జియారతె వారిసహ్

ఆది, 06/03/2018 - 11:05

అన్ని సందర్భాలలో షియా ముస్లిములు జియారతె వారిసహ్ రూపంలో ఇమామ్ హుసైన్(అ.స)ను స్మరిస్తారు. అరబీ రాని వారి కోసం దాని తెలుగు ఉచ్చారణ.

జియారతె వారిస

అస్సలాము అలైక యా వారిస ఆదమ సిఫ్వతిల్లాహ్, అస్సలాము అలైక యా వారిస నూహిన్ నబియ్యిల్లాహ్, అస్సలాము అలైక యా వారిస ఇబ్రాహీమ ఖలీలిల్ ల్లాహ్, అస్సలాము అలైక యా వారిస ముసా కలీమిల్లాహ్, అస్సలాము అలైక యా వారిస ఈస రూహిల్లాహ్, అస్సలాము అలైక యా వారిస ముహమ్మదిన్ హబీబిల్లాహ్, అస్సలాము అలైక యా వారిస అమీరిల్ మొమినీన వలియ్యిల్లాహ్, అస్సలాము అలైక యబ్నా ముహమ్మదినిల్ ముస్తఫా, అస్సలాము అలైక యబ్నా అలియ్యినిల్ ముర్తజా, అస్సలాము అలైక యబ్నా ఫాతిమతజ్ జహ్రా, అస్సలాము అలైక యా వారిస యబ్నా ఖదీ జతల్ కుబ్రా, అస్సలాము అలైక యా సారల్లాహి వబ్న సారిహ్ వల్ విత్రల్ మౌతూర్, అష్హదు అన్నక ఖద్ అఖమ్తస్ సలాత, వ ఆతైతుజ్ జకాత, వ అమర్త బిల్ మారూఫ్, వ నహైత అనిల్ మున్కర్, వ అతాతల్లాహా వ రసూలహ్, హత్తా అతాకల్ యఖీన్, ఫ లానల్లాహు వుమ్మతన్ ఖతలత్క, వలఅనల్లాహు వుమ్మతన్ జలమత్క, వ లఅనల్లాహు వుమ్మతన్ సమిఅత్ బి జాలిక ఫ రజియత్ బిహ్. యా మౌలాయ యా అబా అబ్దిల్లాహ్, అష్హదు అన్నక కుంతా నూరన్ ఫిల్ అస్లాబిష్ షామిఖహ్, వల్ అర్హామిల్ ముతహ్హిరహ్, లమ్ తునజ్జిస్ కల్ జాహిలియ్యతు బి అన్ జాసిహ, వలమ్ తుల్బిస్కా మిమ్ ముద్లహిమ్మాతి సియాబిహా, వ అష్హదు అన్నక మిన్ దఆయి మిద్ దీన్, వ అర్కానిల్ ము’మినీన్, వ అష్హదు అన్నకల్ ఇమాముల్ బర్రుత్ తఖీయుర్ రజీయ్యుజ్ జకీయుల్ హాదియుల్ మహ్ దీ, వ అష్హదు అన్నల్ ఆయిమ్మత మిన్ వుల్దిక కలిమతుత్ తఖ్వా, వ అ’లాముల్ హుదా వల్ వుర్వతుల్ వుస్ ఖా, వల్ హుజ్జతు అలా అహ్లిద్ దునియా, వ వుష్ హిదుల్లాహ వ మలాయికతహు వ అంబియాఅహు వ రసూలహ్, అన్నీ బికుం ము’మినున్, వ బి ఇయ్యాబికుం ముఖినున్, బె షరాయి దీని, వ ఖవాతీమి అమలి, వ ఖల్బి లి ఖల్బికుం సిల్మ్ వ అమ్రీ లి అమ్రికుం ముత్తబె’, సలవాతుల్లాహి అలైకుం, వ అలా అర్వాహికుం, వ అలా అజ్సామికుం, వ అలా షాహిదికుం, వ అలా గాయిబికుం, వ అలా జాహిరికుం, వ అలా బాతినికుం,
జియారతె అలి అక్బర్ (అ.స)
