ఓర్పు

ఓర్పు మరియు నమాజ్

గురు, 02/22/2024 - 09:44

మీరు ఓర్పు ద్వారా, నమాజు ద్వారా సహాయం అర్థించండి. నిశ్చయంగా ఇది కష్టమైన పనే...

ఓర్పు మరియు నమాజ్

మీరు ఓర్పు ద్వారా, నమాజు ద్వారా సహాయం అర్థించండి. నిశ్చయంగా ఇది కష్టమైన పనే...

సహనం హజ్రత్ ఫాతెమా(స.అ) దృష్టిలో

ఆది, 01/09/2022 - 12:14

సహనం మరియు ఓర్పు యొక్క స్థానం ఇస్లాం దృష్టిలో ముఖ్యంగా హజ్రత్ ఫాతెమా(స.అ) మరియు హజ్రత్ అలీ(స.అ) దృష్టిలో...

సహనం హజ్రత్ ఫాతెమా(స.అ) దృష్టిలో

సహనం మరియు ఓర్పు యొక్క స్థానం ఇస్లాం దృష్టిలో ముఖ్యంగా హజ్రత్ ఫాతెమా(స.అ) మరియు హజ్రత్ అలీ(స.అ) దృష్టిలో...

ఓర్పు యొక్క మాసము

ఆది, 04/19/2020 - 11:50

పవిత్ర రమజాన్ మాసాన్ని ఓర్పు మరియు సహనం యొక్క మాసమనటానికి కారణం మాసూముల హదీసులలో.

రమజాన్,ఓర్పు,దైవప్రవక్త.

పవిత్ర రమజాన్ మాసాన్ని ఓర్పు మరియు సహనం యొక్క మాసమనటానికి కారణం మాసూముల హదీసులలో.

Subscribe to RSS - ఓర్పు
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 9