హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా[స.అ] గృహం పై నిప్పు పట్ల బిలాజరీ మరియు తబరీ ఉల్లేఖనం

బుధ, 02/21/2018 - 17:34

.అహ్లెసున్నత్ యొక్క ప్రముఖ రచయితలు బిలాజరీ మరియు తబరీలు హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా[స.అ] గృహాన్ని తగలబట్టిన సంఘటనను వివరిస్తూ ఉల్లేఖించిన రివాయత్.

హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా[స.అ] గృహం పై నిప్పు పట్ల బిలాజరీ మరియు జబరీ ఉల్లేఖనం

అహ్లె సున్నత్ యొక్క ప్రముఖ రచయిత “బిలాజరీ” ఇతని పూర్తి పేరు అహ్మద్ ఇబ్నె యహ్యా ఇబ్నె జాబిర్ బగ్దాదీ బిలాజరీ, ఇతను హిజ్రీ యొక్క 270 సంవత్సరంలో మరణించారు. ఇతను తన గ్రంథం “అన్సాబుల్ అష్రాఫ్”లో రివాయత్ ను ఇలా ఉల్లేఖించెను: అబూబక్ర్ బైఅత్ కోసం అలీ వద్దకు పంపారు, కాని అలీ[అ.స] బైఅత్ ను నిరాకరించారు. ఆ తరువాత ఉమర్ నిప్పుతో బయలు దేరారు, తలుపు దగ్గర ఫాతెమాకు ఎదురయ్యారు, ఫాతెమా[అ.స] ఇలా అన్నారు: ఇబ్నె ఖత్తాబ్!(ఖత్తాబ్ కుమారా!) నా ఇంటిని తగలబెట్టడానికి వచ్చినట్లున్నావు!? ఉమర్ ఇలా అన్నారు: ఔను, నీ తండ్రి దేనికైతే ఎన్నుకోబడ్డారో ఆ పనికి సహాయం ఈ పని!!.[అన్సాబుల్ అష్రాఫ్, భాంగ1, పేజీ586, తబఅ దారుల్ మఆరిఫ్, ఖాహిరహ్]
అహ్లె సున్నత్ ప్రముఖ చరిత్ర రచయిత అయిన “తబరీ” ఇతని పూర్తి పేరు మొహమ్మద్ ఇబ్నె జురైరె తబరీ, హిజ్రీ యొక్క 310వ ఏట మరణించారు. ఇతను తాను ఉల్లేఖించిన చరిత్ర గ్రంథంలో దైవవాణి అవతరించబడినటువంటి ఇంటిని కించపరచాలనుకున్న సంఘటన గురించి ఇలా ఉల్లేఖించారు: ఉమర్ బిన్ ఖత్తాబ్, అలీ[అ.స] ఇంటికి వచ్చారు అప్పుడు ముహాజిరీనుల నుండి కొందరు అక్కడ సమావేశమై ఉన్నారు. అతను వారిని ఉద్దేశించి ఇలా అన్నారు: “అల్లాహ్ ప్రమాణంగా బైఅత్ చేయడం కోసం బయటకు రాకుంటే ఇంటిని తగలబెడతాను”. ఖడ్గాన్ని ఒర నుండి బయటకు తీసి ‘జుబైర్’ ఇంటి నుండి బయటకు వచ్చారు, అకస్మాత్తుగా అతని కాలు జారడంతో ఖడ్గం అతని చేతి నుండి జారి పడింది, అప్పుడే అక్కడున్నవారు అతని పై దాడిచేశారు మరియు అతని చేతుల నుండి ఖడ్గాన్ని తీసుకున్నారు.[తారీఖె తబరీ, భాగం2, పేజీ443, బీరూత్]

రిఫ్రెన్స్
బిలాజరీ, అన్సాబుల్ అష్రాఫ్, తబఅ దారుల్ మఆరిఫ్, ఖాహిరహ్. తబరీ, తారీఖె తబరీ, భాగం2, పేజీ443, బీరూత్.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
2 + 7 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 13