు ఆ రాత్రి చేయవలసిన కొన్ని ప్రత్యేక ఆమాల్ వివరణ...

Subscribe to RSS - నీమయె షాబాన్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 4