సురక్షితం

పాపముల నుండి సురక్షితం

శని, 02/24/2024 - 16:07

మీరు(పాపాల నుండి) సురక్షితంగా ఉండాలంటే ఏమి చేయాలి అన్న విషయం పై ఖుర్ఆన్ ఆదేశం... 

పాపముల నుండి సురక్షితం

మీరు(పాపాల నుండి) సురక్షితంగా ఉండాలంటే ఏమి చేయాలి అన్న విషయం పై ఖుర్ఆన్ ఆదేశం... 

Subscribe to RSS - సురక్షితం
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 12