రమజాన్ మాసం

ఉపవాసదీక్ష నిర్వర్తన ఖుర్ఆన్ పట్ల విధేయత

శని, 03/09/2024 - 01:40

ఉపవాసాలుండి ఖుర్ఆన్ పట్ల మన విధేయతను చాటుదాం...

ఉపవాసదీక్ష నిర్వర్తన ఖుర్ఆన్ పట్ల విధేయత

ఉపవాసాలుండి ఖుర్ఆన్ పట్ల మన విధేయతను చాటుదాం...

పూర్వీకుల ఉపవాస దీక్ష

బుధ, 03/06/2024 - 01:07

పూర్వీకులపై కూడా ఉపవాసం విధిగా నిర్ధారించబడింది...

పూర్వీకుల ఉపవాస దీక్ష

పూర్వీకులపై కూడా ఉపవాసం విధిగా నిర్ధారించబడింది...

ఉపవాస దీక్షలు విధి

బుధ, 03/06/2024 - 00:49

విశ్వాసుల పై ఉపవాస దీక్షలు విధిగా సూచించబడిన ఆయత్ యొక్క తెలుగు అనువాదం...

ఉపవాస దీక్షలు విధి

విశ్వాసుల పై ఉపవాస దీక్షలు విధిగా సూచించబడిన ఆయత్ యొక్క తెలుగు అనువాదం...

దుఆ-ఎ-మకారిముల్ అఖ్లాఖ్

శుక్ర, 04/14/2023 - 14:30

రమజాన్ మాసం యొక్క షబె ఖద్ర్ లో చదవ వలసిన దుఆ-ఎ-మకారిముల్ అఖ్లాఖ్ యొక్క తెలుగు ఉచ్చారణ...

దుఆ-ఎ-మకారిముల్ అఖ్లాఖ్

రమజాన్ మాసం యొక్క షబె ఖద్ర్ లో చదవ వలసిన దుఆ-ఎ-మకారిముల్ అఖ్లాఖ్ యొక్క తెలుగు ఉచ్చారణ...

ఏతెకాఫ్

గురు, 04/13/2023 - 14:12

ఏతెకాఫ్ యొక్క అర్థం, దాని ప్రతిష్టత మరియు ప్రాముఖ్యతతో పాటు దాని చరిత్ర సంక్షిప్తంగా....

ఏతెకాఫ్

ఏతెకాఫ్ యొక్క అర్థం, దాని ప్రతిష్టత మరియు ప్రాముఖ్యతతో పాటు దాని చరిత్ర సంక్షిప్తంగా....

నిజమైన ఉపవాస దీక్షలు

మంగళ, 04/11/2023 - 12:32

నిజమైన ఉపవాసుల ప్రత్యేకతలు ఏమిటి? అన్న ప్రశ్నకు ఖుర్ఆన్ మరియు రివాయతులనుసారం సమాధానం...

నిజమైన ఉపవాస దీక్షలు

నిజమైన ఉపవాసుల ప్రత్యేకతలు ఏమిటి? అన్న ప్రశ్నకు ఖుర్ఆన్ మరియు రివాయతులనుసారం సమాధానం...

దుఆ-ఎ-తౌబహ్

ఆది, 04/09/2023 - 17:51

రమజాన్ మాసం యొక్క షబె ఖద్ర్ లో చదవ వలసిన దుఆ-ఎ-తౌబహ్ యొక్క తెలుగు ఉచ్చారణ...

దుఆ-ఎ-తౌబహ్

రమజాన్ మాసం యొక్క షబె ఖద్ర్ లో చదవ వలసిన దుఆ-ఎ-తౌబహ్ యొక్క తెలుగు ఉచ్చారణ...

ఖద్ర్ రాత్రుళ్లు

ఆది, 04/09/2023 - 06:56

షబే ఖద్ర్ యొక్క ప్రాముఖ్యత మరియు ఆ రాత్రుళ్లలో చేయవలసిన ఆమాల్ గురంచి సంక్షిప్త వివరణ...

ఖద్ర్ రాత్రుళ్లు

షబే ఖద్ర్ యొక్క ప్రాముఖ్యత మరియు ఆ రాత్రుళ్లలో చేయవలసిన ఆమాల్ గురంచి సంక్షిప్త వివరణ...

ఉపవాస దీక్ష యొక్క ప్రాముఖ్య మరియు ప్రభావాలు

శని, 04/08/2023 - 06:21

ఇస్లాం దృష్టిలో ఉపవాస దీక్ష యొక్క ప్రాముఖ్యత, పుణం మరియు దాని వ్యక్తిగత మరియు సామాజిక ప్రభావాల సంక్షిప్త వివరణ...

ఉపవాస దీక్ష యొక్క ప్రాముఖ్య మరియు ప్రభావాలు

ఇస్లాం దృష్టిలో ఉపవాస దీక్ష యొక్క ప్రాముఖ్యత, పుణం మరియు దాని వ్యక్తిగత మరియు సామాజిక ప్రభావాల సంక్షిప్త వివరణ...

ఉపవాసాల రకాలు

శుక్ర, 04/07/2023 - 19:08

ఇస్లాం షరా పరంగా ఉపవాసాలు నాలుగు రకాలు వాజిబ్, హరామ్, ముస్తహబ్ మరియు మక్రూహ్, వీటి సంక్షిప్త వివరణ...

ఉపవాసాల రకాలు

ఇస్లాం షరా పరంగా ఉపవాసాలు నాలుగు రకాలు వాజిబ్, హరామ్, ముస్తహబ్ మరియు మక్రూహ్, వీటి సంక్షిప్త వివరణ...

పేజీలు

Subscribe to RSS - రమజాన్ మాసం
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 16