దుఆ-ఎ-తౌబహ్

ఆది, 04/09/2023 - 17:51

రమజాన్ మాసం యొక్క షబె ఖద్ర్ లో చదవ వలసిన దుఆ-ఎ-తౌబహ్ యొక్క తెలుగు ఉచ్చారణ...

దుఆ-ఎ-తౌబహ్

బిస్మిల్లాహిర్రహ్మానిర్రహీమ్

1. అల్లాహుమ్మ యా మన్ లా యసిఫుహు నఅతుల్ వాసిఫీన్

2. వ యా మన్ లా యుజావిౙుహు రజావుర్ రాజీన్

3. వ యా మన్ లా యౙీవు లదైహి అజ్రుల్ ముహ్సినీన్

4. వ యా మన్ హువ ముంతహా ఖౌఫిల్ ఆమబిదీన్

5. వ యా మన్ హువ గాయతు ఖష్‌యతిల్ ముత్తఖీన్

6. హాౙా మఖాము మన్ తదావలత్‌హు ఐదీౙ్ ౙునూబ్, వ ఖాదత్‌హు అౙిమ్మతుల్ ఖతాయా, వస్తహ్‌వౙ అలైహిష్ షైతాన్, ఫ ఖస్సిర అమ్మా అమర్త బిహి తఫ్‌రీతా, వ తఆత మా నహైత అన్హు తగ్‌రీరా.

7. కల్ జాహిలి బిఖుద్రతిక అలైహ్, ఔ కల్ మున్కరి ఫౙ్ల ఇహ్సానిక ఇలైహి హత్తా ఇౙన్ ఫతహ లహు బసరుల్ హుదా, వ తఖష్షఅత్ అన్హు సహాఇబుల్ అమ, అహ్సా మా ౙలమ బిహి నఫ్‌సహ్, వ ఫక్కర ఫీమా ఖాలఫ బిహి రబ్బహ్, ఫ రఅ కబీర ఇస్‌యానిహి కబీరన్ వ జలీల ముఖాలఫతిహి జలీలా.

8. ఫ అఖ్లల నహ్‌వక ముఅమ్మిలన్ లక ముస్తహ్‌యియన్ మిన్‌క, వ వజ్జహ రగ్‌బతహు ఇలైక సిఖతన్ బిక్, ఫ అమ్మక బి తమయిహి యఖీనన్, వ ఖసదక బి ఖౌఫిహి ఇఖ్లాసన్, ఖద్ ఖలా తమఉహు మిన్ కుల్లి మత్‌మూయిన్ ఫీహి గైరిక్, వ అఫ్‌రఖ రౌవుహు మిన్ కుల్లి మహ్ౙూరిన్ మిన్‌హు సివాక్.

9. ఫ మసల బైన యదైక ముతౙర్రిఅన్, వ గమ్మౙ బసరహు ఇలల్ అర్ౙి ముతఖష్షిఅన్, వ తఅతఅ రఅసహు లి ఇ ౙ్జతిక ముతౙల్లిలా, వ అబత్త(స్స)క మిన్ సిర్రిహి మా అంత అఅలము బిహి మిన్‌హు ఖుౙూఅన్, వ అద్దద మిన్ ౙునూబిహి మా అంత అహ్‌స లహా ఖుషూఅన్, వస్‌తగాత(స) బిక మిన్ అౙీమి మా వఖఅ బిహి ఫీ ఇల్మిక వ ఖబీహి మా ఫౙహహు ఫీ హుక్మిక మిన్ ౙునూబిన్ అద్‌బరత్ లౙ్జాతుహా ఫౙహబత్, వ అఖామత్ తబిఆతుహా ఫ లిౙిమత్.

10. లా యున్‌కిరు యా ఇలాహి అద్లక ఇన్ ఆఖబ్‌తహు, వ లా యస్‌తఅౙిము అఫ్వక ఇన్ అఫౌత అన్‌హు వ రహిమ్‌తహ్, లి అన్నకర్ రబ్బుల్ కరీముల్లౙీ లా యతఆౙముహు గుఫ్రానుౙ్ ౙమ్‌బిల్ అౙీమ్.

