అహ్లెసున్నత్

ఖులఫాయే రాషిదీన్, అహ్లెసున్నత్
ల దృష్టిలో-1

బుధ, 03/16/2022 - 18:06

దైవప్రవక్త(స.అ) మరణాంతరం ఖిలాఫత్ కూర్చీ పై కూర్చున్న ఆ నలుగురు ఖలీఫాలను, వారి ఖిలాఫత్ స్వీకరణ పరంగా అహ్లెసున్నత్ వల్ జమాఅత్
లు వారిని దైవప్రవక్త(స.అ) సహాబీయులందరి పై శ్రేష్ఠులు మరియు ఉత్తములు అని భావిస్తారు...

ఖులఫాయే రాషిదీన్, అహ్లెసున్నత్
ల దృష్టిలో-1

దైవప్రవక్త(స.అ) మరణాంతరం ఖిలాఫత్ కూర్చీ పై కూర్చున్న ఆ నలుగురు ఖలీఫాలను, వారి ఖిలాఫత్ స్వీకరణ పరంగా అహ్లెసున్నత్ వల్ జమాఅత్
లు వారిని దైవప్రవక్త(స.అ) సహాబీయులందరి పై శ్రేష్ఠులు మరియు ఉత్తములు అని భావిస్తారు...

విశ్వాసం మరియు చర్యల మధ్య వ్యతిరేకత-1

మంగళ, 02/01/2022 - 15:38

దైవప్రవక్త(స.అ) సున్నత్ ను అనుచరించేవారు అని వాదించడం వేరు మరియు నిజంగా వారి సున్నత్ ను తెలుసుకొని దాని పై అములు చేసేవారు వేరు...

విశ్వాసం మరియు చర్యల మధ్య వ్యతిరేకత-1

దైవప్రవక్త(స.అ) సున్నత్ ను అనుచరించేవారు అని వాదించడం వేరు మరియు నిజంగా వారి సున్నత్ ను తెలుసుకొని దాని పై అములు చేసేవారు వేరు...

ఇమాములను దైవప్రవక్త(స.అ) నియమిస్తారు

ఆది, 01/30/2022 - 18:00

దైవప్రవక్త(స.అ) సున్నత్ మరియు ఇస్లామీయ చరిత్ర పరిశోధకుడు “షియాల పన్నెండు ఇమాములను దైవప్రవక్త(స.అ) నియమించారు మరియు తన తరువాత వారి ఇమామత్ మరియు ఖియాఫత్
పై నస్స్(స్పష్టంగా చెప్పడం)ను వెల్లడిం చారు” అన్న విషయం నిశ్చితముగా తెలుసు. 

ఇమాములను దైవప్రవక్త(స.అ) నియమిస్తారు

దైవప్రవక్త(స.అ) సున్నత్ మరియు ఇస్లామీయ చరిత్ర పరిశోధకుడు “షియాల పన్నెండు ఇమాములను దైవప్రవక్త(స.అ) నియమించారు మరియు తన తరువాత వారి ఇమామత్ మరియు ఖియాఫత్
పై నస్స్(స్పష్టంగా చెప్పడం)ను వెల్లడిం చారు” అన్న విషయం నిశ్చితముగా తెలుసు. 

అహ్లెసున్నత్, షియాల దృష్టిలో-1

మంగళ, 12/28/2021 - 11:29

“అహ్లెసున్నత్ వల్ జమాఅత్”
ను స్వమత పక్షపాతము గల సాధారణ షియాలు తప్ప పూర్వపు మరియు ఇప్పటి షియా ఉలమాలు వారిని తమ సోదరులుగా భావిస్తారు...

అహ్లెసున్నత్, షియాల దృష్టిలో-1

“అహ్లెసున్నత్ వల్ జమాఅత్”
ను స్వమత పక్షపాతము గల సాధారణ షియాలు తప్ప పూర్వపు మరియు ఇప్పటి షియా ఉలమాలు వారిని తమ సోదరులుగా భావిస్తారు...

