సజ్దా

సజ్దా మరియు రుకూ ఇమామ్ అలీ[అ.స] దృష్టిలో

శని, 02/02/2019 - 11:11

సజ్దా మరియు రుకూల ప్రాముఖ్యతను వివరిస్తున్నహజ్రత్ ఇమామ్ అలీ[అ.స] యొక్క మూడు హదీసులు.

సజ్దా మరియు రుకూ ఇమామ్ అలీ[అ.స] దృష్టిలో

సజ్దా మరియు రుకూల ప్రాముఖ్యతను వివరిస్తున్నహజ్రత్ ఇమామ్ అలీ[అ.స] యొక్క మూడు హదీసులు.

సజ్దా ఇమామ్ అలీ[అ.స] దృష్టిలో

శని, 02/02/2019 - 10:52

నమాజ్ లో యొక్క రుక్న్(మాలం)లలో నుండి ఒకటి సజ్దా అనగా సాష్టాంగం పై ఇమామ్ అలీ[అ.స] హదీస్ వివరణ.

సజ్దా ఇమామ్ అలీ[అ.స] దృష్టిలో

నమాజ్ లో యొక్క రుక్న్(మాలం)లలో నుండి ఒకటి సజ్దా అనగా సాష్టాంగం పై ఇమామ్ అలీ[అ.స] హదీస్ వివరణ.

Subscribe to RSS - సజ్దా
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 7