జ్ఞనం

జ్ఞాన మిత్రత్వం

బుధ, 01/23/2019 - 08:56

మనకు తెలియని దానిని జ్ఞానులతో అడిగి తెలుసుకోవడంలో తప్పేమీ లేదు. జనాబె లుఖ్మాన్ తన కుమారునికి చేసిన మంచి సద్బోధన.

జ్ఞాన మిత్రత్వం

మనకు తెలియని దానిని జ్ఞానులతో అడిగి తెలుసుకోవడంలో తప్పేమీ లేదు. జనాబె లుఖ్మాన్ తన కుమారునికి చేసిన మంచి సద్బోధన.

జ్ఞాన సభ

గురు, 08/23/2018 - 06:45

ఇస్లాం విద్యాభోదన మరియు విద్యాభ్యాసం కోసం ఎప్పుజూ ప్రోత్సాహిస్తుంది దీనికి మంచి నిదర్శనం దైవప్రవక్త[స.అ] ఈ సంఘటనయే.

జ్ఞాన సభ

ఇస్లాం విద్యాభోదన మరియు విద్యాభ్యాసం కోసం ఎప్పుజూ ప్రోత్సాహిస్తుంది దీనికి మంచి నిదర్శనం దైవప్రవక్త[స.అ] ఈ సంఘటనయే.

Subscribe to RSS - జ్ఞనం
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 24