సహనం

ఓర్పు మరియు నమాజ్

గురు, 02/22/2024 - 09:44

మీరు ఓర్పు ద్వారా, నమాజు ద్వారా సహాయం అర్థించండి. నిశ్చయంగా ఇది కష్టమైన పనే...

ఓర్పు మరియు నమాజ్

మీరు ఓర్పు ద్వారా, నమాజు ద్వారా సహాయం అర్థించండి. నిశ్చయంగా ఇది కష్టమైన పనే...

సహనం హజ్రత్ ఫాతెమా(స.అ) దృష్టిలో

ఆది, 01/09/2022 - 12:14

సహనం మరియు ఓర్పు యొక్క స్థానం ఇస్లాం దృష్టిలో ముఖ్యంగా హజ్రత్ ఫాతెమా(స.అ) మరియు హజ్రత్ అలీ(స.అ) దృష్టిలో...

సహనం హజ్రత్ ఫాతెమా(స.అ) దృష్టిలో

సహనం మరియు ఓర్పు యొక్క స్థానం ఇస్లాం దృష్టిలో ముఖ్యంగా హజ్రత్ ఫాతెమా(స.అ) మరియు హజ్రత్ అలీ(స.అ) దృష్టిలో...

రమజాన్ మాసం యొక్క 13వ రోజు దుఆ భావర్ధాలు

ఆది, 04/25/2021 - 18:15

రమజాన్ మాసం యొక్క 13వ రోజు దుఆలో ఉన్న భావర్థాలు మరియు బోధనల గురించి సంక్షిప్తంగా...

రమజాన్ మాసం యొక్క 13వ రోజు దుఆ భావర్ధాలు

రమజాన్ మాసం యొక్క 13వ రోజు దుఆలో ఉన్న భావర్థాలు మరియు బోధనల గురించి సంక్షిప్తంగా...

సహనం చూపే వారి తోడు

ఆది, 07/05/2020 - 12:20

ఒక చిన్నవర్గం, ఒక పెద్దవర్గాన్ని అల్లాహ్ అజ్ఞతో జయించటం ఎన్నోసార్లు జరిగింది...

సహనం చూపే వారి తోడు

ఒక చిన్నవర్గం, ఒక పెద్దవర్గాన్ని అల్లాహ్ అజ్ఞతో జయించటం ఎన్నోసార్లు జరిగింది...

బలవంతుడెవరు?

సోమ, 12/02/2019 - 18:31

ప్రతి అవమానంలోనూ, ప్రతి అపహాస్యంలోనూ, ప్రతి ఓటమిలోనూ,ప్రతి అడ్డంకిలోనూ, ప్రతి సంఘర్షణలోనూ  సహనాన్ని పాటించిన వారే తప్పక విజయులవుతారు.

సహనం,దైవప్రవక్త,బలవంతుడు.

ప్రతి అవమానంలోనూ, ప్రతి అపహాస్యంలోనూ, ప్రతి ఓటమిలోనూ,ప్రతి అడ్డంకిలోనూ, ప్రతి సంఘర్షణలోనూ  సహనాన్ని పాటించిన వారే తప్పక విజయులవుతారు.

సహనానికి గల నాలుగు భాగాలు

మంగళ, 07/30/2019 - 18:28

సహనం యొక్క అర్ధాన్ని వివరించే దైవప్రవక్త[స.అ.వ] ల వారి హదీసు.

సహనం,విముక్తి,భయం.

సహనం యొక్క అర్ధాన్ని వివరించే దైవప్రవక్త[స.అ.వ] ల వారి హదీసు.

సహనమూర్తులు

ఆది, 07/29/2018 - 15:39

సబ్ర్, అనగా సహనం, సాబిర్ అనగ సహనశీలి. అల్లాహ్ పరీక్షలో సహనం చూపిన వారికి అల్లాహ్ తరపు నుండి శుభవార్త ఉంది.

సహనమూర్తులు

సబ్ర్, అనగా సహనం, సాబిర్ అనగ సహనశీలి. అల్లాహ్ పరీక్షలో సహనం చూపిన వారికి అల్లాహ్ తరపు నుండి శుభవార్త ఉంది.

Subscribe to RSS - సహనం
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 16