ఇక్మాల్ ఆయత్ అవతరణ అహ్లెసున్నత్ దృష్టిలో

మంగళ, 06/29/2021 - 14:08

ఇక్మాల్ ఆయత్ అరఫా రోజు రాత్రి శుక్రవారం అవతరించబడింది అని అహ్లె సున్నత్ హదీస్ గ్రంథాలలో వివరించబడి ఉంది...

ఇక్మాల్ ఆయత్ అవతరణ అహ్లెసున్నత్ దృష్టిలో

ఇక్మాల్ ఆయత్ అరఫా రోజు రాత్రి శుక్రవారం అవతరించబడింది అని అహ్లె సున్నత్ హదీస్ గ్రంథాలలో వివరించబడి ఉంది...

దైవప్రవక్త(స.అ) తరువాత సున్నత్ కోసం ఎవరిని సంప్రదించాలి

సోమ, 06/07/2021 - 16:36

దైవప్రవక్త(స.అ) తరువాత ఆయన సున్నత్ కోసం అహ్లెబైత్(అ.స)ను సంప్రదించాలి అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

దైవప్రవక్త(స.అ) తరువాత సున్నత్ కోసం ఎవరిని సంప్రదించాలి

దైవప్రవక్త(స.అ) తరువాత ఆయన సున్నత్ కోసం అహ్లెబైత్(అ.స)ను సంప్రదించాలి అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

ఖుర్ఆన్ మరియు దాని వ్యాఖ్యానం

శుక్ర, 06/04/2021 - 11:56

ఖుర్ఆన్ మరియు దాని వ్యాఖ్యానం షియా మరియు అహ్లెసున్నత్‌ల దృష్టిలో...

ఖుర్ఆన్ మరియు దాని వ్యాఖ్యానం

ఖుర్ఆన్ మరియు దాని వ్యాఖ్యానం షియా మరియు అహ్లెసున్నత్‌ల దృష్టిలో...

ఇమామ్ మహ్దీ(అ.స) జననం పై అహ్లెసున్నత్ ఉలమాల అభిప్రాయాలు

శని, 03/27/2021 - 05:14

ఇమామ్ మహ్దీ(అ.స) జననం గురించి అహ్లెసున్నత్ ఉలమాల అభిప్రాయాలు...

ఇమామ్ మహ్దీ(అ.స) జననం పై అహ్లెసున్నత్ ఉలమాల అభిప్రాయాలు

ఇమామ్ మహ్దీ(అ.స) జననం గురించి అహ్లెసున్నత్ ఉలమాల అభిప్రాయాలు...

ఇమామ్ సజ్జాద్(అ.స) అహ్లెసున్నత్ ఉలమా మాటల్లో

గురు, 03/25/2021 - 05:18

ఇమామ్ సజ్జాద్(అ.స) అహ్లెసున్నత్ వర్గానికి చెందిన గొప్ప ముహద్దిసీన్ మరియు ఉలమా దృష్టిలో...

ఇమామ్ సజ్జాద్(అ.స) అహ్లెసున్నత్ ఉలమా మాటల్లో

ఇమామ్ సజ్జాద్(అ.స) అహ్లెసున్నత్ వర్గానికి చెందిన గొప్ప ముహద్దిసీన్ మరియు ఉలమా దృష్టిలో...

ఇమామ్ హుసైన్ భూమ్యాకాశాల అలంకరణ

గురు, 03/18/2021 - 12:43

దైవప్రవక్త(స.అ) ఉల్లేఖనుసారం ఇమామ్ హుసైన్ భూమ్యాకాశాల అలంకరణ. వారి ప్రతిష్టతను అహ్లె సున్నత్ ఉలమాలు చివరికి వారి శత్రువులు కూడా అంగీకరించారు...

ఇమామ్ హుసైన్ భూమ్యాకాశాల అలంకరణ

దైవప్రవక్త(స.అ) ఉల్లేఖనుసారం ఇమామ్ హుసైన్ భూమ్యాకాశాల అలంకరణ. వారి ప్రతిష్టతను అహ్లె సున్నత్ ఉలమాలు చివరికి వారి శత్రువులు కూడా అంగీకరించారు...

పేజీలు

Subscribe to RSS - అహ్లెసున్నత్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 29