ఖుర్ఆన్

అహంకారి లక్షణాలు ఖుర్ఆన్ దుష్టిలో

మంగళ, 06/23/2020 - 18:09

అహంకారారానికి గురి అయిన వారి లక్షణాలు ఖుర్ఆన్ దుష్టిలో...

అహంకారి లక్షణాలు ఖుర్ఆన్ దుష్టిలో

అహంకారారానికి గురి అయిన వారి లక్షణాలు ఖుర్ఆన్ దుష్టిలో...

ఐదు దుఆలు

గురు, 05/07/2020 - 14:11

ఖునూత్ లో చదవగల పవిత్ర ఖుర్ఆన్ లో ఉన్న కొన్ని దుఆలు...

ఐదు దుఆలు

ఖునూత్ లో చదవగల పవిత్ర ఖుర్ఆన్ లో ఉన్న కొన్ని దుఆలు...

ఖుర్ఆన్ దుఆలు

గురు, 05/07/2020 - 14:04

పవిత్ర గ్రంథం ఖుర్ఆన్ లో ఉన్న కొన్ని దుఆల యొక్క  తెలుగు అనువాదం...

ఖుర్ఆన్ దుఆలు

పవిత్ర గ్రంథం ఖుర్ఆన్ లో ఉన్న కొన్ని దుఆల యొక్క  తెలుగు అనువాదం...

ఖుర్ఆన్ మరియు అహ్లెబైత్[అ.స]

మంగళ, 04/28/2020 - 13:56

రమజాన్ మాసంలో ఖుర్ఆన్ మరియు అహ్లెబైత్[అ.స] గురించి తెలుసుకోవటం పై దృష్టి పెట్టాలి.

ఖుర్ఆన్ మరియు అహ్లెబైత్[అ.స]

రమజాన్ మాసంలో ఖుర్ఆన్ మరియు అహ్లెబైత్[అ.స] గురించి తెలుసుకోవటం పై దృష్టి పెట్టాలి.

ఖుర్ఆన్ మరియు గ్రంథం

మంగళ, 04/14/2020 - 17:24

నేను నా తరువాత అల్లాహ్ గ్రంథం మరియు నా సున్నత్ ను విడిచి వెళ్తున్నాను, అని కాదా దైవప్రవక్త[స.అ] ప్రవచించినది?

ఖుర్ఆన్ మరియు గ్రంథం

నేను నా తరువాత అల్లాహ్ గ్రంథం మరియు నా సున్నత్ ను విడిచి వెళ్తున్నాను, అని కాదా దైవప్రవక్త[స.అ] ప్రవచించినది?

హజ్రత్ ముహమ్మద్[స.అ] యొక్క ఆస్తి

సోమ, 04/13/2020 - 06:15

హజ్రత్ ముహమ్మద్[స.అ] యొక్క ఆస్తి ఏమిటి అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

హజ్రత్ ముహమ్మద్[స.అ] యొక్క ఆస్తి

హజ్రత్ ముహమ్మద్[స.అ] యొక్క ఆస్తి ఏమిటి అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

కష్టంతోపాటే సౌలభ్యం

ఆది, 03/29/2020 - 07:59

జీవితంలో వచ్చే కష్టాలు కలకాలం ఉండిపోవు.. ప్రతీ కష్టంతో పాటే సౌలభ్యం ఉంది అని వివరిస్తున్న ఖుర్ఆన్ ఆయతులు...

కష్టంతోపాటే సౌలభ్యం

జీవితంలో వచ్చే కష్టాలు కలకాలం ఉండిపోవు.. ప్రతీ కష్టంతో పాటే సౌలభ్యం ఉంది అని వివరిస్తున్న ఖుర్ఆన్ ఆయతులు...

అల్లాహ్ కారుణ్యం ప్రస్తావనం ఖుర్ఆన్ లో

ఆది, 03/29/2020 - 07:41

అల్లాహ్ కారుణ్యాన్ని వివరిస్తున్న పవిత్ర గ్రంథం ఖుర్ఆన్ యొక్క ఆయతుల నిదర్శనం...

అల్లాహ్ కారుణ్యం ప్రస్తావనం ఖుర్ఆన్ లో

అల్లాహ్ కారుణ్యాన్ని వివరిస్తున్న పవిత్ర గ్రంథం ఖుర్ఆన్ యొక్క ఆయతుల నిదర్శనం...

పిత్రార్జిత ప్రస్తావనం ఖుర్ఆన్ లో

బుధ, 02/19/2020 - 14:01

హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా[స.అ] ఫిదక్ ఆమె ఆస్తి అని ఖుర్ఆన్ నుండి నిదర్శించిన ఆయతుల వివరణ...

పిత్రార్జిత ప్రస్తావనం ఖుర్ఆన్ లో

హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా[స.అ] ఫిదక్ ఆమె ఆస్తి అని ఖుర్ఆన్ నుండి నిదర్శించిన ఆయతుల వివరణ...

దైవప్రవక్త[స.అ] దౌత్య ప్రత్యేకతలు ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో

శుక్ర, 12/13/2019 - 15:30

దైవప్రవక్త[స.అ] యొక్క దౌత్య ప్రత్యేకతలు ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో...

దైవప్రవక్త[స.అ] దౌత్య ప్రత్యేకతలు ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో

దైవప్రవక్త[స.అ] యొక్క దౌత్య ప్రత్యేకతలు ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో...

పేజీలు

Subscribe to RSS - ఖుర్ఆన్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 10