దుఆ

పిలిస్తే పలుకుతా

ఆది, 03/10/2024 - 16:09

పిలిచేవాడు అల్లాహ్ ను ఎప్పుడు పిలిచినా ఆయన అతని పిలుపును ఆలకించి ఆమోదిస్తాడు...

పిలిస్తే పలుకుతా

పిలిచేవాడు అల్లాహ్ ను ఎప్పుడు పిలిచినా ఆయన అతని పిలుపును ఆలకించి ఆమోదిస్తాడు...

అత్యంత సమీపంలో ఉన్నవాడు

మంగళ, 02/20/2024 - 11:01

అల్లాహ్... నా దాసులు నేను (వారికి) అత్యంత సమీపంలోనే ఉంటాను...

అత్యంత సమీపంలో ఉన్నవాడు

అల్లాహ్... నా దాసులు నేను (వారికి) అత్యంత సమీపంలోనే ఉంటాను...

రజబ్ మాసం ఆమాల్

ఆది, 01/22/2023 - 18:22

రజబ్ మాసం పొడుగునా చేయవలసిన కొన్ని ప్రార్ధనలు మరియు కొన్ని స్మరణలు...

రజబ్ మాసం ఆమాల్

రజబ్ మాసం పొడుగునా చేయవలసిన కొన్ని ప్రార్ధనలు మరియు కొన్ని స్మరణలు...

రజబ్ మాసం యొక్క ప్రత్యేక దుఆ

ఆది, 01/22/2023 - 04:36

రజబ్ మాసంలో ప్రతీ నమాజ్ తరువాత చదవలసిన దుఆ యొక్క తెలుగు ఉచ్చారణ...

రజబ్ మాసం యొక్క ప్రత్యేక దుఆ

రజబ్ మాసంలో ప్రతీ నమాజ్ తరువాత చదవలసిన దుఆ యొక్క తెలుగు ఉచ్చారణ...

జౌషనె కబీర్-10

గురు, 04/21/2022 - 13:22

దుఆయె జౌషనె కబీర్ యొక్క 91 నుంచి 100 శ్లోకాల తెలుగు ఉచ్చారణ...

జౌషనె కబీర్-10

దుఆయె జౌషనె కబీర్ యొక్క 91 నుంచి 100 శ్లోకాల తెలుగు ఉచ్చారణ...

జౌషనె కబీర్-8

గురు, 04/21/2022 - 12:53

దుఆయె జౌషనె కబీర్ యొక్క 71 నుంచి 80 శ్లోకాల తెలుగు ఉచ్చారణ...

జౌషనె కబీర్-8

దుఆయె జౌషనె కబీర్ యొక్క 71 నుంచి 80 శ్లోకాల తెలుగు ఉచ్చారణ...

జౌషనె కబీర్-6

మంగళ, 04/19/2022 - 14:47

దుఆయె జౌషనె కబీర్ యొక్క 51 నుంచి 60 శ్లోకాల తెలుగు ఉచ్చారణ...

జౌషనె కబీర్-6

దుఆయె జౌషనె కబీర్ యొక్క 51 నుంచి 60 శ్లోకాల తెలుగు ఉచ్చారణ...

జౌషనె కబీర్-5

సోమ, 04/18/2022 - 17:54

.దుఆయె జౌషనె కబీర్ యొక్క 41 నుంచి 50 శ్లోకాల తెలుగు ఉచ్చారణ...

జౌషనె కబీర్-5

.దుఆయె జౌషనె కబీర్ యొక్క 41 నుంచి 50 శ్లోకాల తెలుగు ఉచ్చారణ...

దుఆ

బుధ, 09/15/2021 - 15:40

దుఆ యొక్క అర్థం, దాని ప్రాముఖ్యత మరియు ఉత్తమ దుఆ యొక్క రీతి గురించి సంక్షిప్త వివరణ... 

దుఆ

దుఆ యొక్క అర్థం, దాని ప్రాముఖ్యత మరియు ఉత్తమ దుఆ యొక్క రీతి గురించి సంక్షిప్త వివరణ... 

దుఆ ఎలా చేయాలి

ఆది, 04/04/2021 - 17:37

దుఆకు కొన్ని నిబంధనలు ఉంటాయి. వాటిలో కొన్ని బాహ్య నిబంధనలు, మరికొన్ని అంతర నిబంధనలు...

దుఆ ఎలా చేయాలి

దుఆకు కొన్ని నిబంధనలు ఉంటాయి. వాటిలో కొన్ని బాహ్య నిబంధనలు, మరికొన్ని అంతర నిబంధనలు...

పేజీలు

Subscribe to RSS - దుఆ
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 11