దుస్తులు

మీ భార్యలు మీకు దుస్తులు - మీరు వారికి దుస్తులు

ఆది, 03/14/2021 - 08:43

అల్లాహ్ ఖుర్ఆన్ లో ఇలా ప్రవచించెను: “మీ భార్యలు మీకు దుస్తులు, మీరు వారికి దుస్తులు”[సూరయె బఖరహ్, ఆయత్187]

మీ భార్యలు మీకు దుస్తులు - మీరు వారికి దుస్తులు

అల్లాహ్ ఖుర్ఆన్ లో ఇలా ప్రవచించెను: “మీ భార్యలు మీకు దుస్తులు, మీరు వారికి దుస్తులు”[సూరయె బఖరహ్, ఆయత్187]

భార్యభర్తల ఉపమానం ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో

శని, 03/13/2021 - 16:06

అల్లాహ్ భార్యభర్తలను పరస్పరం దుస్తులు మాధిరి అని సూచించెను. దుస్తులుగా ఉపమానించడానికి కారణం ఏమిటి?

భార్యభర్తల ఉపమానం ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో

అల్లాహ్ భార్యభర్తలను పరస్పరం దుస్తులు మాధిరి అని సూచించెను. దుస్తులుగా ఉపమానించడానికి కారణం ఏమిటి?

నమాజీ ధరించే దుస్తుల షరత్తులు

మంగళ, 09/04/2018 - 11:42

ఆయతుల్లాహ్ సీస్తానీ(అల్లాహ్ అతనిని కాపాడుగాక) యొక్క తౌజీహుల్ మసాయిల్ లో చెప్పబడిన ఫత్వా ప్రకారం నమాజీ ధరించే దుస్తుల షరత్తుల వివరణ.

నమాజీ ధరించే దుస్తుల షరత్తులు

ఆయతుల్లాహ్ సీస్తానీ(అల్లాహ్ అతనిని కాపాడుగాక) యొక్క తౌజీహుల్ మసాయిల్ లో చెప్పబడిన ఫత్వా ప్రకారం నమాజీ ధరించే దుస్తుల షరత్తుల వివరణ.

Subscribe to RSS - దుస్తులు
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 9