ఖుర్ఆన్

ఖుర్ఆన్ మరియు ఉపాధి

శని, 04/03/2021 - 15:50

ఉపాధి కోసం లేదా అవకాశాలు రావడం కోసం పని చేయకుండా లేదా దాని కోసం ప్రయత్నించకుండా ఒక మూల కూర్చోని కేవలం దుఆ చేస్తూ ఉంటే, అల్లాహ్ ప్రాపంచిక ఖజానాలను ఇంటి పైకప్పుకు వేలాడిస్తాడు మేము వాటిని తీసుకొని ధనవంతులయిపోవచ్చు అనే ఆలోచనలకు ఇస్లాం నిరాకరిస్తుంది.

ఖుర్ఆన్ మరియు ఉపాధి

ఉపాధి కోసం లేదా అవకాశాలు రావడం కోసం పని చేయకుండా లేదా దాని కోసం ప్రయత్నించకుండా ఒక మూల కూర్చోని కేవలం దుఆ చేస్తూ ఉంటే, అల్లాహ్ ప్రాపంచిక ఖజానాలను ఇంటి పైకప్పుకు వేలాడిస్తాడు మేము వాటిని తీసుకొని ధనవంతులయిపోవచ్చు అనే ఆలోచనలకు ఇస్లాం నిరాకరిస్తుంది.

మనిషి ప్రళయదినాన ప్రశ్నించబడతాడా!

మంగళ, 03/23/2021 - 10:21

మనిషి ప్రళయదినాన ప్రశ్నించబడతాడా అన్న విషయం పై ఖుర్ఆన్ అబిప్రాయబేధం

మనిషి ప్రళయదినాన ప్రశ్నించబడతాడా!

మనిషి ప్రళయదినాన ప్రశ్నించబడతాడా అన్న విషయం పై ఖుర్ఆన్ అబిప్రాయబేధం

వక్రీకరణకు గురి కాని గ్రంథం

గురు, 03/18/2021 - 04:11

ఖుర్ఆన్ వక్రీకరణకు గురి కాలేదు అనడానికి కొన్ని ఖుర్ఆన్, హదీస్ మరియు జ్ఞాన పరమైన సాక్ష్యాలు...

వక్రీకరణకు గురి కాని గ్రంథం

ఖుర్ఆన్ వక్రీకరణకు గురి కాలేదు అనడానికి కొన్ని ఖుర్ఆన్, హదీస్ మరియు జ్ఞాన పరమైన సాక్ష్యాలు...

హజ్రత్ ఈసా[అ.స] ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో

ఆది, 01/31/2021 - 15:15

హజ్రత్ ఈసా[అ.స] యొక్క ఏడు ప్రతిష్టతల గురించి ఖుర్ఆన్ వివరణ...

హజ్రత్ ఈసా[అ.స] ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో

హజ్రత్ ఈసా[అ.స] యొక్క ఏడు ప్రతిష్టతల గురించి ఖుర్ఆన్ వివరణ...

దైవప్రవక్త[స.అ] ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో

బుధ, 01/27/2021 - 19:20

దైవప్రవక్త[స.అ] గురించి అల్లాహ్ తన పవిత్ర గ్రంథం ఖుర్ఆన్ ఎలా పరిచయం చేశాడు... 

దైవప్రవక్త[స.అ] ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో

దైవప్రవక్త[స.అ] గురించి అల్లాహ్ తన పవిత్ర గ్రంథం ఖుర్ఆన్ ఎలా పరిచయం చేశాడు... 

ఖుర్ఆన్ ప్రాముఖ్యత హజ్రత్ జహ్రా[స.అ] దృష్టిలో

సోమ, 01/25/2021 - 16:02

ఖుర్ఆన్ ప్రాముఖ్యత హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా[స.అ] దృష్టిలో...

ఖుర్ఆన్ ప్రాముఖ్యత హజ్రత్ జహ్రా[స.అ] దృష్టిలో

ఖుర్ఆన్ ప్రాముఖ్యత హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా[స.అ] దృష్టిలో...

మూడు త్యాగాలు

శని, 01/23/2021 - 16:56

త్యాగం మనిషి యొక్క మంచి గుణం. త్యాగం కేవలం అల్లాహ్ సామిప్యాన్ని పొందేందుకు చేసినట్లైతే దాని స్థానమే వేరు.

మూడు త్యాగాలు

త్యాగం మనిషి యొక్క మంచి గుణం. త్యాగం కేవలం అల్లాహ్ సామిప్యాన్ని పొందేందుకు చేసినట్లైతే దాని స్థానమే వేరు.

అహంకారి లక్షణాలు ఖుర్ఆన్ దుష్టిలో

మంగళ, 06/23/2020 - 18:09

అహంకారారానికి గురి అయిన వారి లక్షణాలు ఖుర్ఆన్ దుష్టిలో...

అహంకారి లక్షణాలు ఖుర్ఆన్ దుష్టిలో

అహంకారారానికి గురి అయిన వారి లక్షణాలు ఖుర్ఆన్ దుష్టిలో...

ఐదు దుఆలు

గురు, 05/07/2020 - 14:11

ఖునూత్ లో చదవగల పవిత్ర ఖుర్ఆన్ లో ఉన్న కొన్ని దుఆలు...

ఐదు దుఆలు

ఖునూత్ లో చదవగల పవిత్ర ఖుర్ఆన్ లో ఉన్న కొన్ని దుఆలు...

ఖుర్ఆన్ దుఆలు

గురు, 05/07/2020 - 14:04

పవిత్ర గ్రంథం ఖుర్ఆన్ లో ఉన్న కొన్ని దుఆల యొక్క  తెలుగు అనువాదం...

ఖుర్ఆన్ దుఆలు

పవిత్ర గ్రంథం ఖుర్ఆన్ లో ఉన్న కొన్ని దుఆల యొక్క  తెలుగు అనువాదం...

పేజీలు

Subscribe to RSS - ఖుర్ఆన్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 10