ఉపవాసం

రమజాన్ మాసం

గురు, 03/23/2023 - 11:57

రమజాన్ మాసం గురించి దైవప్రవక్త(స.అ) తన సహాబీయుల మధ్య ఇచ్చిన ఉపన్యాసాల మరియు హదీసుల నుండి ముఖ్యాంశాలు...

రమజాన్ మాసం

రమజాన్ మాసం గురించి దైవప్రవక్త(స.అ) తన సహాబీయుల మధ్య ఇచ్చిన ఉపన్యాసాల మరియు హదీసుల నుండి ముఖ్యాంశాలు...

ఆమాలె మాహె షాబాన్

సోమ, 02/20/2023 - 03:42

షాబాన్ మాసం ప్రతిష్టాత్మకమైన మాసం, అందులో కొన్ని ప్రత్యేక చర్యలు, పద్ధతలు నిర్వర్తించాల్సి ఉంటుంది, వాటి సంక్షిప్త వివరణ...

ఆమాలె మాహె షాబాన్

షాబాన్ మాసం ప్రతిష్టాత్మకమైన మాసం, అందులో కొన్ని ప్రత్యేక చర్యలు, పద్ధతలు నిర్వర్తించాల్సి ఉంటుంది, వాటి సంక్షిప్త వివరణ...

హృదయం శుభ్రత

సోమ, 04/04/2022 - 13:22

రమజాన్ మాసంలో మరియు ఇతర నెలలలో ఉపవాసం ఉండడం వల్ల హృదయం పడే ప్రభావం గురించి ఇమామ్ అలీ(అ.స) హదీస్...

హృదయం శుభ్రత

రమజాన్ మాసంలో మరియు ఇతర నెలలలో ఉపవాసం ఉండడం వల్ల హృదయం పడే ప్రభావం గురించి ఇమామ్ అలీ(అ.స) హదీస్...

రమజాన్ మాసం యొక్క మొదటి రోజు దుఆ భావర్ధాలు

శుక్ర, 04/09/2021 - 05:37

రమజాన్ మాసం యొక్క మొదటి రోజు దుఆలో ఉన్న భావర్థాలు మరియు బోధనల గురించి సంక్షిప్తంగా:

రమజాన్ మాసం యొక్క మొదటి రోజు దుఆ భావర్ధాలు

రమజాన్ మాసం యొక్క మొదటి రోజు దుఆలో ఉన్న భావర్థాలు మరియు బోధనల గురించి సంక్షిప్తంగా:

ఉపవాసం యొక్క నియమాలు

సోమ, 05/11/2020 - 13:01

ఈ నెలలో ఉపవాసంతో పాటు ముస్లిములు పాఠించవలసిన కొన్ని నియమాలను ఈ క్రింది వ్యాసంలో ప్రస్థావించటం జరిగింది.

రమజాన్,ఉపవాసం,నియమాలు.

ఈ నెలలో ఉపవాసంతో పాటు ముస్లిములు పాఠించవలసిన కొన్ని నియమాలను ఈ క్రింది వ్యాసంలో ప్రస్థావించటం జరిగింది.

పదహారవ పాఠం: రోౙా

ఆది, 07/21/2019 - 03:56

రోౙా మరియు దాని యొక్క ప్రాముఖ్యత మరియు కొన్ని అహ్కాముల సంక్షిప్త వివరణ...

పదహారవ పాఠం: రోౙా

రోౙా మరియు దాని యొక్క ప్రాముఖ్యత మరియు కొన్ని అహ్కాముల సంక్షిప్త వివరణ...

మక్రూహ్ ఉపవాసాలు

బుధ, 06/19/2019 - 13:22

కొన్ని రోజులలో ఉపవాసం ఉండడం మంచిది కాదు, ఆ రోజుల వివరణ...

మక్రూహ్ ఉపవాసాలు

కొన్ని రోజులలో ఉపవాసం ఉండడం మంచిది కాదు, ఆ రోజుల వివరణ...

ముస్తహబ్ ఉపవాసాలు

మంగళ, 06/18/2019 - 15:17

కొన్ని ప్రత్యేక రోజులు తప్ప సంవత్సరమంతా ముస్తహబ్ ఉపవాసాలు ఉండవచ్చు.

ముస్తహబ్ ఉపవాసాలు

కొన్ని ప్రత్యేక రోజులు తప్ప సంవత్సరమంతా ముస్తహబ్ ఉపవాసాలు ఉండవచ్చు.

హరామ్ ఉపవాసాలు

మంగళ, 06/18/2019 - 15:11

సంవత్సరం పొడుగున కొన్ని రోజులలో ఉపవాసం ఉండడం హరామ్ గా నిర్ధారించబడి ఉంది...

హరామ్ ఉపవాసాలు

సంవత్సరం పొడుగున కొన్ని రోజులలో ఉపవాసం ఉండడం హరామ్ గా నిర్ధారించబడి ఉంది...

వాజిబ్ ఉపవాసాలు

మంగళ, 06/18/2019 - 15:04

విశ్వాసి పై సంవత్సరం పొడుగున ఎన్ని ఉపవాసాలు విధిగా నిర్ధారించబడ్డాయి అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ.

వాజిబ్ ఉపవాసాలు

విశ్వాసి పై సంవత్సరం పొడుగున ఎన్ని ఉపవాసాలు విధిగా నిర్ధారించబడ్డాయి అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ.

Subscribe to RSS - ఉపవాసం
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 5