దుర్మార్గం

అన్యాయం యొక్క రకాలు

సోమ, 01/09/2023 - 17:36

అల్లాహ్ తప్ప మరొకరి సహాయం లేని వారి పట్ల అన్యాయం మరియు దుర్మార్గపు ప్రవర్తన గురించి సంక్షిప్త వివరణ... 

అన్యాయం యొక్క పరిణామాలు

అల్లాహ్ తప్ప మరొకరి సహాయం లేని వారి పట్ల అన్యాయం మరియు దుర్మార్గపు ప్రవర్తన గురించి సంక్షిప్త వివరణ... 

నీచమైన పని

శుక్ర, 01/06/2023 - 09:28

హజ్రత్ అలీ ఇబ్నె అబీతాలిబ్(స.అ) ఉపదేశానుసారం నీచాతి నీచమైన పని ఏమిటి అన్న అంశం పై హదీస్ నిదర్శనం...

నీచమైన పని

హజ్రత్ అలీ ఇబ్నె అబీతాలిబ్(స.అ) ఉపదేశానుసారం నీచాతి నీచమైన పని ఏమిటి అన్న అంశం పై హదీస్ నిదర్శనం...

అకశ్మాత్తు నిర్ణయం

మంగళ, 08/07/2018 - 08:07

దుర్మార్గులు చేసే అన్యాయానికి వారికి సహాయం చేయడమే కాదు వారికి ఎటువంటి సహాయం చేయకూడదనే విషయాన్ని ఈ సంఘటన మనకు తెలియపరుస్తుంది.

అకశ్మాత్తు నిర్ణయం

దుర్మార్గులు చేసే అన్యాయానికి వారికి సహాయం చేయడమే కాదు వారికి ఎటువంటి సహాయం చేయకూడదనే విషయాన్ని ఈ సంఘటన మనకు తెలియపరుస్తుంది.

Subscribe to RSS - దుర్మార్గం
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 53