పవిత్ర ఖుర్ఆన్

శుక్ర, 03/24/2023 - 11:52

అల్లాహ్ తరపు నుండి అవతరించబడిన పవిత్ర ఖుర్ఆన్ యొక్క పేర్లు, దాని అవతరణ విధానం మరియు పారాయణం ప్రాముఖ్యత మొ... 

పవిత్ర ఖుర్ఆన్

సృష్టికర్తా, ప్రభువూ అయిన అల్లాహ్ మానవులందరి హిదాయత్ కోసం ప్రవక్తలను మరియు పవిత్ర గ్రంథాలను అవతరిపజేసాడు. అలా అవతరించబడ్డ ప్రవక్తల నుండి అంతిమ ప్రవక్త హజ్రత్ “ముహమ్మద్”(స.అ) మరియు అంతిమ గ్రంథం “ఖుర్ఆన్”. ఈ ఖుర్ఆన్ ప్రవిత్రత, జ్ఞానం, ప్రత్యేకత మరియు ప్రాముఖ్యత బుద్ధిమంతులకు తెలిసిందే. ఈ ఖుర్ఆన్ భావాన్ని చదివి ప్రభావితులయ్యి ఇస్లాం స్వీకరించిన వారెందరో ఉన్నారు. పవిత్ర ఖుర్ఆన్ గురించి సంక్షిప్తంగా తెలుసుకుందాం

ఖుర్ఆన్ యొక్క పేర్లు
ఖుర్ఆన్‏కు, ఖుర్ఆన్ అనే పేరు కాకుండా మరికొన్ని పేర్లు కూడా ఉన్నాయి. ఆ పేర్లు కూడా ఖుర్ఆన్ యొక్క పలు ఆయతులలో సూచించబడి ఉన్నాయి. ఉదా: “ఫుర్‍ఖాన్”, “నూర్”, “కలాముల్లాహ్”, “జిక్ర్”, “అహ్సనుల్ హదీస్”, “తన్జీల్”, “బయాన్”, “బలాగుల్ ముబీన్”, “మజీద్”, “కితాబ్”, “ముబీన్” మొ॥.
ఈ పేర్ల భావార్థాల పై కొంచెం దృష్ఠి పెట్టి చూసినట్లైతే చాలా విషయాలు తెలుస్తాయి. ప్రతీ పేరు వెనుక కారణాలు ఉన్నాయి. ఉదాహారణకు ఇమామ్ జాఫరె సాదిఖ్(అ.స) ఇలా వివరించారు: “ఖుర్ఆన్ అని ఆకాశం నుండి అవతరించబడ్డ పూర్తి గ్రంథాన్ని అంటారు కాని ఫుర్‍ఖాన్, నిర్వర్తించడం విధి అయిన స్పష్టమైన ఆయత్‏లు”.[1]

ఖుర్ఆన్ అవతరణ
ఖుర్ఆన్ గురించి ప్రతీ ముస్లింకు కొన్ని సందేహాలు ఉంటాయి ఖురాన్ ఏ విధంగా అవతరించింది? మరియు దాని అవతరణ విధానం ఏమిటి అని, దాని సరైన జవాబు ఖుర్ఆన్ ద్వారానే తెలుసుకుందాం:
ఖురాన్ అవతరణ విధానం: ఖురాన్ అవతరణ గురించి పండితులు రెండు విధాలుగా అవతరించిందని చెబుతారు:
1. పూర్తి ఖుర్ఆన్ ఒకేసారి అవతరించబడింది: ఒకే సారిగా అవతరించబడడం అనగా ఖుర్ఆన్ యొక్క వాస్తవమైన తాత్పర్యం ఒక్క సారిగా దైవప్రవక్త(స.అ) పై షబేఖద్ర్ లో అవతరించబడింది అని అర్ధం.
ఖుర్ఆన్ అవతరణ గురించి ఖుర్ఆన్ లోనే అల్లాహ్ ఈ విధంగా సెలవిస్తున్నాడు: నిస్చయంగా మేము దీనిని(ఈ ఖురాన్ ను) ఘనమైన రాత్రి యందు అవతరింపజేసాము.[సూరయె ఖద్ర్, ఆయత్1].
2. దశలవారిగా అవతరించబడింది: ఈ ఖుర్ఆన్ 23 సంవత్సరములు దశలవారీగా దైవప్రవక్త(స.అ) పై అవతరించబడినది, దాని గురించి ఖుర్ఆన్ లో అల్లాహ్ ఈ విధంగా సెలవిస్తున్నాడు: నువ్వు నెమ్మది నెమ్మదిగా ప్రజలకు వినిపించటానికి వీలుగా మేము ఖుర్‌ఆను గ్రంథాన్ని కొద్ది కొద్దిగా చేసి అవతరింపజేశాము. మేము దీనిని అంచెలవారీగా అవతరింపజేశాము[సూరయె ఇస్రా, ఆయత్106].
అవిశ్వాసులు అల్లాహ్ ఖుర్ఆన్ ను ఒక్కసారిగా ఎందుకు అవతరింపజేయలేదు అని ప్రశ్నించినప్పుడు దానికి కారణాన్ని వివరిస్తూ దేవుడు ఈ విధంగా సెలవిస్తున్నాడు: ఇతనిపై ఖుర్‌ఆన్‌ సాంతం ఒకేసారి ఎందుకు అవతరింప జేయబడలేదు?" అని అవిశ్వాసులు అంటారు. దీనిద్వారా నీ మనసును దృఢంగా ఉంచడానికి మేము దీనిని ఇలాగే (కొద్ది కొద్దిగా), అంచెలవారీగా పంపాము[సూరయె ఫుర్ఖాన్, ఆయత్32].
దైవసందేశం అయిన ఖుర్ఆన్ దైవప్రవక్త(స.అ) పై ఒక్కసారిగా అవతరించిందా లేదా దశలవారీగా అవతరించిందా అని కచ్చితంగా చెప్పలేము ఈ అవతరణ విధానం ఆ అల్లాహ్ కు తెలుసు లేదా ఆయన ప్రవక్త(స.అ)కు తెలుసు, ఏదైతేనేం ఈ దైవసందేశం ప్రజల కోసం అల్లాహ్ తరపు నుండి కారుణ్యంతో కూడి వున్న ఒక గొప్ప కానుక.

