పర్వావరణ పట్ల బాధ్యతలు

గురు, 12/16/2021 - 19:11

ఇస్లాం దృష్టిలో మనిషికి పర్యావరణ పట్ల ఉన్న బాధ్యాతలను సూచిస్తున్న ఆయతుల వివరణ...

పర్వావరణ పట్ల బాధ్యతలు

అల్లాహ్, మనిషిని సృష్టిలో గొప్ప స్థానాన్ని ప్రసాదించాడు. అతడిని “అష్రఫుల్ మఖ్లూఖాత్” గాని నిర్ధారించాడు. భూమిపై తన ఖలీఫాగా నిశ్చయించాడు.[సూరయె బఖరహ్, ఆయత్30] పూర్తి సృష్టిని మనిషి కోసం సృష్టించాడు. అల్లాహ్ ఖుర్ఆన్ లో ఇలా సూచించెను: “ఇంకా భూమ్యాకాశాలలో ఉన్న వస్తువులన్నింటినీ ఆయన –తన తరఫున– మీ సేవలో ఉండేటట్లుగా చేశాడు”[సూరయె జాసియా, ఆయత్13]
మరో చోట ఇలా ఉపదేశించబడి ఉంది: “ఆయనే మీ కో భూమిలో ఉన్న సమస్త వస్తువులనూ సృష్టించాడు”[సూరయె బఖరహ్, ఆయత్29]
ఈ లోకంలో ఉన్న అనుగ్రహాలన్నింటి పట్ల కొన్ని బాధ్యతలు కలిగివున్నాడు. దాంతో పర్యావరణ నుంచి మేలును పొంది దాన్ని సరిగా ఉపయోగించుకోవచ్చు. దాని నుంచి మనషి తన అవసరాలను తీర్చుకోవచ్చు.
దైవప్రవక్త(స.అ) యొక్క బద్దశత్రువుల లక్షణం భూమిలో కల్లోలాన్ని రేకెత్తించడం అని దైవ ఆయతలు సూచిస్తున్నాయి.[సూరయె బఖరహ్, ఆయత్205.] కల్లోలాన్ని రేకెత్తించేవారిని కృతఘ్నులుగా సూచించెను. వారి ఈ చేష్టల ప్రతిఫలాన్ని అల్లాహ్ వారికి చూపించెను. ఖుర్ఆన్ ఉల్లేఖనం: “ప్రజలు చేజేతులా చేసుకున్న (పాప) కార్యాల మూలంగానే భూమిలోనూ, సముద్రంలోనూ కల్లోలం వ్యాపించింది. వారు చేసుకున్న కొన్ని చేష్టల ప్రతిఫలం అల్లాహ్ వారికి చవి చూపించటానికి (ఇలా జరిగింది). బహుశా వారు (దీనివల్ల) దారికి తిరిగి రావచ్చేమోనని (కూడా ఈ విధంగా జరిగింది).”[ సూరయె రూమ్, ఆయత్41] “వాడు (నీ వద్ద నుండి) తిరిగి వెళ్ళిన తరువాత ధరణిలో కల్లోలాన్ని రేకెత్తించడంలో, పంటలను నాశనం చేయడంలో, సంతతని పాడు చేయటంలో నిమగ్నుడైపోతాడు. కాగా; అల్లాహ్ ఇలాంటి చెడుగును సుతరామూ ఇష్టపడడు”[సూరయె బఖరహ్, ఆయత్205]
ఇస్లాం సృష్టి పట్ల మనిషి బాధ్యతలను స్పష్టంగా ఉపదేశించింది. దైవప్రవక్త(స.అ) మరియు అహ్లెబైత్(అ.స)ల హదీసుల ద్వార కూడా బాధ్యతలు వివరించబడి ఉన్నాయి.

రిఫరెన్స్
ఇస్లాం షినాసీ, అబ్దుల్ హుసైన్ ఖుస్రోపనాహ్, పేజీ462.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
3 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 13