ఆలస్యం.

పశ్చాత్తాపానికి ఆలస్యం పనికిరాదు

సోమ, 02/17/2020 - 12:27

షైతాను మరియు మానవుని దీర్ఘకాలిక ఆకాంక్షలు అతని పశ్చాత్తాపానికి అడ్డంకిగా మారతాయి.వాటిని వదిలి ఆ అల్లాహ్ సన్నిధిలో క్షమాపణ కోరుకున్నట్లైతే అతను తన లక్ష్యానికి తప్పక చేరుకుంటాడు.

పశ్చాత్తాపం,ఇమాం అలి,ఆలస్యం.

షైతాను మరియు మానవుని దీర్ఘకాలిక ఆకాంక్షలు అతని పశ్చాత్తాపానికి అడ్డంకిగా మారతాయి.వాటిని వదిలి ఆ అల్లాహ్ సన్నిధిలో క్షమాపణ కోరుకున్నట్లైతే అతను తన లక్ష్యానికి తప్పక చేరుకుంటాడు.

Subscribe to RSS - ఆలస్యం.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 17