పారాయణం

గ్రంథపారాయణం

గురు, 02/22/2024 - 09:39

ప్రజలకైతే మీరు మంచిని గురించి ఆదేశిస్తారు, కాని మీ స్వయాన్ని మరచిపోతారే?!...

గ్రంథపారాయణం

ప్రజలకైతే మీరు మంచిని గురించి ఆదేశిస్తారు, కాని మీ స్వయాన్ని మరచిపోతారే?!...

పవిత్ర ఖుర్ఆన్

శుక్ర, 03/24/2023 - 11:52

అల్లాహ్ తరపు నుండి అవతరించబడిన పవిత్ర ఖుర్ఆన్ యొక్క పేర్లు, దాని అవతరణ విధానం మరియు పారాయణం ప్రాముఖ్యత మొ... 

పవిత్ర ఖుర్ఆన్

అల్లాహ్ తరపు నుండి అవతరించబడిన పవిత్ర ఖుర్ఆన్ యొక్క పేర్లు, దాని అవతరణ విధానం మరియు పారాయణం ప్రాముఖ్యత మొ... 

రమజాన్ మాసం ప్రతిష్టత

గురు, 04/07/2022 - 16:52

రమజాన్ మాసం గురించి దైవప్రవక్త(స.అ) తన అహ్లె బైత్(స.అ) మరియు సహాబీయుల మధ్య ఇచ్చిన ఉపన్యాసాల మరియు హదీసుల నుండి ముఖ్యాంశాలు۔۔۔

రమజాన్ మాసం ప్రతిష్టత

రమజాన్ మాసం గురించి దైవప్రవక్త(స.అ) తన అహ్లె బైత్(స.అ) మరియు సహాబీయుల మధ్య ఇచ్చిన ఉపన్యాసాల మరియు హదీసుల నుండి ముఖ్యాంశాలు۔۔۔

Subscribe to RSS - పారాయణం
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 10