పాలస్తీన దేశం

విజయం మీ సొంతం

శుక్ర, 04/29/2022 - 10:02

పాలస్తీనా దేశాన్ని అన్యాయంగా ఆక్రమించుకున్న ఇజ్రాయీల్ ను ఉద్దేశించి దాని భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుంది అన్న విషయం పై ఆయత్ ద్వార వివరణ...

విజయం మీ సొంతం

పాలస్తీనా దేశాన్ని అన్యాయంగా ఆక్రమించుకున్న ఇజ్రాయీల్ ను ఉద్దేశించి దాని భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుంది అన్న విషయం పై ఆయత్ ద్వార వివరణ...

పాలస్తీన దేశాన్ని పాలించే హక్కు

శుక్ర, 04/29/2022 - 09:50

సుప్రీమ్ నేత ఆయతుల్లాహ్ ఖామెనయీ(హఫిజహుల్లాహ్) పాలస్తీన దేశం గురించి చెప్పిన మాట...

పాలస్తీన దేశాన్ని పాలించే హక్కు

సుప్రీమ్ నేత ఆయతుల్లాహ్ ఖామెనయీ(హఫిజహుల్లాహ్) పాలస్తీన దేశం గురించి చెప్పిన మాట...

Subscribe to RSS - పాలస్తీన దేశం
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 18