సవీఖ్ యుద్ధం

సవీఖ్ యుద్ధం

శని, 06/24/2023 - 14:56

జిల్‌హిజ్ మాసం హిజ్రీ యొక్క రెండవ సంవత్సరంలో జరిగిన సవీఖ్ యుద్ధం గురించి సంక్షిప్త వివరణ...

సవీఖ్ యుద్ధం

జిల్‌హిజ్ మాసం హిజ్రీ యొక్క రెండవ సంవత్సరంలో జరిగిన సవీఖ్ యుద్ధం గురించి సంక్షిప్త వివరణ...

Subscribe to RSS - సవీఖ్ యుద్ధం
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 14