జియారతె అర్బయీన్

జియారత్ షియా మరియు అహ్లె సున్నత్ ఫిఖాలో

సోమ, 08/28/2023 - 14:32

దైవప్రవక్త(స.అ) మరియు ఉత్తముల సమాధుల దర్శనం పై షియా మరియు అహ్లె సున్నత్ ధర్మేధుల ఫత్వాలు...

జియారత్ షియా మరియు అహ్లె సున్నత్ ఫిఖాలో

దైవప్రవక్త(స.అ) మరియు ఉత్తముల సమాధుల దర్శనం పై షియా మరియు అహ్లె సున్నత్ ధర్మేధుల ఫత్వాలు...

జియాతరె అర్బయీన్ చదవడం విశ్వాసి లక్షణం

మంగళ, 09/06/2022 - 07:36

దైవప్రవక్త(స.అ) యొక్క 11వ ఉత్తరాధికారి హజ్రత్ ఇమామ్ హసన్ అస్కరీ(అ.స) ఉల్లేఖనం: విశ్వాసి 5 సంకేతాలు కలిగి ఉంటాడు...

జియాతరె అర్బయీన్ చదవడం విశ్వాసి లక్షణం

దైవప్రవక్త(స.అ) యొక్క 11వ ఉత్తరాధికారి హజ్రత్ ఇమామ్ హసన్ అస్కరీ(అ.స) ఉల్లేఖనం: విశ్వాసి 5 సంకేతాలు కలిగి ఉంటాడు...

ఆమాలె అర్బయీన్

సోమ, 09/27/2021 - 16:52

ఇమామ్ హుసైన్(అ.స) వీరమరణం పొందిన నలభైవ రోజును అర్బయీన్ అంటారు. ఆ రోజు పాటించవలసిన కొన్ని ధార్మిక చర్యలు మరియు జియారతె అర్బయీన్ యొక్క తెలుగు ఉచ్చారణ...

ఆమాలె అర్బయీన్

ఇమామ్ హుసైన్(అ.స) వీరమరణం పొందిన నలభైవ రోజును అర్బయీన్ అంటారు. ఆ రోజు పాటించవలసిన కొన్ని ధార్మిక చర్యలు మరియు జియారతె అర్బయీన్ యొక్క తెలుగు ఉచ్చారణ...

Subscribe to RSS - జియారతె అర్బయీన్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 20