కలెమా

కలెమహ్ ప్రకటన అవసరం

మంగళ, 06/30/2020 - 12:49

ఒకరు ముస్లిముగా మారడానికి ప్రాధమిక చర్య ఏమిటి అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

కలెమహ్ ప్రకటన అవసరం

ఒకరు ముస్లిముగా మారడానికి ప్రాధమిక చర్య ఏమిటి అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

కలెమా శరణం

శని, 02/22/2020 - 16:32

“దైవప్రవక్త[స.అ], శత్రువులతో కలెమా చదవనంత వరకు మాత్రమే యుధ్ధం చేయి, అని ప్రవచించారు”

కలెమా శరణం

“దైవప్రవక్త[స.అ], శత్రువులతో కలెమా చదవనంత వరకు మాత్రమే యుధ్ధం చేయి, అని ప్రవచించారు”

Subscribe to RSS - కలెమా
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 26