భయం

అల్లాహ్ పట్ల భయం

బుధ, 02/21/2024 - 16:28

అల్లాహ్ పట్ల దర్మనిష్ట కలిగి ఉండడం అవరం అని ఖుర్ఆన్ ఉపదేశిస్తుంది...

అల్లాహ్ పట్ల భయం

అల్లాహ్ పట్ల దర్మనిష్ట కలిగి ఉండడం అవరం అని ఖుర్ఆన్ ఉపదేశిస్తుంది...

మృత్యువంటే భయమెందుకు?

గురు, 12/19/2019 - 12:19

ఈ లొకంలో అన్ని రకాల సుఖ సౌకర్యాలకు అలవాటు పడి దానిని ప్రేమించే వాడు ఎప్పుడూ మృత్యువుకు భయపడుతూనే ఉంటాడు.

మృత్యువు,భయం,ఇమాం ముహమ్మద్ తఖి.

ఈ లొకంలో అన్ని రకాల సుఖ సౌకర్యాలకు అలవాటు పడి దానిని ప్రేమించే వాడు ఎప్పుడూ మృత్యువుకు భయపడుతూనే ఉంటాడు.

Subscribe to RSS - భయం
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 12