ఖుర్ఆన్

హజ్రత్ ఈసా[అ.స] ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో

ఆది, 01/31/2021 - 15:15

హజ్రత్ ఈసా[అ.స] యొక్క ఏడు ప్రతిష్టతల గురించి ఖుర్ఆన్ వివరణ...

హజ్రత్ ఈసా[అ.స] ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో

హజ్రత్ ఈసా[అ.స] యొక్క ఏడు ప్రతిష్టతల గురించి ఖుర్ఆన్ వివరణ...

దైవప్రవక్త[స.అ] ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో

బుధ, 01/27/2021 - 19:20

దైవప్రవక్త[స.అ] గురించి అల్లాహ్ తన పవిత్ర గ్రంథం ఖుర్ఆన్ ఎలా పరిచయం చేశాడు... 

దైవప్రవక్త[స.అ] ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో

దైవప్రవక్త[స.అ] గురించి అల్లాహ్ తన పవిత్ర గ్రంథం ఖుర్ఆన్ ఎలా పరిచయం చేశాడు... 

ఖుర్ఆన్ ప్రాముఖ్యత హజ్రత్ జహ్రా[స.అ] దృష్టిలో

సోమ, 01/25/2021 - 16:02

ఖుర్ఆన్ ప్రాముఖ్యత హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా[స.అ] దృష్టిలో...

ఖుర్ఆన్ ప్రాముఖ్యత హజ్రత్ జహ్రా[స.అ] దృష్టిలో

ఖుర్ఆన్ ప్రాముఖ్యత హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా[స.అ] దృష్టిలో...

మూడు త్యాగాలు

శని, 01/23/2021 - 16:56

త్యాగం మనిషి యొక్క మంచి గుణం. త్యాగం కేవలం అల్లాహ్ సామిప్యాన్ని పొందేందుకు చేసినట్లైతే దాని స్థానమే వేరు.

మూడు త్యాగాలు

త్యాగం మనిషి యొక్క మంచి గుణం. త్యాగం కేవలం అల్లాహ్ సామిప్యాన్ని పొందేందుకు చేసినట్లైతే దాని స్థానమే వేరు.

అహంకారి లక్షణాలు ఖుర్ఆన్ దుష్టిలో

మంగళ, 06/23/2020 - 18:09

అహంకారారానికి గురి అయిన వారి లక్షణాలు ఖుర్ఆన్ దుష్టిలో...

అహంకారి లక్షణాలు ఖుర్ఆన్ దుష్టిలో

అహంకారారానికి గురి అయిన వారి లక్షణాలు ఖుర్ఆన్ దుష్టిలో...

ఐదు దుఆలు

గురు, 05/07/2020 - 14:11

ఖునూత్ లో చదవగల పవిత్ర ఖుర్ఆన్ లో ఉన్న కొన్ని దుఆలు...

ఐదు దుఆలు

ఖునూత్ లో చదవగల పవిత్ర ఖుర్ఆన్ లో ఉన్న కొన్ని దుఆలు...

ఖుర్ఆన్ దుఆలు

గురు, 05/07/2020 - 14:04

పవిత్ర గ్రంథం ఖుర్ఆన్ లో ఉన్న కొన్ని దుఆల యొక్క  తెలుగు అనువాదం...

ఖుర్ఆన్ దుఆలు

పవిత్ర గ్రంథం ఖుర్ఆన్ లో ఉన్న కొన్ని దుఆల యొక్క  తెలుగు అనువాదం...

ఖుర్ఆన్ మరియు అహ్లెబైత్[అ.స]

మంగళ, 04/28/2020 - 13:56

రమజాన్ మాసంలో ఖుర్ఆన్ మరియు అహ్లెబైత్[అ.స] గురించి తెలుసుకోవటం పై దృష్టి పెట్టాలి.

ఖుర్ఆన్ మరియు అహ్లెబైత్[అ.స]

రమజాన్ మాసంలో ఖుర్ఆన్ మరియు అహ్లెబైత్[అ.స] గురించి తెలుసుకోవటం పై దృష్టి పెట్టాలి.

ఖుర్ఆన్ మరియు గ్రంథం

మంగళ, 04/14/2020 - 17:24

నేను నా తరువాత అల్లాహ్ గ్రంథం మరియు నా సున్నత్ ను విడిచి వెళ్తున్నాను, అని కాదా దైవప్రవక్త[స.అ] ప్రవచించినది?

ఖుర్ఆన్ మరియు గ్రంథం

నేను నా తరువాత అల్లాహ్ గ్రంథం మరియు నా సున్నత్ ను విడిచి వెళ్తున్నాను, అని కాదా దైవప్రవక్త[స.అ] ప్రవచించినది?

హజ్రత్ ముహమ్మద్[స.అ] యొక్క ఆస్తి

సోమ, 04/13/2020 - 06:15

హజ్రత్ ముహమ్మద్[స.అ] యొక్క ఆస్తి ఏమిటి అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

హజ్రత్ ముహమ్మద్[స.అ] యొక్క ఆస్తి

హజ్రత్ ముహమ్మద్[స.అ] యొక్క ఆస్తి ఏమిటి అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

పేజీలు

Subscribe to RSS - ఖుర్ఆన్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 15