అలీ

హజ్రత్ అలీ(అ.స) ఖలీఫ-ఎ-రషీద్ -3

బుధ, 12/15/2021 - 15:17

అహ్లెసున్నత్ వల్ జమాఅత్ వారు సహాబీయు లందరు న్యాయస్థులే, అని నమ్మడం మొదలు పెట్టారు. ఐతే అలీ(అ.స)ను సహాబీయుల నుండి వేరు చేయడం వాళ్ళకు సాధ్యం కాలేదు. అందుకని వాళ్ళు సాధారణ మనుషులను మోసగించడానికి ఖులఫాయే రాషిదీన్
ల నుండి అలీ(అ.స)ను ‘నాలుగోవ ఖలీఫా’ ప్రచారం చేయడం మొదలు పెట్టారు.

హజ్రత్ అలీ(అ.స) ఖలీఫ-ఎ-రషీద్ -3

అహ్లెసున్నత్ వల్ జమాఅత్ వారు సహాబీయు లందరు న్యాయస్థులే, అని నమ్మడం మొదలు పెట్టారు. ఐతే అలీ(అ.స)ను సహాబీయుల నుండి వేరు చేయడం వాళ్ళకు సాధ్యం కాలేదు. అందుకని వాళ్ళు సాధారణ మనుషులను మోసగించడానికి ఖులఫాయే రాషిదీన్
ల నుండి అలీ(అ.స)ను ‘నాలుగోవ ఖలీఫా’ ప్రచారం చేయడం మొదలు పెట్టారు.

హజ్రత్ అలీ(అ.స) జీవితం బెఅసత్ నుంచి హిజ్రత్ వరకు

సోమ, 07/19/2021 - 17:59

హజ్రత్ అలీ(అ.స) జీవితం దైవప్రవక్త(స.అ) బెఅసత్ నుంచి హిజ్రత్ వరకు. 

హజ్రత్ అలీ(అ.స) జీవితం బెఅసత్ నుంచి హిజ్రత్ వరకు

హజ్రత్ అలీ(అ.స) జీవితం దైవప్రవక్త(స.అ) బెఅసత్ నుంచి హిజ్రత్ వరకు. 

ఈసార్

శని, 01/23/2021 - 13:50

ఈసార్ యొక్క పదానికి తెలుగు అనువాదం త్యాగం. ఈ త్యాగం అల్లాహ్ మార్గంలో ఖర్చు పట్టే పలు రకాలలో అతి ఉత్తమ మరియు గొప్ప స్థానం۔۔۔

ఈసార్

ఈసార్ యొక్క పదానికి తెలుగు అనువాదం త్యాగం. ఈ త్యాగం అల్లాహ్ మార్గంలో ఖర్చు పట్టే పలు రకాలలో అతి ఉత్తమ మరియు గొప్ప స్థానం۔۔۔

గదీర్ ఉపవాస దీక్ష

మంగళ, 08/04/2020 - 11:19

గదీర్ రోజు ఉపవాస దీక్ష నిర్వర్తించటం పట్ల అహ్లెసున్నత్ ముహద్దిసీన్ల అభిప్రాయం...

గదీర్ ఉపవాస దీక్ష

గదీర్ రోజు ఉపవాస దీక్ష నిర్వర్తించటం పట్ల అహ్లెసున్నత్ ముహద్దిసీన్ల అభిప్రాయం...

అబద్ధం ద్వార సమాజానికి కలిగే నష్టాలు

మంగళ, 08/04/2020 - 11:04

హదీసులనుసారం అబద్ధం ద్వార సమాజానికి కలిగే సష్టాలు..

అబద్ధం ద్వార సమాజానికి కలిగే నష్టాలు

హదీసులనుసారం అబద్ధం ద్వార సమాజానికి కలిగే సష్టాలు..

అబద్ధాల ఫలితం

సోమ, 08/03/2020 - 18:06

అబద్ధాలకోరు యొక్క చర్య ఫలితాలు హజ్రత్ అలీ[అ.స] దృష్టిలో...

అబద్ధాల ఫలితం

అబద్ధాలకోరు యొక్క చర్య ఫలితాలు హజ్రత్ అలీ[అ.స] దృష్టిలో...

అబద్ధాలకోరు నుండి జాగ్రత్త..

సోమ, 08/03/2020 - 17:52

అబద్ధాలకోరుల నుండి తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తులను వివరిస్తున్న హజ్రత్ అలీ[అ.స] హదీసులు...

అబద్ధాలకోరు నుండి జాగ్రత్త..

అబద్ధాలకోరుల నుండి తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తులను వివరిస్తున్న హజ్రత్ అలీ[అ.స] హదీసులు...

యదార్థాన్ని వివరించాలి...

శని, 07/18/2020 - 16:32

కేవలం ఒక్క అనుమానం తొలిగిపోతే ఒక శత్రువు, మిత్రుడిగా మారడాన్ని చూడగలరు అని వివరిస్తున్న సంఘటన...

యదార్థాన్ని వివరించాలి...

కేవలం ఒక్క అనుమానం తొలిగిపోతే ఒక శత్రువు, మిత్రుడిగా మారడాన్ని చూడగలరు అని వివరిస్తున్న సంఘటన...

యదార్థత వెల్లడింపు

శని, 07/04/2020 - 15:37

దైవప్రవక్త[స.అ] ప్రవచనం.. “సత్యం విషయంలో మౌనం, షైతాన్ ప్రసాదించిన మూగతనం”
 

యదార్థత వెల్లడింపు

దైవప్రవక్త[స.అ] ప్రవచనం.. “సత్యం విషయంలో మౌనం, షైతాన్ ప్రసాదించిన మూగతనం”
 

పేజీలు

Subscribe to RSS - అలీ
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 18