ఆమాలె అర్బయీన్

సోమ, 09/27/2021 - 16:52

ఇమామ్ హుసైన్(అ.స) వీరమరణం పొందిన నలభైవ రోజును అర్బయీన్ అంటారు. ఆ రోజు పాటించవలసిన కొన్ని ధార్మిక చర్యలు మరియు జియారతె అర్బయీన్ యొక్క తెలుగు ఉచ్చారణ...

ఆమాలె అర్బయీన్

ఇమామ్ హుసైన్(అ.స) వీరమరణం పొందిన నలభైవ రోజును అర్బయీన్ అంటారు. సఫర్ మాసం యొక్క 20వ తేది. ఈ రోజున, ఆషూరా రోజు బంధీలుగా చేసి షామ్ కు తరలించబడిన ఇమామ్ హుసైన్(అ.స) కుటుంబ సభ్యులు కర్బలా తిరిగి వచ్చారు. ఆ రోజు పాటించవలసిన కొన్ని చర్యలు:

1. అర్బయీన్ యొక్క ప్రత్యేక జియారత్ మరియు ఇమామ్ హుసైన్(అ.స) జియారత్ పఠించడం
2. అర్బయీన్ గుస్ల్ స్నానం మరియు తౌబహ్ చేయడం
3. ఫజ్ర్ నమాజ్ తరువాత 100 సార్లు “లా హౌల వలా ఖువ్వత ఇల్లా బిల్లాహిల్ అలీయిల్ అజీమ్” పఠించడం
4. 70 సార్లు తస్బీహాతె అర్బఅ(సుబ్హానల్లాహి వల్ హందు లిల్లాహి వలా ఇలాహ ఇల్లల్లాహు వల్లాహు అక్బర్) చదవడం
5. జోహ్ర్ నమాజ్ తరువాత “వల్ అస్ర్” సూరహ్ మరియు ఆ తరువాత 70 సార్లు ఇస్తగ్ఫార్ చేయడం
6. సూర్యాస్తమయం సమయంలో 40 సార్లు “లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్” చదవడం
7. ఇషాఁ నమాజ్ తరువాత “యాసీన్ సూరహ్”ను పఠించి ఇమామ్ హుసైన్(అ.స)కు అర్పించాలి.[1]
హజ్రత్ ఇమామ్ జాఫరె సాదిఖ్(అ.స) సుదైర్ తో ఇలా అన్నారు.. నువ్వు ఇమామ్ హుసైన్(అ.స) దర్శనానికి ఎక్కువగా వెళ్తూ ఉంటావా?
సుదైర్: అయ్యా! నేను చాలా దూరంలో ఉండడం వల్ల, వెళ్ల లేకపోతాను.
ఇమామ్: ఇంట్లో గుస్ల్ స్నానం చేసి, ఇంటి మేడ పై వెళ్లి, ఇమామ్ హుసైన్(అ.స) సమాధిని ఉద్దేశించి వారిని సలామ్ చేయి, నీ కార్యపత్రములో ఇమామ్ హుసైన్(అ.స) దర్శనం లిఖించబడుతుంది.[2]

అర్బయీన్ జియారత్:

