తిరస్కారులు

ఖుర్ఆన్ తిరస్కారులు

గురు, 02/22/2024 - 09:17

ఖుర్ఆన్ పట్ల అందరికంటే ముందు మీరే తిరస్కారులు కాకండి.

ఖుర్ఆన్ తిరస్కారులు

ఖుర్ఆన్ పట్ల అందరికంటే ముందు మీరే తిరస్కారులు కాకండి.

Subscribe to RSS - తిరస్కారులు
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 6