అత్యంత సమీపం

అత్యంత సమీపంలో ఉన్నవాడు

మంగళ, 02/20/2024 - 11:01

అల్లాహ్... నా దాసులు నేను (వారికి) అత్యంత సమీపంలోనే ఉంటాను...

అత్యంత సమీపంలో ఉన్నవాడు

అల్లాహ్... నా దాసులు నేను (వారికి) అత్యంత సమీపంలోనే ఉంటాను...

Subscribe to RSS - అత్యంత సమీపం
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 14