11. అల్లాహుమ్మ ఫహా అనా ౙాఖద్ జిఅతుక ముతీఅన్ లి అమ్రిక ఫీమా అమర్త బిహి మినద్ దుఆయి, ముతనజ్జిౙన్ వఅదక ఫీమా వఅద్‌త బిహి మినల్ ఇజాబతి, ఇౙ్ తఖూలు ..ఉద్ఊనీ అస్తజిబ్ లకుమ్..

12. అల్లాహుమ్మ ఫసొల్లి అలా ముహమ్మదివ్ వ ఆలిహ్, వల్ ఖనీ బి మగ్ఫిరతిక కమా లఖైతుక బి ఇఖ్రారీ, వర్ ఫఅనీ అన్ మసారిఇౙ్ ౙునూబి కమా వౙఅతు లక నఫ్సీ, వస్తుర్నీ బి సిత్రిక కమా తఅన్ నైతనీ అనిల్ ఇంతిఖామి మిన్నీ.

13. అల్లాహుమ్మ వ సబ్బిత్ ఫీ తాఅతిక నియ్యతీ, వ అహ్‌కిమ్ ఫీ ఇబాదతిక బసీరతీ, వ వఫ్ఫిఖ్‌నీ మినల్ అఅమాలి లిమా తగ్సిలు బిహి దనసల్ ఖతాయా అన్నీ, వ తవఫ్ఫనీ అలా మిల్లతిక వ మిల్లతి నబియ్యిక ముహమ్మదిన్ అలైహిస్సలాము ఇౙా తవఫ్ ఫైతనీ.

14. అల్లాహుమ్మా ఇన్నీ అతూబు ఇలైక ఫీ మఖామీ హాౙా మిన్ కబాయిరి ౙునూబీ వ సగాయిరిహా, వ బవాతిని సయ్యిఆతీ వ ౙవాహిరిహా, వ సవాలిఫి ౙలాలతీ వ హవాదితి(స)హా, తౌబత మన్ లా యుహద్దితు(స) నఫ్‌సహు బి మఅసియతిన్, వలా యుౙ్మిరు అన్ యఊద ఫీ ఖతీఅతిన్.

15. వ ఖద్ ఖుల్‌త యా ఇలాహి ఫీ ముహ్‌కమి కితాబిక ఇన్నక తఖ్‌బలుత్ తౌబత అన్ ఇబాదిక్, వ తఅఫూ అనిస్ సయ్యిఆత్, వ తుహిబ్బుత్ తవ్వాబీన్, ఫఖ్‌బల్ తౌబతీ కమా వఅద్‌త, వఅఫూ అన్ సయ్యిఆతీ కమా ౙమిన్‌త, వ ఔజిబ్ లీ మహబ్బతక కమా షరత్‌త.

16. వ లక యా రబ్బి షర్‌తీ అల్లా అవూద ఫీ మక్రూహిక్, వ ౙమానీ అన్ లా అర్‌జిఅ ఫీ మౙ్మూమిక్, వ అహ్దీ అన్ అహ్‌జుర జమీఅ మఆసీక్.

17. అల్లాహుమ్మ ఇన్నక అఅలము బిమా అమిల్‌తు ఫగ్ఫిర్ లీ మా అలిమ్‌త,  వస్‌రిఫ్‌నీ బి ఖుద్రతిక ఇలా మా అహ్‌బబ్‌త

18. అల్లాహుమ్మ వ అలయ్య తబిఆతున్ ఖద్ హఫిౙ్తుహున్న, వ తబిఆతున్ ఖద్ నసీతుహున్న, వ కుల్లుహున్న బి ఐనికల్లతీ లా తనామ్, వ ఇల్మికల్లౙీ లా యన్‌సా, ఫ అవ్విౙ్ మిన్‌హా అహ్లహా, వహ్‌తుత్ అన్నీ విౙ్రహా, వ ఖఫ్ఫిఫ్ అన్నీ సిఖ్‌లహా, వఅసిమ్‌నీ మిన్ అన్ ఉఖారిఫ మిత్(స)లహా.

