పాలస్తీన దేశం

బాధితుల పట్ల మద్దత్తు దైవప్రవక్త(స.అ) దృష్టిలో

ఆది, 11/26/2023 - 09:28

బాధితులకు సహాయం చేయడం, వారికి రక్షణ కలిపించడం మరియు వారి తరపు నుండి డిఫెన్స్ చేయడం తప్పని సరి ఇస్లాం మనకు ఆదేశిస్తుంది...

పీడితుల పట్ల మద్దత్తు దైవప్రవక్త(స.అ) దృష్టిలో

బాధితులకు సహాయం చేయడం, వారికి రక్షణ కలిపించడం మరియు వారి తరపు నుండి డిఫెన్స్ చేయడం తప్పని సరి ఇస్లాం మనకు ఆదేశిస్తుంది...

పాలస్తీనుల రక్షణ-2

బుధ, 11/01/2023 - 04:02

పాలస్తీనీయుల పై జరుగుతున్న అన్యాయం మరియు దౌర్జన్యాల పట్ల ఇతర మానవుల కర్తవ్యం ఏమిటి? అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ....

పాలస్తీనుల రక్షణ-2

పాలస్తీనీయుల పై జరుగుతున్న అన్యాయం మరియు దౌర్జన్యాల పట్ల ఇతర మానవుల కర్తవ్యం ఏమిటి? అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ....

పాలస్తీనుల రక్షణ-1

బుధ, 11/01/2023 - 03:42

పాలస్తీనీయుల పై జరుగుతున్న అన్యాయం మరియు దౌర్జన్యాల పట్ల మన షియాల కర్తవ్యం ఏమిటి? అన్న విషయం పై సున్నత్ నిదర్శనం...

పాలస్తీనుల రక్షణ

పాలస్తీనీయుల పై జరుగుతున్న అన్యాయం మరియు దౌర్జన్యాల పట్ల మన షియాల కర్తవ్యం ఏమిటి? అన్న విషయం పై సున్నత్ నిదర్శనం...

పాలస్తీన దేశాన్ని పాలించే హక్కు

బుధ, 10/18/2023 - 09:50

సుప్రీమ్ నేత ఆయతుల్లాహ్ ఖామెనయీ(హఫిజహుల్లాహ్) పాలస్తీన దేశం గురించి చెప్పిన మాట...

పాలస్తీన దేశాన్ని పాలించే హక్కు

సుప్రీమ్ నేత ఆయతుల్లాహ్ ఖామెనయీ(హఫిజహుల్లాహ్) పాలస్తీన దేశం గురించి చెప్పిన మాట...

విజయం మీ సొంతం

శుక్ర, 04/29/2022 - 10:02

పాలస్తీనా దేశాన్ని అన్యాయంగా ఆక్రమించుకున్న ఇజ్రాయీల్ ను ఉద్దేశించి దాని భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుంది అన్న విషయం పై ఆయత్ ద్వార వివరణ...

విజయం మీ సొంతం

పాలస్తీనా దేశాన్ని అన్యాయంగా ఆక్రమించుకున్న ఇజ్రాయీల్ ను ఉద్దేశించి దాని భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుంది అన్న విషయం పై ఆయత్ ద్వార వివరణ...

Subscribe to RSS - పాలస్తీన దేశం
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 21