ఖుర్ఆన్ పారాయణ ప్రాముఖ్యత

దైవప్రవక్త(స.అ) ఇలా ప్రవచించెను: “ఒకవేళ జీవితంలో సౌభాగ్యం మరియు అల్లాహ్ మార్గంలో వీరమరణం పొందాలనుకుంటే, ప్రళయ దీనాన విముక్తి మరియు ఆరోజు ఉండే మండుటెండలో నీడ కావాలనుకుంటే, ఆ భయంకరమైన హడలు పుట్టించే మరియు దిగ్ర్భమకు గురి చేసే ఆ రోజున హిదాయత్ కావాలనుకుంటే, ఖుర్ఆన్ ను పఠించడం నేర్చుకోండి; ఎందుకంటే: అది అల్లాహ్ ప్రస్తావనం, షైతాన్ నుండి రక్ష మరియు ప్రళయదీనాన మన కార్యముల తూకములో శ్రేష్ఠమైనది”.[2]
మరో చోట దైవప్రవక్త(స.అ) ఇలా ప్రవచించారు: “మీలో ఖుర్ఆన్ పఠనాన్ని నేర్చుకునే మరియు ఇతరులను నేర్పించే వారే అందరిలో ఉత్తములు”.[3]
ఇమామ్ జాఫరె సాదిఖ్(అ.స) ఇలా ప్రవచించెను: “అల్లాహ్ ఖుర్ఆన్ ను ఒక ప్రత్యేక కాలనికి గాని లేదా ప్రత్యేక ప్రజల కోసమని గాని నిశ్చయించలేదు. ఖుర్ఆన్, ప్రళయదినం వరకు ప్రతీ కాలంలో కొత్తదిగా మరియు ప్రతీ ఒక్కరికి కొత్తదనాన్ని ఇస్తుంది”.[4]
ఆయతుల్లాహ్ ఖుమైనీ[ర.అ] ఖుర్ఆన్ పట్ల మన కర్తవ్యాన్ని ఇలా సూచించారు: “ఖుర్ఆన్ తప్పకుండా మన జీవితం యొక్క ప్రతీ భాగంలో ఉండాలి”

ఖుర్ఆన్ పట్ల విశ్వాసం
షేఖ్ రజా అల్ ముజఫ్ఫర్ తమ పుస్తకం “అఖాయిదుల్ ఇమామియాహ్”లో ఇలా వ్రాశారు: ఖుర్ఆన్ పట్ల మా విశ్వాసం “అది దైవవాణి. అల్లాహ్ తరపు నుండి అవతరించబడినది. అందులో ప్రతీ దాని గురించి ప్రస్తావించబడి ఉంది. ఖుర్ఆన్ మన దైవప్రవక్త(స.అ) యొక్క ఇప్పటి వరకు, మరి ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ మిగిలి ఉండే అద్భుతకృత్యము. మనిషి దానికి పోలినది తీసుకు రాలేనటువంటి దాని సమయోచిత భాషణము మరియు అనర్గళత్వము, అందులో ఉన్న యదార్ధాలకు మరియు అతి ఉత్తమ జ్ఞానానికి జవాబు అసాధ్యం, అందులో ఎటువంటి మార్పులు మరియు తహ్రీఫ్ జరగడం అసాధ్యం. మా వద్ద ఉన్న మరియు నిరంతరం మేము పఠించే ఈ ఖుర్ఆన్ దైవప్రవక్త(స.అ) పై అవతరించిన ఖుర్ఆనే. మరియు ఇలా అని విశ్వసించని వాడు అసత్యుడు, ఇజ్మాను పాడు చేస్తున్నాడు, ప్రజలను దారి తప్పిస్తున్నాడు, లేదా అతడు సందేహానికి గురి అయ్యాడు. ఇలాంటి వ్యాజ్యం చేసేవారు దారితప్పినవారు అయి ఉంటారు, ఎందుకంటే ఖుర్ఆన్ అల్లాహ్ యొక్క ప్రవచనముల సమూహం అందులో ముందు నుంచి గాని లేదా వెనక నుంచి గాని మిథ్యకు చోటు లేదు”[5]

రిఫరెన్స్
1. తఫ్సీరె బుర్హాన్, భాగం1, పేజీ269.
2. మజ్లిసీ, మొహమ్మద్ బాఖిర్, బిహారుల్ అన్వార్, భాగం92, పేజీ19
3. హుర్రె ఆములీ, వసాయిలుష్షియా, భాగం4, పేజీ852
4. మజ్లిసీ, మొహమ్మద్ బాఖిర్, బిహారుల్ అన్వార్, భాగం2, పేజీ 280
5. షేఖ్ రజా అల్ ముజఫ్ఫర్, అఖాయిదుల్ ఇమామియాహ్.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
5 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 3