19. అల్లాహుమ్మ వ ఇన్నహు లా వఫాఅలీ బిత్తౌబతి ఇల్లా బి ఇస్మతిక్, వలస్‌తిమ్‌సాక బీ అనిల్ ఖతాయా ఇల్లా అన్ ఖువ్వతిక్, ఫ ఖవ్వినీ బిఖువ్వతిన్ కాఫియహ్, వ తవల్లనీ బి ఇస్మతిన్ మానిఅహ్.

20. అల్లాహుమ్మా అయ్యుమా అబ్దిన్ తాబ ఇలైక వ హువ ఫీ ఇల్మిల్ గైబి ఇందక ఫాసిఖున్ లి తౌబతిహ్, వ ఆయిదున్ ఫీ జంబిహి వ ఖతీఅతిహ్, ఫ ఇన్నీ అవూౙు బిక అన్ అకూల కౙాలక్, ఫజ్అల్ తౌబతీ హాౙిహి తౌబతన్ అహ్‌తాజు బఅదహా ఇలా తౌబతిన్. తౌబతన్ మూజిబతన్ లమహ్‌వి మా సలఫ్, వస్సలామతి ఫీమా బఖియ.

21. అల్లాహుమ్మ ఇన్నీ అఅతౙిరు ఇలైక మిన్ హజ్‌లీ, వ అస్‌తౌహిబుక సూఅ ఫిఅలీ, ఫౙ్ముమ్‌నీ ఇలా కనఫి రహ్మతిక తతవ్వులన్, వస్‌తుర్‌నీ బి సిత్రి ఆఫియతిక తఫద్దు(ౙ్జు)లన్.

22. అల్లాహుమ్మ వ ఇన్నీ అతూబు ఇలైక మిన్ కుల్లి మా ఖాలఫ ఇరాదతక్, ఔ ౙాల అన్ ముహబ్బతిక మిన్ ఖతరాతి ఖల్‌బీ, వ లహౙాతి ఐనీ, వ హికాయాతి లిసానీ, తౌబతన్ తస్లము బిహా కుల్లు జారిహతిన్ అలా హియాలిహా మిన్ తబిఆతిక్, వ తఅమను మిమ్మా యఖాఫుల్ ముఅతదూన మిన్ అలీమి సతవాతిక్.

23. అల్లాహుమ్మ ఫర్‌హమ్ వహ్‌దతీ బైన యదైక్, వ వజీబ ఖల్బీ మిన్ ఖషియతిక్, వద్(ౙ్)తిరాబ అర్కానీ మిన్ హైబతిక్, ఫఖద్ అఖామత్‌నీ యా రబ్బి ౙునూబీ మఖామల్ ఖిౙ్ యి బిఫినాయిక్, ఫఇన్ సకత్తు లమ్ యన్‌తిఖ్ అన్నీ అహదున్, వ ఇన్ షఫఅతు ఫలస్‌తు బి అహ్లిష్ షఫాఅతి.

24. అల్లాహుమ్మ సొల్లి అలా ముహమ్మదివ్ వ ఆలిహ్, వ షఫ్ఫిఅ ఫీ ఖతాయాయ కరమక్, వ ఉద్ అలా సయ్యిఆతీ బి అఫ్‌విక్, వ లా తజ్‌ౙిని జౙాయీ మిన్ ఉఖూబతిక్, వబ్‌సుత్ అలయ్య తౌలక్, వ జల్లిల్‌నీ బి సిత్రిక్, వఫ్ అల్ బీ ఫిఅల అౙీౙిన్ తద(ౙ)ర్రఅ ఇలైహి అబ్దున్ ౙలీలు ఫ రహిమహహ్, ఔ గనియ్యిన్ తఅర్రద(ౙ) లహు అబ్దున్ ఫఖీరున్ ఫనఅషహ్.

