అల్లాహ్

మనిషి పై పాపముల ప్రభావం

బుధ, 05/03/2023 - 18:27

ఇస్లాం దృష్టిలో పాపాములు మనిషిని అవమానాలకు గురి చేస్తాయి అనే విషయాన్ని తెలుసుకోవడం అవసరం...

మనిషి పై పాపముల ప్రభావం

ఇస్లాం దృష్టిలో పాపాములు మనిషిని అవమానాలకు గురి చేస్తాయి అనే విషయాన్ని తెలుసుకోవడం అవసరం...

పశ్చాత్తాపం మరియు క్షమించడం

బుధ, 09/08/2021 - 17:03

దాసుల పశ్చాత్తాపం మరియు తౌబహ్ - అల్లాహ్ క్షమాపణ గురించి ఖుర్ఆన్ ఆయతుల వివరణ...

పశ్చాత్తాపం మరియు క్షమించడం

దాసుల పశ్చాత్తాపం మరియు తౌబహ్ - అల్లాహ్ క్షమాపణ గురించి ఖుర్ఆన్ ఆయతుల వివరణ...

అల్లాహ్

గురు, 07/01/2021 - 16:27

అల్లాహ్ యొక్క ఏకత్వం మరియు ఆయన గురించి ఖుర్ఆన్ మరియు హదీసులలో...

అల్లాహ్

అల్లాహ్ యొక్క ఏకత్వం మరియు ఆయన గురించి ఖుర్ఆన్ మరియు హదీసులలో...

దుఆ ఎలా చేయాలి

ఆది, 04/04/2021 - 17:37

దుఆకు కొన్ని నిబంధనలు ఉంటాయి. వాటిలో కొన్ని బాహ్య నిబంధనలు, మరికొన్ని అంతర నిబంధనలు...

దుఆ ఎలా చేయాలి

దుఆకు కొన్ని నిబంధనలు ఉంటాయి. వాటిలో కొన్ని బాహ్య నిబంధనలు, మరికొన్ని అంతర నిబంధనలు...

సమాధి చేసిన మొదటి రాత్రి

బుధ, 03/24/2021 - 13:21

సమాధి చేసిన మొదటి రాత్రి నకీర్ మున్కిర్ ద్వార చేయబడే ప్రశ్నలకు సమాధానాలు...

సమాధి చేసిన మొదటి రాత్రి

సమాధి చేసిన మొదటి రాత్రి నకీర్ మున్కిర్ ద్వార చేయబడే ప్రశ్నలకు సమాధానాలు...

ప్రశ్నించడం అజ్ఞానికి నిదర్శనం కాదు

బుధ, 03/24/2021 - 05:47

ఖుర్ఆన్ ఇలా ఉపదేశిస్తుంది: అయితే కాస్త వాళ్లను ఆపండి. వారికి ప్రశ్నలు వేయాల్సివుంది[సూరయె సాఫ్ఫాత్, ఆయత్24], అల్లాహ్ సర్వం తెలిసినవాడైవుండి ఇలా ప్రళయదినాన ప్రశ్నించడం ఎందుకు?

ప్రశ్నించడం అజ్ఞానికి నిదర్శనం కాదు

ఖుర్ఆన్ ఇలా ఉపదేశిస్తుంది: అయితే కాస్త వాళ్లను ఆపండి. వారికి ప్రశ్నలు వేయాల్సివుంది[సూరయె సాఫ్ఫాత్, ఆయత్24], అల్లాహ్ సర్వం తెలిసినవాడైవుండి ఇలా ప్రళయదినాన ప్రశ్నించడం ఎందుకు?

అత్యుత్తమ నాలుగు చర్యలు

బుధ, 02/03/2021 - 15:54

అత్యుత్తమ నాలుగు చర్యలను వివరిస్తున్న హజ్రత్ మొహమ్మద్ బాఖిర్(అ.స) హదీస్ మరియు దాని వివరణ...

అత్యుత్తమ నాలుగు చర్యలు

అత్యుత్తమ నాలుగు చర్యలను వివరిస్తున్న హజ్రత్ మొహమ్మద్ బాఖిర్(అ.స) హదీస్ మరియు దాని వివరణ...

ఖుర్ఆన్ ద్వార నిరాశ యొక్క వైధ్యం

ఆది, 01/31/2021 - 16:39

అల్లాహ్ యే తన దాసుల పశ్చాత్తాపాన్ని స్వీకరిస్తాడు, వారి తప్పులను మన్నిస్తాడు. మీరు చేసేదంతా ఆయనకు తెలుసు...

ఖుర్ఆన్ ద్వార నిరాశ యొక్క వైధ్యం

అల్లాహ్ యే తన దాసుల పశ్చాత్తాపాన్ని స్వీకరిస్తాడు, వారి తప్పులను మన్నిస్తాడు. మీరు చేసేదంతా ఆయనకు తెలుసు...

అల్లాహ్ బహుమతులే మేలు

ఆది, 01/24/2021 - 17:07

ప్రజల బహుమతుల కోసం అల్లాహ్ బహుమతులను వదిలేయడం అతి అవివేక నిర్ణయం...

అల్లాహ్ బహుమతులే మేలు

ప్రజల బహుమతుల కోసం అల్లాహ్ బహుమతులను వదిలేయడం అతి అవివేక నిర్ణయం...

అల్లాహ్ రంగు

ఆది, 01/24/2021 - 17:00

ఖుర్ఆన్ ఇలా ఉపదేశించెను: “మీ దగ్గర ఉన్నదంతా నశించేదే. అల్లాహ్ వద్ద ఉన్నదే మిగిలి ఉండేది”

అల్లాహ్ రంగు

ఖుర్ఆన్ ఇలా ఉపదేశించెను: “మీ దగ్గర ఉన్నదంతా నశించేదే. అల్లాహ్ వద్ద ఉన్నదే మిగిలి ఉండేది”

పేజీలు

Subscribe to RSS - అల్లాహ్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 6