ఇక్మాల్ ఆయత్ ముస్లిముల గ్రంథాలలో

గురు, 08/24/2017 - 18:46

.ఇక్మాల్ ఆయత్ వివరణ ముస్లిముల గ్రంథాలలో. గ్రంథం యొక్క భాగము మరియు పేజీలను సూచించబడినది.

ఇక్మాల్ ఆయత్ ముస్లిముల గ్రంథాలలో

అహ్లె సున్నత్‌ల చాలా ఉలమాలు మాయిదహ్ సూరా 3వ ఆయత్ అవతరించబడడానికి గల కారణం, “గదీరె ఖుమ్”లో హజ్రత్ అలీ(అ.స) ఖిలాఫత్ ప్రకటన తరువాత అని ఒప్పుకున్నారు. ఉదాహారణకు కొందరి ఉలమాల పేర్లు క్రింద వ్రాస్తున్నాను:
1. తారీఖె దమిష్ఖ్, ఇబ్నె అసాకిర్, భాగం 2, పేజీ75.
2. మనాఖిబే అలీ(అ.స), ఇబ్నె మగాజీ, పేజీ19.
3. తారీఖె బగ్ధాది, ఖతీబె బగ్ధాది, భాగం8, పేజీ92.
4. ఇత్ఖాన్, సీవ్తీ, భాగం1, పేజీ13.
5. మనాఖిబ్, ఖారజ్మి, పేజీ 80.
6. తజ్కిరతుల్ ఖవ్వాస్, సిబ్తె ఇబ్నె జౌజీ, పేజీ30.
7. తఫ్సీర్, ఇబ్నె కసీర్, భాగం2, పేజీ14.
8. రూహుల్ మఆని, ఆలూసి, భాగం6, పేజీ55.
9. బిదాయహ్ వనిహాయహ్, ఇబ్నె కసీరె దమిష్ఖీ, భాగం3, పేజీ213.
10. దుర్రె మన్సూర్, సివ్తీ, భాగం3, పేజీ19.
11. యనాబీవుల్ మువద్దహ్, ఖన్దూజీ హనఫీ, పేజీ 115.
12. షవాహిదుల్ తన్జీల్, హస్కాని, భాగం1, పేజీ157.

 

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యలు

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
12 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 16