అస్సలాము అలా వలియ్యిల్లాహి వ అబీబిహ్, అస్సలాము అలా ఖలీలిల్లాహి వ నజీబిహ్, అస్సలాము అలా సఫియ్యిల్లాహి వబ్న సఫియ్యిహ్, అస్సలాము అలల్ హుసైనిల్ మజ్లూమిష్ షహీద్, అస్సలాము అలా అసీరిల్ కురుబాతి వ ఖతీలిల్ అబరాత్, అల్లాహుమ్మ ఇన్నీ అష్హదు అన్నహు వలియ్యుక వబ్ను వలియ్యిక్, వ సఫియ్యుక వబ్ను సఫియ్యిక్, అల్ ఫాయిజు బి కరామతిక అక్రమ్తహు బిష్షహాదతి వ హబవ్ తహు బిస్సఆదతి వ అజ్తబైతహు బి తీబిల్ విలాదతి వ జఅల్తహు సయ్యిదన్ మినస్సాదతి వ ఖాయిదన్ మినల్ ఖాదతి వ జాయిదన్ మినజ్ జాదతి వ అఅతైతహు మవారీసల్ అంబియాయి వ జఅల్ తహు హుజ్జతన్ అలా ఖల్ఖిక మినల్ ఔసియాయి ఫఅఅజర ఫిద్దుఆయి వ మనహన్ నుస్‌హు వ బజల ముహ్‌జతహు ఫీక లి యస్‌తన్‌ఖిజ ఇబాదక మినల్ జహాలతి వ హైరతిజ్ జలాలతి వ ఖద్ తవాజర అలైహి మన్ గర్రత్‌హుద్దునియా వ బాఅ హజ్జహు బిల్ అర్ జలిల్ అద్నా వ షరా ఆఖిరతహు బిస్సమనిల్ ఔకసి వ తగత్ రస వ తరద్ద ఫీ హవాహు వ అస్‌ఖతక వ అస్‌ఖత నబియ్యక వ ఔతాఅ మిన్ ఇబాదిక అహ్లష్ షిఖాఖ వన్నిఫాఖి వ హమలతల్ ఔజారిల్ ముస్‌తౌజిబీనన్ నార ఫజాహదహుమ్ ఫీక సాబిరన్ ముహ్తసిబన్ హత్తా సుఫిక ఫీ తాఅతిక దముహు వస్తుబీహ హరీముహ్, అల్లాహుమ్మ ఫల్ అన్ హుమ్ లఅనన్ వబీలా వ అజ్జిబ్ హుమ్ అజాబన్ అలీమా, అస్సలాము అలైక యబ్న రసూలిల్లాహ్, అస్సలాము అలైక యబ్న సయ్యిదిల్ ఔసియయి అష్హదు అన్నక అమీనుల్లాహి వబ్న అమీనిహ్, ఇష్త సయీదన్ వ మజైత హమీదన్ వ ముత్త ఫఖీదన్ మజ్లూమన్ షహీదన్ వ అష్ హదు అన్నల్లాహ మున్ జిజున్ మా వఅదక వ ముహ్లికున్ మన్ ఖజలక వ ముఅజ్జిబున్ మన్ ఖతలక వ అష్హదు అన్నక వఫైతు బి అహ్దిల్లాహి వ జాహద్త ఫీ సబీలిహి హత్తా అతాకల్ యఖీన్, ఫ లఅనల్లాహి మన్ ఖతలక్, వ లఅనల్లాహు మన్ జలమక వ లఅనల్లాహు ఉమ్మతన్ సమిఅత్ బి జాలిక ఫరజియత్ బిహి, అల్లాహుమ్మ ఇన్నీ ఉష్హిదుక అన్నీ వలియ్యున్ లిమన్ వాలాహు వ అదువ్వున్ లిమన్ ఆదాహు బి అబీ అంత వ ఉమ్మీ యబ్న రసూలిల్లాహి అష్హదు అన్నక కుంత నూరన్ ఫిల్ అస్లాబిష్ షామిఖహ్ వల్ అర్హామిల్ ముతహ్హరహ్, లమ్ తునజ్జిస్కల్ జాహిలియ్యతు బి అన్ జాసిహా, వ లమ్ తుల్ బిస్క ముద్ లహిమ్మాతు మిన్ సియాబిహా, వ అష్హదు అన్నక మిన్ దాయిమిద్దీన్ వ అర్కానిల్ ముస్లిమీన్ వ మఅఖిలిల్ మొమినీన్ వ అష్హదు అన్నకల్ ఇమాముల్ బర్రుత్తఖీయ్యుర్ర రజీయ్యుజ్ జకీయ్యుల్ హాదీయుల్ మహ్దీ, వ అష్హదు అన్నల్ అయిమ్మత మిన్ ఉల్దిక కలిమతుత్ తఖ్వా వ అఅలాముల్ హుదా వల్ ఉర్వతుల్ ఉస్ఖా వల్ హుజ్జతు అలా అహ్లిద్దునియా వ అష్హదు అన్నీ బికుమ్ ముఅమినున్ వ బిఇయాబికుమ్ మూఖినున్, బి షరాయె దీనీ వ ఖవాతీమి అమలీ వ ఖల్బీ లి ఖల్బికుమ్, సిల్మున్ వ అమ్రీ లి అమ్రికుమ్, ముత్తబిఉన్ వ నుస్రతీ లకుమ్ ముఅద్దతున్ హత్తా యఅజనల్లాహు లకుమ్ ఫ మఅకుమ్ మఅకుమ్ లా మఅ అదువ్వికుమ్ సలవాతుల్లాహి అలైకుమ్ వ అలా అర్వాహికుమ్ వ అజ్సాదికుమ్ వ షాహిదికుమ్ వ గాయిబికుమ్ వ జాహిరికుమ్ వ బాతినికుమ్ ఆమీన రబ్బల్ ఆలమీన్.   

రిఫరెన్స్
1. హుర్రె ఆములీ, వసాయిల్ అల్ షియా, భాగం10, పేజీ373.
2. హుర్రె ఆములీ, వసాయిల్ అల్ షియా, భాగం14, పేజీ578.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
14 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 18