అస్సలాము అలైక యబ్నా రసూలిల్లాహ్, అస్సలాము అలైక యబ్నా నబియ్యిల్లాహ్, అస్సలాము అలైక యబ్నా అమీరిల్ ము’మినీన్, అస్సలాము అలైక యబ్నల్ హుసైనిష్ షహీద్, అస్సలాము అలైక అయ్యుహష్ షహీద్ వబ్నుష్ షహీద్, అస్సలాము అలైక అయ్యుహల్ మజ్లూమ్ వబ్నుల్ మజ్లామ్, లఅనల్లాహు వుమ్మతన్ ఖతలత్క వ లఅనల్లాహు వుమ్మతన్ జలమత్క వ లఅనల్లాహు వుమ్మతన్ సమెఅత్ బి జాలిక ఫ రజియత్ బిహ్.
జియారతె సాయెరె షుహదా(అ.స)
అస్సలాము అలైకుం యా ఔలియాఅల్లాహి వ అహిబ్బాఅహ్ అస్సలాము అలైకుం యా అస్ఫియా అల్లాహి వ అవిద్దాఅహ్, అస్సలాము అలైకుం యా అన్సారా దీనిల్లాహ్, అస్సలాము అలైకుం యా అన్సారా రసూలిల్ ల్లాహ్ అస్సలాము అలైకుం యా అన్సారా అమీరిల్ ము’మినీన్, అస్సలాము అలైకుం యా అన్సారా ఫాతిమత సయ్యిదతి నిసాయిల్ ఆలమీన్, అస్సలాము అలైకుం యా అన్సారా అబీ మొహమ్మదినిల్ హసనిబ్ని అలియ్యినిల్ వలియ్యిన్ నాసిహ్, అస్సలాము అలైకుం యా అన్సారా అబీ అబ్ దిల్ ల్లాహి బి అబి అన్ తుమ్ వ వుమ్మి తిబ్తుమ్ వ తాబతిల్ అర్జుల్ లతి దుఫిన్ తుమ్ వ ఫుజ్తుమ్ వ ఫౌజన్ అజీమా ఫ యాలైతని కుంతు మాఅకుం ఫా’ఫూజా మఅకుం.
జియారతె హజ్రత్ అబుల్ ఫజ్లిల్ అబ్బాస్(అ.స)
అస్సలాము అలైక యా అబల్ ఫజ్లిల్ అబ్బాసబ్న అమీరిల్ ము’మినీన్, అస్సలాము అలైక యబ్న సయ్యిదిల్ వసియ్యీన్, అస్సలాము అలైక యబ్న అవ్వలిల్ ఖౌమి ఇస్లామా వ అఖ్ దమిహిమ్ ఈమానా, వ అఖ్ వమిహిమ్ బి దీనిల్లాహ్, వ అహ్వతిహిమ్ అలల్ ఇస్లాం, అష్హదు లఖద్ నసహ్తా లిల్లాహి వ లి రసూలిహ్ వ లి అఖీక్, ఫ నిఅమల్ అఖుల్ మువాసి, ఫ లఅనల్లాహు వుమ్మతన్ ఖతలత్క వ లఅనల్లాహు వుమ్మతన్ జలమత్క వ వుమ్మతన్ ఇస్తహల్లత్ మిన్కల్ మహారిమ్, వ అంతహకత్ హుర్మతల్ ఇస్లాం, ఫ నిఅమస్ సాబెరుల్ ముజాహిదుల్ ముహామిన్ నాసిర్, వల్ అఖుద్ దాఫిన్ అన్ అఖీహ్, అల్ ముజీవు ఇలా తాఅతి రబ్బీ, అర్రాగిబు ఫీమా జహిద ఫీహి గైరుహ్, మినస్ సవాబిల్ జజీల్, వస్సనాయిల్ జమీల్, వల్ హఖకల్లాహు బిదరజాతి ఆబాయిక ఫి జన్నాతిన్ నయీమ్.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యలు

Submitted by Shaker on

Mashallah....
Thanks for ziyarate warisa in Telugu

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
1 + 9 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 9