తవక్కుల్

ఇతరులను ఆశ్రయించడం

సోమ, 01/22/2024 - 16:32

అల్లాహ్ ను కాకుండా వేరే వారిని ఆశ్రయిస్తే ఏమౌతుంది అన్న విషయం పై ఇమామ్ ముహమ్మద్ తఖీ(అ.స) నిదర్శనం...

ఇతరులను ఆశ్రయించడం

అల్లాహ్ ను కాకుండా వేరే వారిని ఆశ్రయిస్తే ఏమౌతుంది అన్న విషయం పై ఇమామ్ ముహమ్మద్ తఖీ(అ.స) నిదర్శనం...

అల్లాహ్ పట్ల నమ్మకం

మంగళ, 05/09/2023 - 18:02

అల్లాహ్ పట్ల నమ్మకం కలిగి ఉండడం అంటే అల్లాహ్ పై తవక్కుల్ కలిగి ఉండడం అని అర్ధం, దీని గురించి సంక్షిప్త వివరణ...

అల్లాహ్ పట్ల నమ్మకం

అల్లాహ్ పట్ల నమ్మకం కలిగి ఉండడం అంటే అల్లాహ్ పై తవక్కుల్ కలిగి ఉండడం అని అర్ధం, దీని గురించి సంక్షిప్త వివరణ...

Subscribe to RSS - తవక్కుల్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 9