ఇక్మాల్ ఆయత్ అవతరణ అహ్లెసున్నత్ దృష్టిలో

మంగళ, 06/29/2021 - 14:08

ఇక్మాల్ ఆయత్ అరఫా రోజు రాత్రి శుక్రవారం అవతరించబడింది అని అహ్లె సున్నత్ హదీస్ గ్రంథాలలో వివరించబడి ఉంది...

ఇక్మాల్ ఆయత్ అవతరణ అహ్లెసున్నత్ దృష్టిలో

ఇక్మాల్ ఆయత్ అరఫా రోజు రాత్రి శుక్రవారం అవతరించబడింది అని అహ్లె సున్నత్ హదీస్ గ్రంథాలలో వివరించబడి ఉంది.

1. బుఖారీలో(ఎన్నో రావీయుల క్రమాలతో) “తారిఖ్ బిన్ షహాబ్” ద్వారా ఉల్లేఖన: కొందరు యూధులు ఇలా అన్నారు: ఒకవేళ ఈ ఆయత్ మాలో అవతరించబడి ఉంటే మేము ఆ రోజును పండుగ రోజుగా నిర్ధారించే వాళ్ళము. అప్పుడు ఉమర్ వాళ్ళతో ఏ ఆయత్? అని ప్రశ్నించారు. యూధులు: ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ... الخ [1] ఉమర్: ఈ ఆయత్ ఎక్కడ అవతరించబడిందో నాకైతే మాత్రం తెలుసు అని, ఇది దైవప్రవక్త(స.అ) అరఫాలో నిలబడి ఉన్నప్పుడు అవతరించబడింది.

2. “ఇబ్నె జురైర్”, “ఈసా ఇబ్నె హారిసహ్ అన్సారీ‎”‎ ద్వార ఇలా రివాయత్‌ను ఉల్లేఖించారు: అతను ఇలా అన్నారు: మేము ఆస్ధానములో కూర్చోని ఉండగా ఒక క్రైస్తవుడు వచ్చి ఇలా అన్నాడు: ముస్లిములారా! మీ కొరకు ఒక ఆయత్ అవతరించబడింది అదే మా వద్ద అవతరించబడి ఉంటే ఆ రోజు మరియు ఆ సమయాన్ని మాలో రెండు వ్యక్తులు మిగిలి ఉన్నంత వరకు కూడా పండుగగా నిర్ధారించే వాళ్ళము మరి ఆ ఆయత్ ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ... الخ. కాని ఎవ్వరు జవాబివ్వలేదు. తరువాత నేను ‘ముహమ్మద్ బిన్ కఅబ్ అల్ ఖుర్తునీ’తో కలిశాను అప్పుడు నేను అతనితో దాని గురించి ప్రశ్నించగా అతను ఇలా అన్నారు: ఒహ్హో నీవు అతనికి జవాబు ఎందుకని ఇవ్వలేదు? ఉమర్ బిన్ ఖత్తాబ్, ఈ ఆయత్ దైవప్రవక్త(స.అ) అరఫా కొండపై నిలబడి ఉన్నప్పుడు అవతరించబడింది మరియు ఆ రోజును ముస్లింలందరికి పండుగ రోజు ఒక్క ముస్లిం మిగిలి ఉన్నంత వరకు కూడా.[2]

పై హదీసులను బట్టి తెలిసే కనీస విషయం ఈ రోజు కూడా పండుగ రోజే అని, ఎందుకంటే అల్లాహ్ ఆ రోజే ముస్లింల దీన్‌ను సంపూర్ణత్వానికి చేర్చాడు మరియు అనుగ్రహాలను పూర్తి చేశాడు మరియు ఇస్లాంను ఇష్టమైన దీన్‌గా నిర్ధారించాడు. కాని అహ్లె సున్నత్ ముస్లింలులో ఈ రోజు పండుగ రోజు కాదు. నిజంగా ముస్లింలలో రెండే పండుగలు ప్రసిధ్ధమైనవి; “ఈదుల్ ఫిత్ర్” మరియు “ఈదుల్ అజ్హా”, అందుకనే ఉలమాలు మరియు ముహద్దిసీనులు మొ॥ కేవలం రెండు పండుగలనే లిఖించారు. ఉదా: “బుఖారీ” మరియు “ముస్లిం”లను చూడండి వాళ్ళు ఇలా వ్రాశారు: کتاب العيدن، صلاه العيد، خطبه العيدين మొ॥ దీనితో అర్ధమైయ్యేదేమిటంటే ప్రజలలో మరియు ప్రముఖులలో రెండే పండుగలు వాళ్ళలో మూడో పండుగే లేదు. మరో విధంగా చెప్పాలంటే వాళ్ళలో అరఫా దినాన్ని పండుగగా భావించే వారు కాదు లేకపోతే ఆ రోజును కూడా పండుగ దినంగా లెక్కించేవారు.

ఈ ఆయత్ అవతరణ కాలం మార్చి వేరే చోట ఫిట్ చేయడానికి ముఖ్యకారణం ఏమిటి అని పరిశీలిస్తే దీంతో ముందు నుండి ఉన్న షియా ముస్లింల రివాయత్‌లు నిరాధారం అవుతాయి మరి షియాలను దూషించడం మరియు లఅనత్ చేయడం. ఈ పని సహాబీయుల ప్రతిష్టతను కించపరచే పని కన్న మంచిదే కదా, అదే ఈ ఆయత్ గదీర్ మైదానంలో అవతరించబడింది అని అంగీకరిస్తే గదీర్ ఆదేశాన్ని విశ్వసించని సహాబీయులను దూషించాల్సి వస్తుంది.  మరి అహ్లె సున్నత్ దృష్టిలో సహాబీయులందరూ[3] పవిత్రులు, వారి వచనల మరియు చర్యల పట్ల ప్రశ్నించే హక్కు ఎవ్వరికీ లేదు.

రిఫరెన్స్
1. బుఖారీ, భాగం5, పేజీ127.
2. తఫ్సీరె దుర్రె మన్సూర్, భాగం3, పేజీ18.
3. అహ్లెసున్నతుల విశ్వాసం ప్రకారం, సహాబీయుల ఉదాహారణ నక్షత్రాలు వంటిది, ఎవ్వరి అడుగుజాడలలో నడిచిన రుజుమార్గానికి చేరగలరు.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
9 + 10 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 12