25. అల్లాహుమ్మ లా ఖఫీర లీ మిన్‌క ఫల్ యఖ్‌ఫుర్‌నీ ఇౙ్జుక్, వలా షఫీఅ లీ ఇలైక ఫల్ యష్‌ఫఅ లీ ఫద్లు(ౙ్లు)క్, వ ఖద్ ఔ జలత్‌నీ ఖతాయాయ ఫల్ యుఅమిన్నీ అఫ్ఉక్.

26. ఫమా కుల్లు మా నతఖ్‌తు బిహి అన్ జహ్లిన్ మిన్నీ బిసూఇ అత(స)రీ, వలా నిస్యానిన్ లిమా సబఖ మిన్ ౙమీమి ఫిఅలీ, లకిన్ లితస్‌మఅ సమాఉక వ మన్ ఫీహా వ అర్ౙుక వ మన్ అలైహా మా అౙ్హర్‌తు లక మినన్ నదమ్, వ లజఅతు ఇలైక ఫీహి మినత్ తౌబతి.

27. ఫలఅల్ల బఅౙుహుమ్ బి రహ్మతిక యర్‌హమునీ లి సూఇ మౌఖిఫీ, ఔ తుద్రికుహుర్ రిఖ్ఖతు అలయ్య లి సూఇ హాలీ ఫయనాలనీ మిన్‌హు బి దఅవతిన్ హియ అస్‌మవు లదైక మిన్ దుఆయీ, ఔ షిఫాఅతిన్ ఔకదు ఇందక మిన్ షఫాఅతీ తకూను బిహా నజాతీ మిన్ గద(ౙ)బిక వ ఫౌౙతీ బి రిౙాక్.

28. అల్లాహుమ్మ ఇన్ యకునిన్ నదము తౌబతన్ ఇలైక ఫఅనా అందమున్ నాదిమీన్, వ ఇన్ యకునిత్ తర్కు లి మఅసియతిక ఇనాబతన్ ఫఅనా అవ్వలుల్ మునీబీన్, వ ఇన్ యకునిల్ ఇస్తిగ్ఫారు హత్తతన్ లిౙ్జునూబి ఫ ఇన్నీ లక మినల్ ముస్తగ్ఫిరీన్.

29. అల్లాహుమ్మ ఫకమా అమర్త బిత్ తౌబతి, వ ౙమిన్‌తల్ ఖబూల్, వ హతత్(సస్)త అలద్దుఆఇ, వ వఅద్‌తల్ ఇజాబత, ఫసొల్లి అలా ముహమ్మదివ్ వ ఆలిహ్, వఖ్‌బల్ తౌబతీ, వలా తర్‌జిఅనీ మర్‌జిఅనీ మర్‌జిఅల్ ఖైబతి మిన్ రహ్మతిక్, ఇన్నక అంతత్ తౌవ్వాబు అలల్ ముౙ్నిబీన్, వర్రహీము లిల్ ఖాతిఈనల్ మునీబీన్.

30. అల్లాహుమ్మ సొల్లి అలా ముహమ్మదివ్ వ ఆలిహి, కమా హదైతనా బిహ్, వ సొల్లి అలా ముహమ్మదివ్ వ ఆలిహ్, కమస్ తన్‌ఖౙ్ తనా బిహ్, వ సొల్లి అలా ముహమ్మదివ్ వ ఆలిహ్, సలాతన్ తష్‌ఫఉలనా యౌమల్ ఖియామతి వ యౌమల్ ఫాఖతి ఇలైక్, ఇన్నక అలా కుల్లి షైఇన్ ఖదీర్, వ హువ అలైక యసీర్.

రిఫరెన్స్
https://erfan.ir/farsi/sahifeh31/10011/دعای-31-دعا-در-توبه-و-بازگشت(ترجمه-استاد-حسین-انصاریان)

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యలు

Submitted by Baig on

Shukriya agha....
We are very happy for these all mahe ramdaan related duas in Telugu language. Jazakallah.

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
1 + 14 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 14