హజ్రత్ ఫాతెమా(అ.స) ఉపదేశాలు

ఆది, 01/02/2022 - 19:31

హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా(స.అ) ద్వార ఉల్లేఖించిబడిన హదీసుల నుంచి కొన్ని ఉపదేశాల తెలుగు అనువాదం...

హజ్రత్ ఫాతెమా(అ.స) ఉపదేశాలు

ఇక్కడ హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా(స.అ) ఉల్లేఖించిన హదీసుల నుంచి కొన్ని ఉపదేశాలు తెలుసుకుందాం. వాటిని తెలుసుకోవడంతో ఆపేయకుండా వాటిపై అమలు చేయడానికి ప్రయత్నించాలి. అహ్లెబైత్(అ.స) మన కోసం మంచి మార్గం మరియు మార్గదర్శకులు. రివాయత్ లో ఇలా ఉంది: దైవప్రవక్త(స.అ) అహ్లెబైత్ అయిన మేము అల్లాహ్ మరియు ఆయన సృష్టి మధ్యవర్తులం. మేము ప్రభువు తరపు నుంచి ఎక్కుకోబడ్డ పవిత్రులం. మేము మార్గదర్శకులం; మేము దైవప్రవక్తల వారసులం.
హజ్రత్ ఫాతెమాన(స.అ) యొక్క హదీసులు:
బిడియం
కళ్లు కనిపించని ఒక వ్యక్తి ఇంట్లో ప్రవేశించాడు. హజ్రత్ ఫాతెమా(స.అ) కనిపించకుండా దాక్కున్నారు. దైవప్రవక్త(స.అ) ఇతడికి కళ్లు కనిపించవు అని అన్నారు. దానికి ఆమె ఇలా సమాధానమిచ్చారు: “అతడికి కళ్లు కనిపించవు, నేను చూడగలను కదా, అదీ కాకుండా అతడు పురుషుడు, స్ర్తీ వాసన గ్రహించగలడు”[1]
ఇష్టమైన మూడు అంశాలు
హజ్రత్ ఫాతెమా(స.అ) ఉల్లేఖనం: ఈ ప్రపంచం నుంచి మూడు అంశాలంటే చాలా ఇష్టం; ఖుర్ఆన్ యొక్క తిలావత్(పారాయణం), దైవప్రవక్త(స.అ) యొక్క ముఖాన్ని చూడడం మరియు అల్లాహ్ మార్గంలో పేదవారికి సహాయం చేయడం.[2]
స్వర్గం తల్లి పాదాల క్రింద ఉంది
హజ్రత్ ఫాతెమా(స.అ) ఉల్లేఖనం: నిత్యం నీ తల్లి సేవలో ఉండు, దానికి కట్టుబడి ఉండు, ఎందుకంటే స్వర్గం తల్లి పాదాల క్రింద ఉంది; దాంతో నీకు స్వర్గపు అనుగ్రహాలు లభిస్తాయి.[3]
ఇతరులకు ప్రాముఖ్యత
ఎందుకు పొరుగువారికి మరియు ఇతరుల కోసం దుఆ చేసి తమ కోసం దుఆ చేసుకోరు అని ఇమామ హసన్(అ.స) ప్రశ్నించినప్పుడు, హజ్రత్ ఫాతెమా(స.అ) ఇలా సమాధానమిచ్చారు: ముందు పొరుగువారు ఆ తరువాత ఇంట్లోవారు.[4]
షిఫాఅత్
హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా(స.అ) ఉల్లేఖనం: ప్రళయదినాన దైవప్రవక్త(స.అ) ఉమ్మత్ యొక్క పాపాత్ములకు సిఫారస్సు చేస్తాను.[5]
నిజమైన షియా
హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా(స.అ) ఉల్లేఖనం: మీకు ఆదేశించబడిన వాటిపై అమలు చేయండి, మిమ్మల్ని నిషేధించిన వాటి నుంచి దూరంగా ఉండండి, ఒకవేళ మా షియా అయితే గనక.[6].
స్వర్గం విధి
హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా(స.అ) ఉల్లేఖనం: తోటి విశ్వాసితో కలిసేటప్పుడు మంచిగా కలవడం, అతడి కోసం స్వర్గం విధిగా నిర్ధారించబడుతుంది.[7]
స్వచ్చమైన ఆరాధన ఫలితం
హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా(స.అ) ఉల్లేఖనం: అల్లాహ్ పట్ల కల్మషం లేని ఆరాధన చేసేవారికి, అల్లాహ్ ఉత్తమత్వాన్ని ప్రసాదిస్తాడు.[8]
అహంకారం
హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా(స.అ) ఉల్లేఖనం: అల్లాహ్ నమాజ్ ను (మనిషి నుంచి) అహంకారాన్ని దూరం చేయడానికి వాజిబ్ గా నిర్ధారించెను.[9]
ఐక్యతకు కారణం
హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా(స.అ) ఉల్లేఖనం: అల్లాహ్ మా పట్ల విధేయతను ఉమ్మత్ క్రమశిక్షణగా మరియు మా ఇమామత్ ను విడిపోకుండా కాపాడే కారణంగా నిర్ధారించెను.[10]
ప్రజలలో ఉత్తములు
హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా(స.అ) ఉల్లేఖనం: మీలో ప్రజల పట్ల సున్నితంగా ఉండే మరియు స్ర్తీలను గౌరవించేవారు ఉత్తములు.[11]
స్ర్తీలకు మంచిది
హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా(స.అ) ఉల్లేఖనం: (అవసరం లేకుండా) నామహ్రమ్ పురుషులను చూడడం మరియు నామహ్రమ్ వాళ్లను చూడకుండా ఉండడం, స్ర్తీలకు మంచిది.[12].
ఈమాన్ మరియు న్యాయం
హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా(స.అ) ఉల్లేఖనం: అల్లాహ్ విశ్వాసాన్ని షిర్క నుంచి పవిత్రంగా ఉండడానికి మరియు న్యాయధర్మాలను మనశాంతికై అవసరంగా నిర్ధారించెను.[13]
ఉపవాసం
హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా(స.అ) ఉల్లేఖనం: ఉపవాసం ఉన్నవాడు తన నోరు, చెవులు, కళ్లు మరియు శరీర అవయవాలను కాపాడుకోకపోతే అతడి ఉపవాసం యొక్క ఉపయోగమేముంది?[14]

రిఫరెన్స్
1. బిహారుల్ అన్వార్, భాగం43, పేజీ91.
2. నెహ్జుల్ హయాత్, హదీస్164.
3. కన్జుల్ ఉమ్మాల్, హదీస్45443.
4. ఇలలుష్ షరాయె, భాగం1, పేజీ183.
5. ఇహ్ఖాఖుల్ హఖ్ఖ్, భాగం19, పేజీ129.
6. బిహారుల్ అన్వార్, భాగం68, పేజీ155.
7. బిహారుల్ అన్వార్, భాగం75, పేజీ401.
8. బిహారుల్ అన్వార్, భాగం70, పేజీ249.
9. బిహారుల్ అన్వార్, భాగం82, పేజీ209.
10. అల్ ఎహ్తెజాత్, భాగం1, పేజీ134.
11. దలాయిలుల్ ఇమామహ్, పేజీ76.
12. బిహారుల్ అన్వార్, భాగం104, పేజీ36.
13. మన్ లా యహ్జరుహుల్ ఫఖీహ్, భాగం3, పేజీ568.
14. దఆయిముల్ ఇస్లాం, భాగం1, పేజీ268.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
14 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 22